Nowości w wersji 2.88

Wszystkie moduły

 • Wiele domyślnych magazynów (dotychczas tylko 1 magazyn mógł być domyślny).
 • Dodanie we wszystkich dokumentach oznaczenia osoby, która utworzyła dokument (dotychczas było tylko oznaczenie osoby, która jako ostatnia zmodyfikowała dokument).
 • Eksport dokumentów do WF-Fakir
 • Dodanie obsługi nowej drukarki fiskalnej Farex Flex (dodanie obsługi drukowania NIP/PESEL oraz obsługa paragonów rozliczających faktury zaliczkowe)
 • Możliwość wywołania rotacji z okna listy kontrahentów w kontekście kontrahenta – opcja Historia towarowa.
 • Opcja scalania towarów w liście towarów.
 • Użytkownicy bez uprawnień właściciela będą widzieć w historii zdarzeń tylko swoją historię, użytkownicy z uprawnieniami właściciela mają nadal dostęp do całej historii zdarzeń.
 • Nowy filtr w liście towarów „Wszystkie magazyny” – powoduje wyświetlenie towarów dla każdego magazynu jako osobny wiersz, w kolumnie Skrót zostaje dodatkowo w nawiasie pokazany skrót magazynu. To pozwoliło na usprawnienie wykonywania dokumentów sprzedaży. Jeśli na liście towarów filtr „Wszystkie magazyny” jest włączony to tworząc dokument sprzedaży można wybrać towar z dowolnego magazynu i dodać go do dokumentu sprzedaży. Dokument magazynowy utworzy się w magazynie wybranym dla danego towaru.
 • Optymalizacja funkcji filtrowania w listach dokumentów.
 • Zaktualizowana pomoc kontekstowa w abonamentach, akcjach rabatowych, dokumentach gotówkowych, bankowych, oknie rozliczeń kontrahentów.
 • Zaktualizowana pomoc kontekstowa w liście dokumentów sprzedaży, magazynowych, kosztowych i zamówień do dostawców.
 • Zaktualizowana pomoc kontekstowa w liście towarów i kontrahentów oraz liście baz danych.
 • W definicjach wydruku nowe pole określające domyślny wydruk do pdf dla wysyłki e-mail
 • Przyspieszenie generowania wydruków dla konfiguracji wielooddziałowej z bazą konfiguracyjną umieszczoną na serwerze zdalnym. W takim przypadku wzorce wydruku zapisują się na lokalnym dysku co czyni przygotowanie wydruku znacznie szybszym.
 • Zmienione nazewnictwo w menu kontekstowym listy dokumentów sprzedaży, magazynowych i kosztowych – zamiast zwrotu „Korekta dokumentu” jest „Utwórz dokument korygujący”.
 • Możliwość wybierania kolumn pokazywanych w liście towarów.
 • Zmieniony skrót klawiszowy dla dodawania nowego towaru z listy towarów (Insert), a dla kopiowania (Shfit + Insert)
 • Zmienione generowanie nowych kodów kreskowych oraz wyszukiwanie kodów kreskowych EAN13 zaczynających się na 21,23,24,27 lub 29. Takie kody mogą zawierać w sobie ilość i/lub cenę. Ilość lub cena będzie z takiego kodu kreskowego przekazywana do dokumentu (nie trzeba wpisywać ręcznie ilości/ceny). Szczególne zastosowanie będzie dla kodów z prefiksem 21 gdzie można wydrukować etykiety na drukarce Zebra z takim kodem w kontekście dokumentu magazynowego np. z ilościami z dokumentu PZ. Przykładowo przyjmując do magazynu szpulę drutu 150 metrów, a następnie wydając na WZ poprzez zeskanowanie etykiety takiego produktu wydane zostanie automatycznie 150 m zamiast dotychczasowego 1metra. Maksymalna ilość możliwa do zakodowania jednorazowo w jednej etykiecie to 9999,99, a maksymalna ilość różnych rodzajów towarów, które mogą być w taki sposób identyfikowane to 10000.
 • Zmieniony wygląd elementów wyszukiwania we wszystkich lista dokumentów (większa czcionka i reorganizacja wyglądu).
 • Zablokowanie możliwości aktualizowania oprogramowania dla użytkowników bez uprawnienia eksportu/importu danych.
 • Zmieniony sposób zapisywania i odczytywania parametrów wydruku dokumentów. Dotychczas zmiana ustawień jakiegoś wydruku np. faktury czy WZ powodowała, że zmienione ustawienia obowiązywały dla wszystkich dokumentów. Od teraz zmiany ustawień wydruku dokumentu wykonane w kontekście dokumentu są zapamiętywane tylko dla jednego dokumentu (tego, który był zaznaczony w liście dokumentów). Jednocześnie istnieją ustawienia domyślne, które będą stosowane gdy nie zostały ustawione indywidualne parametru wydruku dla danego dokumentu. Żeby zmodyfikować ustawienia wydruku w kontekście dokumentu należy na liście dokumentów zaznaczyć dokument i wybrać jedną z dwóch opcji: albo drukowanie i wtedy przycisk „konfiguracja wydruku” albo obok przycisku podglądu wydruku opcja „ustawienia wydruków”. W tych przypadkach okno konfiguracji wydruku będzie specjalnie oznaczone czerwoną czcionką. Ustawienia domyślne wydruków znajdują się w menu Konfiguracja/Dokumenty i wydruki/Definiowanie wydruków. Z tego poziomu ustawia się wygląd wydruków dla nowych dokumentów oraz dla tych dokumentów dla których nie została przydzielona indywidualna konfiguracja.

Kasa

 • Przy rozliczaniu przelewem dokumentu kosztowego wybierany był zawsze bank domyślny. Obecnie w pierwszym rzędzie będzie to bank z wydruku formularza przelewu, a gdy go tam nie będzie wybranego to rachunek bankowy prowadzony w tej samej walucie, co rozliczany dokument (jeśli wśród nich jest domyślny bank to jako priorytetowy pojawia się ten bank domyślny)
 • Zmiana warunków automatycznego wybierania banku przy rozliczaniu dokumentów sprzedaży – zmiana tylko gdy żaden z wydruków przypisanych do dokumentu sprzedaży nie jest wydrukiem domyślnym – w taki przypadku w pierwszym rzędzie wybierany jest bank którego rachunek prowadzony jest walucie identycznej co waluta dokumentu (jeśli jest kilka takich banków to wyższy priorytet na nimi ma bank domyślny, o ile znajduje się wśród nich), jeśli nie ma nr rachunku banku prowadzonego w walucie dokumentu to wybierany jest bank domyślny, jeśli nie ma banku domyślnego wybierany jest pierwszy z listy
 • Import przelewów z pliku – zmiana sposobu wiązania dokumentów z pozycją wyciągu – oprócz dotychczasowego sprawdzenia czy kwota i nr dokumentu (w tytule przelewu) pasują do dokumentu, kiedy to zawiedzie sprawdzany jest nr konta kontrahenta, jeśli pasuje to automatycznie wiąże z taką pozycją wyciągu wszystkie możliwe nierozliczone dokumenty tego kontrahenta maksymalnie do wartości kwoty przelewu. Przy pierwszym użyciu oczywistym jest że dla programu nie będzie znany nr konta bankowego kontrahenta, toteż w tym przypadku (za pierwszym razem) wskazuje się ręcznie kontrahenta i przy kolejnych importach wyciągów nr konta bankowego jest już wykorzystywany.
 • W opcjach konta bankowego nowy parametr do określenia gdzie w pliku importu wyciągu znajduje się informacja o nr konta bankowego
 • Dla nowych dokumentów kosztu z odliczeniem 50% VAT automatyczne doliczanie do KPIR nieodliczalnej części VAT
 • Możliwość odliczenia VAT z zakupu procentowo (np. 50% VAT – wydatki na eksploatację i zakup pojazdów od 1 kwietnia 2014)

Magazyn

 • W ustawieniach dokumentu magazynowego RW dodanie opcji „Rygorystycznie przestrzegaj ścieżki produkcji”, domyślnie NIE, a zaznaczenia na TAK wymusza wykonanie wszystkich wydań przy produkcji od początkowego etapu do końcowego, bez możliwości pominięcia któregokolwiek z nich.
 • W definiowaniu etapów produkcji możliwość ustalania rodzaju kosztów pracy: roboczogodziny (to było dotychczas) oraz rozliczanie od sztuki tzw. akord
 • Możliwość drukowania z okna planowania produkcji
 • Zaokrąglenia w podzespołach – można wpisać do ilu jednostek zaokrąglać wydawaną ilość podczas kompletacji.
 • Opcja tworzenia kopii dokumentu magazynowego tworzy kopię z datą bieżącą, wcześniej z datą dokumentu kopiowanego.
 • Możliwość zmiany ceny sprzedaży podczas wystawiania dokumentu magazynowego WZ. Opcja jest dostępna w oknie właściwości pozycji dokumentu magazynowego pod przyciskiem z symbolem pisaka (obok nazwy towaru), ale tylko w trybie dodawania pozycji do dokumentu (w trybie edycji pozycji już istniejącej w dokumencie opcja niedostępna).
 • Zmiana wyglądu w oknie właściwości towaru w zakładce Ceny
 • W liście towarów w opcjach grup towarowych dodanie opcji „Podgrupy towarowe domyślnie zwinięte” – umożliwia pozostawienie zwiniętych podgrup towarowych po załadowaniu listy towarów.
 • Możliwość usunięcia wystąpień danego podzespołu z list podzespołów w innych towarach – opcja dostępna z listy podzespołów w „Widoku lista towarów, w których ten towar jest podzespołem”.
 • Przy wydaniu do produkcji z zakładki „Dokumenty powiązane” w oknie dokumentu magazynowego (technicznie jest to cofnięcie anulowania dokumentu) data wystawienia dokumentu zmieniana jest na bieżącą, co ułatwia zachowanie właściwej chronologii zdarzeń potrzebnej do poprawnego wyliczania cen zakupu.
 • Lista towarów – zapisywany stan opcji „pokaż tylko stany niezerowe” oraz zmienione dotychczasowe działanie tej opcji – teraz nie uwzględnia usług (czyli usługi pojawią się na liście gdy opcja aktywna).
 • W realizacji etapu produkcji zapisywany jest stan czy uwzględnianiać koszt robocizny w cenie wyrobu (domyślnie kopiowane z tego ustawienia z kartoteki towarowej).
 • Możliwość uwzględniania kosztu robocizny w cenie wyrobu – we właściwościach towaru w zakładce Etapy produkcji dodano opcję (domyślnie wyłączona) umożliwiającą uwzględnienie w cenie wyrobu kosztu robocizny występującego w produkcji. Gdy włączone po wyprodukowaniu (po wprowadzeniu do magazynu) wyrobu gotowego wartość robocizny oznaczonej jako wykonanana zostaje zsumowana i uwzględniona w pozycji dokumentu PW, ale również gdy ta opcja jest włączona nie można modyfikować etapów produkcji w pozycji dokumentu PW po przyjęciu wyrobu do magazynu. To zapobiegnie niespójnym stanom jak np. zmiana wartości robocizny po przyjęciu wyrobu do magazynu.
 • Zablokowano możliwość tworzenia dokumentów MP gdyż było to trudne w stosowaniu i niepraktyczne. Dokumenty MP nadal są tworzone ale jako kopia dokumentu MW. Cały proces przesunięcia towaru zaczyna się od dokumentu MW, a ten generuje dokument MP (to pozostaje niezmienione). Proces odwrotny już nie będzie funkcjonował. Dzięki temu pojawi się inna nowa możliwość.
 • Możliwość tworzenia dokumentów wydań międzymagazynowych w cenie sprzedaży. Dotychczas efektem ubocznym było wprowadzanie towaru do drugiego magazynu po cenie sprzedaży zamiast zakupu dlatego rozwiązanie takie nie było stosowane. Obecnie można ustawić MW w cenie sprzedaży i MP w cenie zakupu, i na MW będzie cena sprzedaży, a na MP zostanie przekazana cena zakupu wydania z MW.
 • Obsługa zamienników przy produkcji – w kartotece towaru w zakładce podzespoły dodanie pola do wybierania sposobu użycia zamienników podczas kompletacji. Możliwe są 3 warianty. 1 – nigdy nie używaj zamienników (domyślnie zaznaczone żeby zachować dotychczasowe działanie programu), 2 – „proponuj zawsze użycie zamienników” oraz 3 – „proponuj użycie zamienników gdy brak podzespołów”. W wariancie 2 i 3 podczas kompletacji pojawia się specjalne okno z listą podzespołów zarówno tych, które są dostępne w magazynie jak i tych, których nie ma. Do listy można dodać zamienniki w sposób manualny oraz automatyczny. Sposób automatyczny polega na dodaniu przez program minimalnej ilości zamienników, która umożliwi kompletację. Listę zamienników dla każdego podzespołu definiuje się w kartotece podzespołu w zakładce Zamienniki(funkcjonalność znana z poprzednich wersji – zamienniki dotychczas działały tylko przy sprzedaży). Przy kompletacji z obsługą zamienników stosowane są tylko zamiennik zwykłe (takie, które wymieniają się na 1 do 1 lub 1 do wielu takich samych produktów). Zamienniki złożone (składające się z wielu różnych towarów) nie są obsługiwane w procesie produkcji. Funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji możliwa jest do użycia z następujących miejsc: kartoteka towarów/zakładka podzespoły/przycisk kompletowania, podczas wprowadzanie towaru zawierającego podzespoły i niezawierającego etapów produkcji na dokument PW, podczas sprzedaży wyrobu na dokumencie sprzedaży lub WZ, gdy wyrób nie jest wyprodukowany. W wariancie drugim funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji można użyć do wytwarzania wyrobów, których skład na każdym razem jest inny np. wyroby zamówienie. W takim przypadku można jako zamienniki zdefiniować różne odmiany danego podzespołu i przy kompletowaniu wybierać właściwe zamienniki.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość zmiany nowego parametru obsługi zamienników w produkcji tak, żeby można było zmienić działanie programu dla wielu kartotek naraz.
 • Zmienione działanie kompletacji wywoływanej w kontekście dokumentu rezerwacji wyrobu z zaznaczoną opcją rezerwacji podzespołów – dotychczas utworzenie dokumentu PW do rezerwacji generowało dokument RW ze składem podzespołów wg aktualnej receptury. Obecnie będzie to skład, który został zapisany w rezerwacji. Dotyczy to tylko przypadku gdy nie ma etapów produkcji i kompletacja wykonuje się od razu po utworzeniu dokumentu PW.
 • W parametrach globalnych programu dodanie dwóch opcji z wartościami domyślnymi dla nowych towarów. Są to „Domyślna marża/narzut liczona od” oraz „Utrzymuj stałe”. Są to analogiczne odpowiedniki pól z kartoteki towarowej z zakładki Ceny.

Sprzedaż

 • Uzupełnianie adresu dostawy na importowanym dokumencie ze sklepu prestashop.
 • W liście dokumentów sprzedaży dodanie filtra „Tylko niewydrukowane”. Jego zaznaczenie powoduje, że pokazywane są tylko niewydrukowane dokumenty.
 • Możliwość ustalania magazynu dla pozycji rezerwacji lub dla pozycji proformy, z którego będą wydawane towary.
 • Możliwość powiązania faktury z jednego magazynu z WZ z innego magazynu (w liście WZ pojawia się filtr 'Wszystkie magazyny’ – widoczny jest dopiero po zaznaczeniu 'Ukryj powiązane ze sprzedażą’.
 • Zmiana ikon opisujących stan rezerwacji w liście rezerwacji (kolumny Nr dok. oraz Nr WZ) – ikony będą teraz analogiczne jak w liście pozycji rezerwacji (odpowiednio jak kolumny LP i Ilość). Dzięki temu bez wchodzenia do rezerwacji a tylko przeglądając listę rezerwacji widać czy można już wydać część towaru czy wszystko czy nic oraz czy wszystko już wydano.
 • Przy wydawaniu do pojedynczej pozycji rezerwacji pyta ile wydać (dotychczas wydawał maksymalnie ile można)
 • W oknie pozycji rezerwacji dodano zakładkę, w której wyświetla się lista powiązanych pozycji zamówień do dostawcy.
 • W oknie dokumentu rezerwacji dodanie kolumny „Zamów. dostaw.” (domyślnie ukryta) określającej ilość występującą na zamówieniu do dostawcy wygenerowanego w kontekście danej rezerwacji. Można zorientować się po tym czy w ogóle wykonano zamówienie do dostawcy oraz czy zamówiono właściwą ilość (czerwony kolor – niedoszacowano zamówienie, zielony przeszacowano zamówienie)
 • W oknie listy dokumentów rezerwacji dodanie kolumny „Termin dostawy” określającej najpóźniejszy termin dostawy spośród wszystkich powiązanych z daną rezerwacją zamówień do dostawcy. Na podstawie tej informacji można szacować pełne skompletowanie rezerwacji. Wyświetlany tekst w tej kolumnie może mieć kolor czerwonym – niedoszacowane zamówienie, lub zielony – przeszacowane zamówienie, lub czarny – zamówienie zgodne z rezerwacją.
 • W ustawieniach dokumentu sprzedaży dodano opcję do określania domyślnego rodzaju dokumentu magazynowego proponowanego podczas użycia opcji „Utwórz dokument magazynowy” w kontekście dokumentu sprzedaży lub jego pozycji.
 • Rabat kwotowy w dokumencie sprzedaży
 • Zwiększenie ilości znaków w nazwie kontrahenta w wydruku faktury na drukarkach posnet w protokole posnet
 • Podczas importu zamówienia z Prestashop możliwość wpisywania komentarza w pole uwag na dokumencie sprzedaży. Domyślnie wyłączone, włączanie w globalnych parametrach programu.
 • W pozycji dokumentu sprzedaży oraz pozycji dokumentu magazynowego możliwość wpisywania rabatu zamiast wyboru z listy rozwijanej.
 • W oknie dokumentu sprzedaży przeniesienie opcji rabatu globalnego i opcji uwzględniania w zamówieniach pod przycisk Operacje.
 • W oknie danych kontrahenta w zakładce Sprzedaż możliwość wpisywania rabatu zamiast wyboru z listy rozwijanej. Usunięcie opcji 'Rabat indywidualny’ zamiast tej opcji analogiczne działanie zostanie uzyskane po wyczyszczeniu pola rabatu.
 • Nowy domyślny rodzaj ceny sprzedaży ustawiany w danych kontrahenta – sprzedaż w cenach katalogowych. W oknie pozycji sprzedaży dodano przełącznik rodzaju ceny dla ceny katalogowej.
 • Nowy parametr w ustawieniach dokumentów sprzedaży sterujący blokowaniem możliwości poprawiania dokumentu sprzedaży w sytuacji gdy istnieje zatwierdzony dokument kasowy (domyślnie włączony – zachowane dotychczasowe działanie).

Zamówienia

 • Odblokowanie opcji zmiany waluty w oknie zamówienia do dostawcy (pole było blokowane gdy istniały pozycje w dokumencie, teraz będzie pozostawało cały czas do dyspozycji).
 • Usunięcie dokumentu PZ wygenerowanego uprzednio z zamówienia do dostawcy powoduje przywrócenie w tym zamówieniu do dostawcy statusu 'w drodze’.
 • Zablokowanie tworzenia rozbieżności zamówienia do dostawcy w przypadku zmiany jedynie ceny na zamówieniu w drodze
 • Możliwość wpisania ilości zerowej w zamówieniu do dostawcy w celu wygenerowania rozbieżności na pełną ilość zamówienia. Nowy dokument zamówienia rozbieżności tworzy się z numerem odziedziczonym z zamówienia w drodze.
 • W danych towaru nowe pole określające domyślny skrót dostawcy. Skrót dostawcy będzie używany w scalaniu zamówień do dostawcy (opcja w module Zamówienia) w przypadku braku dostawcy na zamówieniu oraz w przypadku generowania zamówień do dostawcy na podzespoły (opcja w liście towarów).
 • Modyfikacja opcji generowania zamówienia do dostawcy z rezerwacji – dotychczas zamówienie było generowane tylko na ilość brakującą w magazynie, obecnie następuje utworzenie zamówienia na ilość dotychczas niewydaną z magazynu i następuje powiązanie jej z zamówieniem do dostawcy, dzięki czemu można kontrolować jaka porcja rezerwacji nie została jeszcze zamówiona u dostawcy.

Raporty

 • Raport drukowania etykiet towarowych drukuje kody kreskowe EAN13,UPC i Code128.
 • Zmiana nazwy raportu „Rezerwacje towarów” na „Rezerwacje dla kontrahentów”
 • Nowy raport „Rezerwacje towarów” – w odróżnieniu od raportu „Rezerwacje dla kontrahentów” nie ma grupowania po kontrahentach.

Rabaty

 • W definicji pozycji akcji rabatowej możliwość ustalenia od jakiej ceny udzielany będzie rabat. Domyślnie tak jak dotychczas od ceny ustalonej w danych kontrahenta, ale można przeciążać akcję rabatową innym rodzajem ceny niezależnej od ustalonej w danych kontrahenta (np. od hurtowej, detalicznej, specjalnej 1 i 2 lub katalogowej).