Historia modyfikacji programu Smart System

Lista najnowszych zmian (do dnia 18.01.2023):

(na czerwono modyfikacje, na czarno nowa funkcjonalność)
 • Przy scalaniu rezerwacji scalanie pola Uwagi na wydruku.
 • Zapamiętywanie w danych towaru czy obrazek ma być rozciągnięty czy nie.
 • Możliwość scalania rezerwacji klienta.
 • Możliwość usunięcia wszystkich kontrahentów z danej podgrupy kontrahentów.
 • Nowa wersja formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).
 • Nowa opcja w globalnych parametrach programu 'Ścieżka do katalogu ze wzorami wydruków tekstowych'. Jeśli podana wówczas przeciąża ścieżkę podstawową (ścieżka podstawowa w wersji sql kieruje do podkatalogu Wydruki w katalogu aplikacji, a w wersji baz plikowych ścieżka podstawowa to ścieżka do katalogu z plikiem tools.mdb).
 • Nowa opcja w ustawieniach dok. Sprzedaży 'Sposób płatności: Domyślny przy zmianie typu dokumentu'. Określa jaki sposób płatności ustawić w momencie zmiany typu dokumentu.
 • Nowa opcja w ustawieniach dok. magazynowych (domyślnie wyłączona) – 'Przy cofaniu anulowania nie wydawaj brakujących towarów' - Cofnięcie anulowania sprawdzi czego nie ma w magazynie i to czego brakuje zostanie oznaczone jako nierozliczone z magazynu, pozostałe pozycje będą wydane. Potem trzeba ręcznie rozliczyć z magazynu pozycje niewydane.
 • W danych kontrahenta definiwanie wielu kont bankowych dla zakupów (dotychczas jedno konto)
 • W ustawieniach połączenia do sklepu Prestashop nowa opcja sterująca czy przy imporcie zamówień domyślną stawkę VAT brać z towaru (domyślnie, jak dotychczas) czy z zamówienia.
 • Umożliwienie wpisywania wielu dostawców do danych towaru.
 • W globalnych parametrach programu możliwość ustalenia znaku prefiksu dla nowego skrótu towaru. Domyślnie znak T jak dotychczas.
 • Opcja archiwizacji co określona ilość godzin przeniesiona do lokalnych parametrów programu aby można nią sterować osobno na każdym stanowisku pracy.
 • W lokalnych parametrach programu dodano opcje sterujące domyślnym zaznaczaniem opcji 'Pozostaw tylko znalezione' w liście towarów i w liście kontrahentów.
 • Możliwość pobrania danych kontrahenta UE z VIES i weryfikacji aktywności VAT w VIES
 • Możliwość grupowowej zmiany rodzaju kosztu w liście dok. kosztowych.
 • Przyspieszenie uruchamiania programu na dużych bazach danych.
 • Zmiana nazwy pola 'Data dostawy/wykonania usługi' na fakturze zaliczkowej i korekcie faktury zaliczkowej. Nowa nazwa pola 'Data zapłaty'.
 • Parametryzacja dokumentów kosztowych - możliwość utworzenia w dokumencie kosztowym dodatkowych pól definiowanych w konfiguracji programu.
 • Nowa wersja JPK_EWP dla danych od roku 2021
 • Nowe uprawnienie do modyfikowania czasu pracy zrealizowanego na danym etapie produkcji lub na wejściu albo wyjściu.
 • W oknie harmonogramu produkcji dodanie nowej zakładki 'Niezaplanowane etapy', która wyświetlać będzie listę etapów produkcji które należy zaplanować. Wyświetlana tam jest też informacja o czasie etapu z definicji etapu oraz ile już czasu zostało przydzielone na wykonanie danego etapu.
 • Zmiana kolejności sortowania w oknie harmonogramu produkcji - aktualnie napierw najnowsze.
 • Możliwość dodawania i usuwania etapów produkcji z okna harmonogramu produkcji.
 • Umożliwienie przygotowania i wysyłania JPK_V7 tylko części ewidencyjnej.
 • w harmonogramie produkcji dodanie edycji pozycji harmonogramu pracy.
 • W ustawieniach dokumentu PWP nowa opcja dla Panelu Realizacji Produkcji pozwalająca na zablokowanie ręcznego wybierania wyrobu i etapu produkcji (wybór możliwy tylko poprzez zeskanowanie odpowiedniego kodu produkcji wyrobu).
 • Uprawnienie 'KPiR - Księga Przychodów i Rozchodów' zostaje rozszerzone na zakładkę JPK w dok. sprzedaży i zmienia nazwę na 'KPiR i JPK - Księga Przychodów i Rozchodów oraz JPK'.
 • Nowe uprawnienie pozwalające na zablokowanie jednoczesnej pracy na wielu etapach produkcji w Panelu Realizacji Produkcji.
 • Dodanie uwag do definiowania etapu produkcji.
 • Dodanie daty ważności do wyboru przy drukowaniu etykiet z kodami kreskowymi z dokumentów magazynowych.
 • W dokumencie kosztowym nowa zakładka JPK i tam nowe pole 'Oznaczenie dowodu zakupu'.
 • W ustawieniach dokumentu PWP dodano opcję sterującą czy odnotowanie wyjścia przez pracownika będzie wstrzymywało aktualnie realizowane przez danego pracownika etapy produkcji. Domyślnie wyłączone dla zachowania dotychczasowego działania programu.
 • W ustawieniach dokumentu PWP dodano opcję sterującą wyświetlaniem uwag przy wznawianiu etapu produkcji realizowanego przez Panel Realizacji Produkcji.
 • W Panelu Realizacji Produkcji dodanie dwóch opcji 'Przerwa' oraz 'Przerwa dla wszystkich' umożliwiających odnotowanie przerwania realizacji etapów produkcji odpowiednio dla zeskanowanego pracownika lub dla wszystkich pracowników. Jednocześnie opcja 'Przerwa dla wszystkich' jest obwarowana nowym uprawnieniem, które domyślnie jest zablokowane dla wszystkich pracowników.
 • W definicji etapu produkcji dodano nowe pole 'Etap nigdy się nie kończy' co umożliwi realizację etapu w nieskończoność.
 • Nowe okno aktywności produkcji – pokazuje aktualną listę obecności pracowników oraz listę aktywności pracowników w produkcji bieżącej. Przy uprawnieniach właściciela istnieje możliwość, aby w tym oknie korygować daty wejść/wyjść pracowników.
 • W module Raporty nowa zakładka 'JPK z deklaracją' do wysyłania JPK do US w nowym formacie wraz z deklaracją VAT za okresy od 10/2020.
 • Określanie wydruku domyślnego w zależności od uprawnień użytkownika – w przypadku jeśli dostępnych jest kilka wydruków domyślnych to pierwszeństwo w określeniu domyślności uzyskuje ten wydruk dla którego użytkownik posiada uprawnienia.
 • W panelu produkcji zamiast jednego przycisku do zaznaczona obecności są dwa przyciski, jeden do zaznaczania obecności, a drugi do zaznaczania nieobecności.
 • Nowe uprawnienie 'Dokumenty magazynowe - pełny widok w edycji dokumentu' - Brak uprawnienia powoduje ukrycie na dokumencie magayznowym danych ilościowych i wartościowych. Potrzebne do weryfikacji dokumentu żeby osoba weryfikująca wydanie nie sugerowała się ilością z dokumentu tylko rzetelnie zliczała sztuki.
 • Zapisywanie w dokumencie magazynowym stanu wciśnięcia przycisku weryfikacji wydania/dostawy/inwentaryzacji i przy powrocie do dokumentu odtwarzanie tego stanu.
 • Nowa kolmna 'Tryb weryfikacji' na liście dokumentów magazynowych. Wyświetla informację czy dokument jest w trakcie weryfikacji oraz wyświetla graficznie status weryfikacji.
 • Podświetlanie na czerowno nr dokumentu na liście dok. sprzedaży i magazynowych podczas gdy dokument jest otwarty (użytkownicy na innych stanowiskach widząc czerwony nr na liście wiedzą, że ktoś ma otwarty ten dokument).
 • Moduł Abonamenty - możliwość utworzenia kopii abonamentu
 • W dokumencie sprzedaży, w zakładce JPK dodanie pola do wypełniania oznaczenia procedur opisujących dokumenty dla celów JPK.
 • Integracja z platformą Shoper. Szczegóły w instrukcji.
 • W ustawieniach dokumentu PWP możliwość wyłączenia ewidencji obecności dostępnej w Panelu Realizacji Produkcji.
 • W ustawieniach dokumentu PWP możliwość wyłączenia przycisku 'Wstrzymaj' pojawiającego się w Panelu Realizacji Produkcji. W takim przypadku wstrzymanie realizowane jest za pomocą ilości wpisanej przy zakańczaniu etapu produkcji.
 • Modyfikacja wyglądu i skrótów klawiszowych w oknie Panelu Realizacji Produkcji.
 • W danych towaru dodanie nowego pola dla nowego JPK V7M/V7K. Now pole służy do cechowania towarów i usług odpowiednimi oznaczeniami dla raportowania w JPK transakcji sprzedaży.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość zmiany nowego pola dla JPK w wielu towarach na raz. Dodano również nowe pole w eksporcie i imporcie towarów do pliku CSV."
 • W związku z faktem, że po powiązaniu dokumentu PZ z dokumentem kosztowym wszelkie zmiany nanoszone w jednym z tych dokumentów nie skutkują automatyczną zmianą tych samych danych w drugim powiązanym dokumencie, konieczne stało się monitorowanie i wskazywanie użytkownikom dokumentów, w których występują takie różnice. Dzięki temu będą oni w stanie ręcznie wprowadzić do nich poprawki uspójniające. W związku z tym w liście dokumentów PZ oraz w liście dok. kosztowych dodano wyświetlanie statusu informującego o wystąpieniu potencjalnej różnicy pomiędzy dokumentem magazynowym i kosztowym. W liście dok. kosztowych status ten prezentowany jest za pomocą znaku z literą M, a w liście dokumentów magazynowych taki status jest prezentowany w postaci znaku z listę K. W obu listach dodano opcje umożliwiające usunięcie statusu wskazującego na potencjalne różnice. Status ustawiać się będzie samoczynnie w przypadku dokonania w jednym z dokumentów modyfikacji w zakresie danych kontrahenta lub kwoty dokumentu.
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży nowa opcja związana z importem ze sklepu internetowego - można przypisać użytkownika do danego typu dokumentu (podając jego login) i wówczas tylko ten użytkownika będzie w stanie wykonywać importy ze sklepu internetowego na danym typie dokumentu.
 • Przy imporcie z PrestaShop zamówienia importowane były zawsze do magazynu bieżącego. Obecnie jest to uzależnione od parametru domyślnego magazynu dla wydań ustawianego na typie dokumentu.
 • W dokumencie sprzedaży dodano nową zakładkę 'JPK' w której umieszczono 2 pola: 'Typ dokumentu' oraz 'Kategoria podstawy opodatkowania'. Pierwsze pole określa czy jest to faktura do paragonu, czy sprzedaż zbiorcza z drukarki fiskalnej, czy faktura wewnętrzna lub czy dokument należy do pozostałych kategorii. Z kolei pole 'Kategoria podstawy opodatkowania' określa rodzaj sprzedaży np. dostawa na terytorium kraju, WDT itd. Czyli to gdzie w deklaracji VAT należy przypisać daną sprzedaż. Dotychczas to ustawiało się na typie dokumentu a teraz wartość ustalona na typie dokumentu służy do domyślnego ustawiania kategorii podstawy opodatkowania na nowym dokumencie. Analogicznie pole 'Typ dokumentu' w ustawieniach typu dokumentu ma swoją domyślną wartość. W ślad za tą modyfikacją zmieniono raport 'Informacje o podatkach' oraz sposób uzupełniania deklaracji VAT na podstawie zadanego okresu.
 • W dokumencie kosztowym dodano dodatkowe 2 pola do określania czy zakup jest importem towarów oraz na wydzielenia kwoty marży przy zakupie na podstawie VAT marża.
 • Nowe pole opisane wyżej będą służyły w kolejnych aktualizacjach do obsługi nowego sposobu przygotowywania i wysyłania deklaracji VAT i pliku JPK_VAT do MF.
 • W module Raporty umożliwienie generowania JPK_VAT w nowym formacie (miesięcznie i kwartalnie), który wchodzi w życie od 1.07.2020r. Wtedy zostanie udostępniona dalsza funkcjonalność do wysyłania plików w nowym formacie wraz z deklaracją VAT.
 • Edytowalna kwota brutto w dokumencie kosztu
 • Nowe uprawnienie 'Wydawanie poniżej progu rezerwacji'. Umożliwia przekroczenie poziomu ilości zarezerwowanej w czasie wydania magazynowego. Domyślnie włączone czyli można przekroczyć jak dotychczas próg rezerwacji.
 • Pobieranie sposobu płatności przy imporcie z Allegro
 • Wyświetlanie sposobu płatności na liście dok. sprzedaży
 • W lokalnych opcjach drukowania ustalanie lewego marginesu wydruku przypisywane do wydruku zamiast dotychczasowego ogólnego przypisania do wszystkich wydruków
 • W lokalnych opcjach drukowania sterowanie czy pytać o wydruk etykiet przypisywane do typu dokumentu (możliwy wybór dla dokumentów magazynowych lub zamówienia do dostawcy)
 • W oknie wydruku etykiet możliwość wybierania wielu towarów lub wybierania dokumentu magazynowego/zamówienia do dostawcy. Po wybraniu towaru/dokumentu do okna wydruku etykiet ładowany jest spis towarów z dokumentu i można określać ręcznie ilość drukowanych etykiet dla danej pozycji towarowej.
 • W oknie wydruku etykiet możliwość zapisywania ustawień okna jako profil danych. Umożliwia zapisanie wielu wzorów wydruków etykiet i szybkie ich przywoływanie. Możliwość udostępnienia dla innych użytkowników.
 • W definiowaniu sposobu płatności nowa opcja 'Proponuj automatyczne rozliczenie niezależne od terminu płatności'. W takim przypadku możliwe jest takie skonfigurowanie sposobu płatności aby dokument sprzedaży/kosztowy z jego użyciem powodował domyślnie rozliczanie dokumentu niezależnie od terminu płatności.
 • W danych kontrahenta możliwość wprowadzenia dowolnej ilości osób kontaktowych wraz z nr telefonu i emailem. Jeden z wprowadzonych kontaktów musi być domyślny i ten domyślny kontakt używany jest do wysyłki email. Ponadto w dokumencie sprzedaży wprowadzono możliwość wybierania/zmiany emaila osoby kontatkowej do której można wysłać mail z dokumentem.
 • Kopiowarka konfiguracji pomiędzy bazami danych (menu Konfiguracja/Definiowanie baz danych)
 • W dokumencie magazynowym w trybie inwentaryzacji dodano opcję zerowania pozycji dotychczas niezliczonych.
 • Odświeżone nowe ikony głównego okna aplikacji.
 • Modyfikacja metody aktualizacji programu dla systemów Windows 7, 8 i 10.
 • Obsługa deklaracji VAT-7(20)
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży dodano wybór czy ręcznie sterować opcją 'mechanizm podzielonej płatności', czy automatycznie jak dotychczas. Szczegóły
 • Na dok. sprzedaży opcja sterująca napisem na wydruku faktur 'mechanizm podzielonej płatności', która ustawia się zgodnie z dotychczasowymi warunkami (czyli z warunków na pozycjach dokumentu) ale można ręcznie ją włączyć/wyłączyć nadpisując automatycznie ustawianą wartość.
 • Moduł Raporty - wprowadzono możliwość zapisywania wartośc filtrów jako szablon. Ponieważ często się zdarza, że używamy te same raporty dla różnych celów dlatego dla jednego celu można zapisać sobie jeden zestaw filtrów a dla innego celu inny.
 • W dokumencie kosztowym nowa opcja „Mechanim podzielonej płatności”. Zaznaczenie powoduje w przyszłości wysłanie informacji do pliku JPK, że zapłata ma być tą metodą, a teraz tylko służy do oznaczania, że należy zrobić przelew tą metodą.
 • Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności. W danych towaru oraz na pozycji faktury dodanie wyboru czy towar podlega procedurze mechanizmu podzielonej płatności. Więcej na stronie: https://www.system-smart.pl/mechanizm-podzielonej-platnosci-w-programie-smart-system/ Szczegóły
 • generowanie pliku JPK_FA w nowej wersji 3
 • W module Raporty nowy raport 'Porównywarka cen produkcji' - porównuje ceny kompnentów dwóch wskazanych produkcji.
 • Przy imporcie z Allegro gdy włączona jest usługa Allegro Smart to nie importowanie kosztów dostawy.
 • W ustawieniach dok. sprzedaży wybór czy przy imporcie danych z Allegro w dane nabywcy wpisywać dane kupującego czy adres do wysyłki.
 • W danych nabywcy i płatnika w dokumencie sprzedaży dodano adres e-mail jako kopię danych z listy kontrahentów. Przy wysyłce e-mail używany będzie ten adres e-mail, a gdy go nie będzie wówczas będzie użyty ten z listy kontrahentów (o ile nabywca/płatnik został wybrany z listy kontrahentów).
 • Zapamiętywanie ustawień filtrów w raportach i zestawieniach – aby zapamiętać ustawienie filtru należy kliknąć przyciskiem myszy w tytuł filtra raportu. Wtedy tytuł zostanie oznaczony wizualnie, a wartość filtru zapisana do bazy danych (per zalogowany użytkownik i baza danych)
 • Zaprzestanie dodawania kontrahenta do listy kontrahentów podczas importu z Allegro.
 • Przy imporcie z Allegro dane nabywcy uzupełniać się będą danymi kupującego, a adres dostawy danymi dotyczyącymi wysyłki.
 • W liście dokumentów sprzedazy nowa funkcja do zbiorczej wysyłki e-maili z dokumentami sprzedaży – wysyła wszystkie niewydrukowane dokumenty danego rodzaju.
 • Jako pierwsi w Polsce dajemy dostęp do wykazu podatników VAT udostępnionego wczoraj 01.09.2019r. przez Ministerstwo Finansów. W danych kontrahenta w zakładce Zakup gdzie wpisać można nr rachunku bankowego dostawcy dodano przycisk do sprawdzania czy ten nr konta bankowego znajduje się w wykazie Ministerstwa Fianansów jako uprawnione konto bankowe do wykonywania na nie przelewów.
 • Przy imporcie z prestashop pobieranie stawki vat z kartoteki towarowej, ale tylko jeśli ustawieniach importowanego dokumentu nie wpisano stałej stawki VAT.
 • Możliwość powiązania dok. produkcyjnego z dok. magazynowym i odwrotnie.
 • Wysyłka JPK z obsługą nowego certyfikatu z MF.
 • W ustawieniach globalnych opcja do wpisania limitu płatności gotówkowych wg art.19 ustawy Prawo Przedsiębiorcy. Domyślnie 15000 zł.
 • W ustawieniach paragonu dodana opcja pozwalająca na przekazywanie skrótu towaru do drukarki fiskalnej
 • Obsłużenie wariantu 2 w JPK_FA który wchodzi 1.07.2019r.
 • W wydaniach międzymagazynowych nie będzie automatycznie włączana opcja 'Towar rozliczany z magazynu' w sytuacji ręcznego jej wyłączenia i w momencie zapewniającym odpowiedni stan magazynowy.
 • Podział modułu Magazyn na dwa moduły: Magazyn oraz Produkcja. Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to: 'Planowanie produkcji', 'Harmonogram produkcji', 'Panel realizacji produkcji'. Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych: 'PWP - Przyjęcie z produkcji' oraz 'RWP - Rozchód wewnętrzny do produkcji'. Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PWP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RWP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie - nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PWP i RWP w module Produkcja. Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja - dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów. Aktualny cennik na stronie www.smart-system.pl Szczegóły
 • We właściwościach towaru zintegrowanie dwóch zakładek 'Podzespoły' oraz 'Etapy produkcji' w jedną zakładkę 'Produkcja'.
 • Usunięcie ikony Rotacja z widoku głównego. Funkcja nadal dostępna poprzez skrót CTRL+O. Funkcja możliwa również do wywołania z listy towarów oraz w nowym menu rozwijanym obok przycisku Towary w panelu głównym.
 • Możliwość zablokowania importu z Allegro dla wybranych rodzajów dokumentów sprzedaży - domyślnie wszystkie odblokowane, w ustawieniach danego rodzaju dokumentu sprzedaży można wprowadzić blokadę importowania z Allegro.
 • W dokumencie magazynowym dotyczącym produkcji zakładka 'Dokumenty powiązane' zmienia nazwę na 'Dokumenty produkcyjne'

Wykaz zmian w poszczególnych wersjach:

W nawiasach podano zakres dat obowiązywania danej wersji programu Smart System.

2.92 (do 18.05.2019)
2.91 (13.02.2018 – 17.05.2019)
2.90 (15.10.2016 – 12.02.2018)
2.89 (01.04.2016 – 14.10.2016)
2.88 (24.03.2015 – 31.03.2016)
2.87 (09.02.2014 – 23.03.2015)
2.86 (09.10.2013 – 08.02.2014)
2.85 (17.12.2012 – 08.10.2013)
2.84 (25.10.2011 – 16.12.2012)
2.83 (02.03.2011 – 24.10.2011)
2.82 (08.03.2010 – 01.03.2011)
2.81 (27.08.2009 – 07.03.2010)
2.80 (02.10.2008 – 26.08.2009)
2.71 (03.02.2008 – 01.10.2008)
2.70 (15.09.2007 – 02.02.2008)
2.67 (16.06.2007 – 14.09.2007)
2.66 (11.04.2007 – 15.06.2007)
2.65 (21.01.2007 – 10.04.2007)
2.64 (16.12.2006 – 20.01.2007)
2.63 (07.11.2006 – 15.12.2006)
2.62 (20.08.2006 – 06.11.2006)
2.61 (05.08.2006 – 19.08.2006)
2.60 (24.07.2006 – 04.08.2006)
2.5X (12.02.2005 – 23.07.2006)
2.4X (02.08.2004 – 11.02.2005)
2.3X (31.08.2002 – 01.08.2004)
2.20 (??.08.2001 – 30.08.2002)