Nowości w wersji 2.91

Wszystkie moduły

 • Uprawnienie do zapisu i odczytu danych kontrahenta.
 • W globalnych parametrach programu można ustawić domyślny kraj dla nowego kontrahenta.
 • CTRL+Enter w oknie dokumentów zamówień/magazynowych/sprzedaży włącza okno rotacji w kontekście zaznaczonego towaru w dokumencie.
 • Zmiana w sposobie wywoływania linków w parametrach typu link. Dotychczas dwuklik myszy w wartość parametru otwierał link, obecnie rolę dwukliku myszy przejmie przycisk obok pola z linkiem.
 • Umożliwienie użycia opcji defragmentacji na bazach mySQL.
 • Rozbudowane automatyczne nadawania skrótu nowemu towarowi/kontrahentowi. Teraz istnieje możliwość wyboru pomiędzy opcjami: nowy skrót ma być niepowtarzalny (jako dotychczas) bądź nowy skrót ma mieć tylko kolejny numer (jak kiedyś).

Sprzedaż

 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży nowa opcja 'Anulowanie rezerwuje wykorzystany numer dokumentu’ – Gdy ustawione na TAK to użycie opcji anulowania lub zmiany typu dokumentu powoduje zapisanie numeru dokument na liście numerów zarezerwowanych. Taki numer będzie użyty pod warunkiem że nowy dokument będzie miał tą samą datę co dokument anulowany. Nowa opcja domyślnie włączona na dokumentach które mają opcję 'Uwzglęnij ten dokument w zestawieniach’ ustawioną na TAK oraz 'Do wydruku na urządzeniach fiskalnych’ ustawioną na NIE.
 • Rozbudowa uprawnienia do kontroli warunków sprzedaży – po zaznaczeniu uprawnienia odblokowanie przycisku Zaawansowane
 • W ustawieniach dokumentu sprzedaży można ustawić domyślnego nabywcę poprzez wpisanie skrótu kontrahenta.
 • W ustawieniach dokumentu sprzedaży można ustawić domyślną walutę.
 • Umożliwienie przekazywania faktur sprzedaży do systemu PrzyjaznaFaktura. Ta opcja umożliwia przekazanie w bezpieczny sposób zawartości faktury sprzedaży do tzw. chmury w internecie, skąd za pomocą kompatybilnego oprogramowania odbiorca faktury może ją pobrać, szybko opłacić oraz szybko wczytać do swojego oprogramowania magazynowego bez potrzeby ręcznego wpisywania całego dokumentu (szczegóły na www.przyjaznafaktura.pl). Aby włączyć przekazywanie faktur należy w opcjach wydruku znaleźć opcję 'Kod QR dla szybkich płatności’ i ustawić ją na 'Pokaż i przekaż do systemu PrzyjaznaFaktura’.
 • Wyświetlanie na wydruku faktur kodu QR umożliwiającego dokonanie szybkiej płatności (domyślnie wyłączone).
 • Dla nowych korekt sprzedaży domyślnie powód korekty nie będzie uzupełniany z poprzedniego dokumentu, ale w ustawieniach korekt sprzedaży dodana została opcja pozwalająca na włączenie uzupełniania powodu korekty wartością z poprzedniego dokumentu.
 • Możliwość sterowania odwróconym obciążeniem z poziomu pozycji dokumentu sprzedaży.
 • Obsługa ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w Konfiguracja/Globalne parametry programu dodanie opcji sterującej włączeniem ryczałtu w programie. Nowa opcja nazywa się 'Rodzaj podatku dochodowego’. Domyślnie 'Księga przychodów i rozchodów’. Po wybraniu drugiej możliwości 'Ewidencja przychodów’ w nowo tworzonych dokumentach sprzedaży pojawi się zakładka o nazwie 'Ewidencja przychodów’, w której mogą być automatycznie zliczane wartości przypadające na określone stawki ryczałtu. W towarach będzie można zdefiniować stawkę ryczałtu. Przy sprzedaży stawka ryczałtu przenosi się na pozycję dokumentu sprzedaży gdzie również można nią manipulować. Każdemu rodzajowi dokumentu sprzedaży można przypisać czy ma być zaliczany do Ewidencji Przychodów (niektóre rodzaje mogą nie być zaliczane np. Proforma itp.). W 'Konfiguracja/Dokumenty i wydruki/Zarządzanie typami dokumentów’ dodano opcję 'KPIR/Ewidencja przychodu’ umożliwiającą sterowanie tym czy dany rodzaj dokumentu ma być wliczany do Ewidencji Przychodu. Wybranie w tym miejscu 'Ewidencja przychdodu: ewidencja wg stawek’ będzie powodowało wliczanie ryczałtu z dokumentu do Ewidencji Przychodów. W Zestawieniach nowych wydruk – Ewidencja Przychodów. W Raportach rozbudowa raportu 'Informacje o podatkach’ o możliwość uzyskania informacji o ryczałcie narastająco od początku roku – umożliwia wpisanie danych do PIT28, jak również do określenia comiesięcznych zaliczek.
 • Stan obecny: wprowadzenie rezerwacji na wyrób, który będzie produkowany, rezerwowało od razu ten wyrób oraz jego podzespoły. Po zmianie: rezerwacja wyrobu nastąpi w chwili przyjęcia go do magazynu z produkcji (czyli po jego wyprodukowaniu), natomiast jeśli wyrób ma etapy produkcji to podzespoły do niego będą rezerwowane dopiero w chwili utworzenia zlecenia produkcyjnego do rezerwacji wyrobu. Gdy wyrób nie ma etapów produkcji wówczas zostanie zachowane dotychczasowe działanie – rezerwacja podzespołów nastąpi od razu w chwili rezerwacji.
 • W ustawieniach dokumentu rezerwacji dodano opcję umożliwiającą sterowaniem domyślnego zaznaczania/niezaznaczania pola „Rezerwacja podzespołów”. Pole to występuje w oknie pozycji rezerwacji w sytuacji dodawania wyrobu do rezerwacji.
 • Nowe uprawnienie dla użytkowników do wglądu w ceny sprzedaży – umożliwia zablokowanie widoczności cen sprzedaży w liście towarów, liście dokumentów sprzedaży oraz w dokumencie sprzedaży. Domyślnie uprawnienie wglądu do ceny sprzedaży dostaną użytkownicy posiadający uprawnienie do odczytu dokumentów sprzedaży. Zatem domyślnie nie będzie dla nich zauważalnej różnicy. Dopiero odebranie uprawnienia spowoduje ukrycie cen sprzedaży w wymienionych obszarach.

Raporty

 • Dodane podpisywanie e-deklaracji za pomocą podpisu kwalifikowanego (dotychczasowe podpisywanie za pomocą danych autoryzacyjnych dla osób fizycznych nadal pozostaje).
 • Obsługa struktury JPK VAT w wersji 3. Wiąże się to z dodaniem pola do wpisania adresu e-mail (nieobowiązkowe) w celu wygenerowania pliku JPK VAT.
 • Nowy raport 'Terminy ważności’ – prezentuje listę niewydanych dostaw towarów z podziałem na różne kategorie związane z terminem ważności: towary z odległym terminem ważności, bliskim terminem ważności, zapadające w terminie ważności bądź z przekroczonym terminem ważności.
 • Możliwość usuwania nieprzekazany do US e-deklaracji
 • W Raportach na liście e-Deklaracji wyświetlanie okresu, za który składana jest e-deklaracja (tylko nowe e-deklaracje)
 • Dodane osobne uprawnienia do wejście w poszczególne zakładki w module Raporty. Uprawnienia zostały zastąpione uprawnieniem właściciela, nowe uprawnienia domyślnie włączone. Oprócz tego w dalszym ciągu obowiązuje uprawnienie do wejście w okno Raportów.
 • Nowy raport: Zestawienie dokumentów zamówień do dostawców
 • Nowe deklaracje VAT: VAT-UE oraz VAT-UEK, a także VAT-27 dla sprzedających na odwrotnym obciążeniu.
 • Dodano możliwość tworzenia plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny), a także możliwość wysyłania plików JPK do Urzędu Skarbowego. Do wysyłania JPK konieczne jest posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego. Wprowadzono następujące kategorie plików JPK: Ewidencja sprzedaży i zakupu, Magazyn, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Faktury, Ewidencja Sprzedaży.

Zamówienia

 • W oknie pozycji zamówienia do dostawcy można wpisywać uwagi.
 • Możliwość zapisywania daty dostawy na pozycji zamówienia do dostawcy
 • Opcja scalania zamówień występująca w liście zamówień do dostawców podzielona na dwie funkcje: 'Scalanie zamówień i podział na dostawców’ oraz 'Scalanie zamówień’.
 • W oknie edycji zamówienia do dostawcy w menu kontekstowym opcja 'Zaznacz wiele’ powodująca pojawienie się opcji przy każdym wierszu w liście pozycji umożliwiającej wybranie wiersza do operacji grupowej np. grupowa zmiana ilości, przenieś do nowego zamówienia itp. Umożliwi to łatwiejsze wybieranie wierszy do operacji grupowej.
 • W ustawieniach dokumentu rezerwacji dodano opcję umożliwiającą sterowaniem procesem generowania dokumentu produkcyjnego tworzonego z rezerwacji. Możliwy jest wybór pomiędzy kaskadą dokumentów bądź pojedynczym dokumentem. Opcja „kaskada dokumentów” powoduje, że generowana jest kaskada powiązanych ze sobą dokumentów PW/RW w zależności od zawartych półproduktów w wyrobie (opcja „kaskada dokumentów” działa tylko gdy wyrób ma etapy produkcji z niezerowym czasem), opcja „pojedynczy dokument” powoduje wygenerowanie tylko jednej pary dokumentów produkcyjnych PW/RW.

Magazyn

 • W module Magazyn eksport danych klienta DHL24.
 • W ustawieniach dokumentu PW nowa opcja: 'Produkcja: Rygorystycznie przestrzegaj ścieżki produkcji (plany produkcji). Domyślnie wyłączone, ustawienie na TAK podowuje zablokowanie zastępstw w realizacji etapów produkcji. Tylko osoba zaplanowana do wykonywania etapu produkcji może dany etap produkcji realizować.
 • W oknie pozycji dokumentu przyjęcia magazynowego nowe pole 'Data ważności’ – wyznacza termin ważności danej partii towaru.
 • W danych towaru nowe pole 'Termin ważności’ – w przypadku gdy w oknie pozycji dokumentu przyjęcia magazynowego pole 'Data ważnosci’ nie zostanie wypełniona wówczas 'Termin ważności’ określa po ilu dniach dostawa towaru staje się przeterminowana.
 • Nowa opcja w ustawieniach dokumentów magazynowych wydania z magazynu 'Przy cofaniu anulowania wiąż trwale wydanie mag. z dostawami towaru’, ustawienie na TAK działa tylko przy wycofaniu anulowania wydania magazynowego. Wtedy nastąpi trwałe powiązanie wydania z określonymi dostawami. Późniejsze zmiany chronologii dokumentów magazynowych nie wpłyną na zmianę tych powiązań.
 • W dokumentach PW/RW dodanie przycisku 'Weryfikacja produkcji’. Po włączeniu na pozycjach PW/RW możliwe jest ustawienie strat w produkcji (PW) i wydaniach do produkcji (RW) czyli ustawienie odpowiednio rzeczywistej ilości wyprodukowanej i rzeczywistej ilości wydanej. Możliwe jest wygenerowanie dokumentów korygujących przyjętą/wydaną ilość z/do produkcji dopasowując ją do ilości rzeczywistej.
 • Możliwość ręcznego powiązania wydania magazynowego z przyjęciem magazynowym bez konieczności zachowania chronologii.
 • Wyświetlanie parametrów towarów w widoku drzewa podzespołów.
 • W oknie planowania produkcji wyświetlanie parametrów pozycji dokumentów magazynowych.
 • Umożliwienie importu dokumentu magazynowego z systemu PrzyjaznaFaktura. Ta opcja umożliwia szybkie (2 sekundy) wprowadzenie towaru do magazynu na podstawie faktury sprzedaży opatrzonej znakiem PrzyjaznaFaktura i kodem QR (szczegóły na www.przyjaznafaktura.pl).
 • W oknie zleceń produkcyjnych umożliwienie filtrowania (domyślnie ukryte).
 • W ustawieniach dokumentów produkcyjnych (PW) dodanie opcji 'Rygorystycznie przestrzegaj ścieżki produkcji (etapy produkcji)’, Domyślnie NIE, ustawienie na TAK pozwala na przyjęcie wyrobu dopiero wówczas gdy wszystkie etapy produkcji zostaną oznaczone jako wykonane, natomiast etapy produkcji mogą być oznaczane jako wykonane dopiero wówczas gdy nastąpi wydanie podzespołów do produkcji wyrobu.
 • W oknie planowania produkcji wyświetlanie parametrów dokumentów magazynowych.
 • W oknie dokumentu magazynowego dodano opcję do zaznaczania wielu pozycji. Umożliwia bardziej wygodne wybranie pozycji dokumentu do operacji grupowych.
 • W oknie dokumentu magazynowego dodano możliwość wydruku etykiet dla wybranych pozycji dokumentu.
 • Podczas tworzenia dokumentów międzymagazynowych kopiowanie wartości parametrów dokumentu z wydania na przyjęcie międzymagazynowe.
 • W oknie wydruku etykiet wybór pól zapamiętywany będzie w bazie danych i dla każdego użytkownika osobno (wcześniej te ustawienia były zapisywane lokalnie w komputerze dla każdego użytkownika osobno). Z tego powodu może wystąpić konieczność powtórnego wybrania i zapisania pól i współrzędnych stosowanych na wydruku etykiet.
 • Reorganizacja pól w oknie wydruku etykiet – możliwość wydruku wielu parametrów. Możliwość wyłączenia potwierdzenia drukowania (nowa opcja w Konfiguracja/Lokalne parametry programu), możliwość przypisania domyślnej drukarki etykiet (ustawianej w Konfiguracja/Lokalne opcje drukowania).
 • Możliwość sortowania w oknie planowania produkcji
 • Ustalanie kolejności dokumentów w oknie planowania produkcji.
 • W oknie planowania produkcji w liście rezerwacji wyświetlanie kolumn z parametrami dokumentu sprzedaży.