Nowości w wersji 2.86

Wszystkie moduły

 • Możliwość zapisywania historii zdarzeń. Obecnie tylko dokumenty sprzedaży i magazynowe będą posiadały taką funkcjonalność. W historii zdarzeń zapisywane będzie kto, kiedy i co zmienił w dokumencie. Aby włączyć zapis historii należy w konfiguracji baz danych dodać bazę danych i zaznaczyć w niej, że służy tylko do zapisywania historii zdarzeń. Następnie można powiązać bazę historii zdarzeń z inną bazą, w której zapisują się pozostałe dane. Od tego momentu aktywność na dokumentach sprzedaży i magazynowych będzie zapisywana w osobnej bazie historii zdarzeń. Przeglądanie historii zdarzeń w kontekście określonego dokumentu można uzyskać odpowiednią opcją listy dokumentów. Przeglądanie całej historii zdarzeń z menu Program.
 • Usunięcie dotychczasowego oznaczania dokumentów anulowanych. Obecnie anulowane i nieusunięte dokumenty będą przekreślone na liście, zamiast znaczka V w kolumnie An. Kolumna An. ulega usunięciu gdyż było to mało intuicyjne rozwiązanie. Ta zmiana dotyczy listy dokumentów sprzedaży, listy dokumentów magazynowych, listy dokumentów gotówkowych i bankowych, listy akcji rabatowych oraz listy zamówień do dostawców.
 • Nowy sposób wczytywania zawartości list zawierających dokumenty, spis towarów i kontrahentów. Wczytywane są tylko informacje widoczne dla użytkownika w danym momencie, pozostałe dane doczytywane są podczas przeglądania lub wyszukiwania na liście. Pozwoli to znacznie przyspieszyć wczytywanie list w przypadku dużych baz danych.
 • W konfiguracji parametrów globalnych dodanie parametru dla sklepu PrestaShop umożliwiającego określanie ID statusu zamówienia, który zostanie ustawiony w sklepie po zaimportowaniu zamówienia.
 • W opcji eksportu do Excela dodanie dwóch widoków
 • prezentacji (dotychczasowy) oraz roboczy (bez ukrytych kolumn, pozwalający na dalszą, łatwiejszą obróbkę arkusza kalkulacyjnego).
 • Obsługa importu zamówień z Prestashop dla produktów z atrybutami
 • Nowy protokół komunikacyjny Allegro. Ta sama funkcjonalność, szybsze działanie.
 • Funkcjonalność importu i eksportu towarów rozszerzona o eksport i import listy zamienników oraz listy etapów produkcji.
 • Zaktualizowanie domyślnego profilu importu przelewów bankowych dla mBank.
 • Przystosowanie do współpracy z PrestaShop 1.5.4. Dodana obsługa wielu sklepów. W konfiguracji programu w globalnych parametrach dodano opcję w której należy podać nazwę sklepu (nie wpisanie nazwy będzie oznaczać dotychczasowe działanie).
 • Możliwość skopiowania listy produktów ze sklepu internetowego typu PrestaShop do programu Smart (dotychczas można było tylko w przeciwnym kierunku z programu do sklepu). Nowa opcja w menu Konfiguracja/Narzędzia administracyjna/Komunikacja ze sklepem internetowym.
 • Powiększenie pola „ulica” w danych kontrahenta z 40 do 80 znaków oraz pola skrót kontrahenta z 15 do 30 znaków.
 • W eksporcie listy kontrahentów lub towarów dodano opcję uruchomienie dodatkowego programu po wykonaniu eksportu.
 • W eksporcie listy kontrahentów lub towarów dodano opcję do ustalania symbolu dziesiętnego (domyślnie ,)
 • W liście towarów i kontrahentów po zaznaczeniu opcji „Pozostaw tylko znalezione” będzie wykonywane filtrowanie od razu, a nie jak do tej pory dopiero po enterze/F5 z klawiatury.
 • Nowy widok grup towarowych z lewej strony listy towarów w postaci listy drzewiastej. Domyślnie włączony nowy widok ale można przywrócić dotychczasowy za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy na obszarze grup towarowych.
 • Po wyszukaniu tekstu w liście towarów lub kontrahentów (gdy wyłączona jest opcja 'Pozostaw tylko znalezione’), można użyć klawiszy SHIFT + strzałka w dół lub SHIFT + strzałka w górę aby przesuwać zaznaczenie listy pomiędzy wierszami spełniającymi warunek wyszukiwania. Pozwala to szybko przemieszczać się na kolejne wiersze w sytuacji gdy w wielu wierszach znajduje się ten sam wyszukiwany tekst.
 • W Serwerze Wydruków Fiskalnych port drukarki fiskalnej otwierany jest tylko na czas wydruku (poprzednio zawsze był otwarty gdy serwer był uruchomiony).
 • Zmienione działanie filtrowania po grupach towarowych w liście towarów
 • Jeśli grupa towarowa powiązana jest z podgrupą to na liście towarów wyświetlane są towary z grupy towarowej oraz podgrup z nią powiązanych.

Moduł Sprzedaż

 • Zmiana w zakresie wymagalności kontrahenta w dokumencie sprzedaży
 • wszędzie w dokumentach sprzedaży gdzie dotychczas było wymagane wybranie kontrahenta dodanie opcji że wymagalność pełnych danych kontrahenta następuje po przekroczeniu 450 zł albo 100 EUR kwoty dokumentu sprzedaży. Nową opcję można wyłączyć w konfiguracji dokumentu sprzedaży.
 • Nowy rodzaj dokumentu sprzedaży
 • Faktura Zaliczkowa
 • dokumenty tego typu zawsze będą przenoszone do bazy danych nowego roku.
 • Data sprzedaży na wydruku dokumentów sprzedaży zamieniona na Datę dostawy/wykonania usługi. Zmiana dotyczy dokumentów wystawianych po 2012 roku.
 • W dokumencie faktury zaliczkowej dodano możliwość podpięcia dokumentu specyfikacji towarów i usług. Dokumentem specyfikacji towarów i usług może być np. faktura pro forma lub rezerwacja. Na wydruku takiej faktury zaliczkowej pokazana zostanie dodatkowa tabelka ze specyfikacją towarów/usług, natomiast podczas tworzenia faktury końcowej pod dodaniu do niej faktury zaliczkowej zostaną dodane również pozycje ze specyfikacji towarów i usług. Szczegóły zostały opisane w instrukcji.
 • Podczas dodawania dokumentów z koszyka do faktury możliwość wyboru które dokumenty zostaną powiązane z fakturą (domyślnie wszystkie zaznaczone).
 • Podczas wystawiania faktury walutowej wskazywanie czy podany w fakturze kurs jest zgodny z zaimportowaną tabelą kursów walut. Pośrednio daje to informację czy kurs jest zgodny z NBP.
 • Zmiana typu dokumentu sprzedaży z typu uwzględnianego w zestawieniach na inny typ również uwzględniany w zestawieniach nie będzie powodować aktualizowania daty dostawy/wykonania usługi na datę bieżącą (dotychczas każda zmiana typu aktualizowała datę dostawy/wykonania usługi). Tak więc zmiana daty będzie następować np. z proformy czy rezerwacji (które nie są uwzględniane w zestawieniach) na fakturę (która jest), w pozostałych przypadkach zmiany typu dokumentu sprzedaży data pozostanie niezmieniona.
 • Sposób płatności na dokumencie sprzedaży ustalany jest po wybraniu kontrahenta na podstawie jego danych. Dodano opcję ustalania ustawienia nadrzędnego sposobu płatności w dokumencie sprzedaży niezależnie od wybranego kontrahenta
 • Możliwość zablokowania zmiany sposobu płatności w ustawieniach dokumentu sprzedaży
 • Uzupełnianie adresu dostawy w dokumencie sprzedaży podczas dodawania pozycji dokumentu WZ do dokumentu sprzedaży. Adres dostawy pobierany jest z danych kontrahenta znajdującego się w dokumencie WZ.
 • Drukowanie nipu nabywcy na paragonie fiskalnym
 • tylko drukarki obsługujące protokół Posnet Thermal. Od 1 października 2013 na żądanie nabywcy należy drukować nip nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukarki które nie umożliwiają drukowania nipu można wciąż używać.
 • Możliwość definiowania zamienników dla towarów. W kartotece towaru dodano zakładkę Zamienniki zawierającą spis towarów będących zamiennikami dla towaru głównego. W nowej zakładce dodano opcje do dodawanie i usuwania zamienników. Dodawanie zamienników odbywa się przy użyciu listy towarów (należy wcześniej wprowadzić zamienniki do listy towarów). Lista zamienników zawiera informacje odnośnie cen sprzedaży, co pozwoli szybko przekazać klientowi tą informację.
 • Dodano również zakładkę Zamienniki w oknie pozycji dokumentu sprzedaży. Podczas wybierania towaru (zamiennika lub oryginału) na dokument sprzedaży można skorzystać z zakładki Zamienniki, która nie tylko wyświetli listę zamienników, ale pokaże ceny sprzedaży po domyślnych rabatach, jakie przyznane zostaną klientowi, gdy zdecydujemy się wybrać dany zamiennik. Na tym etapie pokazywana jest również marża dla każdego zamiennika, co pozwala na zaproponowanie klientowi najbardziej dla nas dochodowego zamiennika.
 • Wyświetlanie statusów rezerwacji w liście dokumentów sprzedaży typu rezerwacja. Domyślnie wyłączone, bo może spowalniać wczytywanie listy dokumentów. Włączanie w lokalnych parametrach programu (menu Konfiguracja). Wskazania w liście dokumentów sprzedaży przy kolumnie Numer gdzie są trzy możliwe stany:
 • nie można wydać towaru (czerwone kółko), można wydać (brak oznaczenia), wydano wszystko (zielone V). W kolumnie Nr WZ – wskaźnik ilości wydanej w postaci kółka zapełniającego się kolorem zielonym proporcjonalnie do ilości wydanej, a brak kółka oznacza, że nic nie wydano.
 • W dokumencie sprzedaży, w liście pozycji przeniesienie graficznych wskazań dotyczących ceny sprzedaży poniżej marży, z pierwszej kolumny na kolumnę „Cena jednostkowa”.
 • W dokumencie sprzedaży, w liście pozycji przeniesienie graficznego wskazania dotyczących pozycji niepowiązanej z listą towarów (skrót towaru BRAK), z pierwszej kolumny na kolumnę „Skrót towaru”.
 • Na pozycjach dokumentów sprzedaży typu rezerwacja wyświetlanie statusów dostępności towaru do wydania (dotychczas było to możliwe dopiero po wywołaniu odpowiedniej opcji pod przyciskiem Operacje). Zmienione zostały ikony symbolizujące stany dostępności: nie można wydać towaru (czerwone kółko), można wydać (brak oznaczenia), wydano wszystko (zielone V). Jest to wyświetlane w kolumnie Lp, natomiast w kolumnie z ilością wyświetlana jest oprócz ilości, ilość wydana w postaci kółka zapełniającego się kolorem zielonym proporcjonalnie do ilości wydanej, a brak kółka oznacza, że nic nie wydano.
 • W dokumencie sprzedaży zmiana nazwy funkcji „Pokaż status rezerwacji” znajdującej się pod przyciskiem Operacje, na „Zaktualizuj statusy dostępności towarów”. Statusy teraz pojawiają się zawsze w rezerwacjach, a ta funkcja jedynie dodatkowo sprawdza czy jak czegoś nie ma w magazynie, a można to wyprodukować to zmieniany jest status z niemożliwego do wydania na możliwe (i wtedy oznacza taki towar graficznym białym kółkiem w kolumnie Lp).

Moduł Magazyn

 • Rozbudowa widoku drzewa listy podzespołów w danych towaru
 • dodanie dodatkowych informacji w liście.
 • W oknie drukowania etykiet, przy wydruku na podstawie dokumentu magazynowego dodanie opcji uzależnienia ilości etykiet od ilości w dokumencie (domyślnie włączone).
 • W liście koszyków dokumentów dodanie operacji scalania dokumentów magazynowych występujących w koszyku.
 • W koszyku dokumentów dodanie operacji przyjęcia na magazyn (domyślny rodzaj dokumentu ustawiany w konfiguracji).
 • W koszyku dokumentów dodanie oznaczenia, że dany koszyk jest koszykiem dostawcy.
 • Wprowadzenie języka EPL II do wydruku etykiet
 • Do wydruku etykiet towarów dodanie wybierania parametru towaru
 • Możliwość pokazania adresu dostawy na wydruku dokumentu magazynowego (domyślnie wyłączone), włączanie w opcjach wydruku
 • W oknie rotacji chronologicznej dodanie wyświetlania parametrów pozycji dokumentów magazynowych oraz możliwość filtrowania po tych parametrach
 • Usunięcie ostatniego dokumentu magazynowego cofa automatycznie licznik numeracji o 1
 • W liście dokumentów magazynowych opcja importu danych z kolektora
 • pozwala na uruchomienie programu komunikacyjnego, który nawiąże łączność z kolektorem i pobierze z niego plik z danymi, a następnie plik zostanie zaimportowany jako dokument magazynowy.
 • Dodano opcję przejścia do edycji podzespołu z poziomu listy podzespołów w danych towaru.
 • Przy zmianie kontrahenta w dokumencie magazynowym WZ pyta czy zaktualizować ceny na dokumencie wg ustawień nowego kontrahenta.

Moduł Zamówienia

 • W oknie pozycji zamówienia do dostawcy pokazanie do jakiej grupy towarowej należy towar oraz czy ta grupa jest przypisana do dostawcy.
 • W liście pozycji zamówieniu do dostawcy o statusie „W drodze” pokazanie stanu alarmowego (tego samego co w liście towarów).

Moduł Raporty

 • Nowy raport zestawienie kosztów w module Raporty
 • W powiadomieniach e-mail opcja umożliwiająca dodanie odsetek za zwłokę w treści wysyłanych powiadomień

Moduł Kasa

 • Po zapisie dokumentu kosztowego będzie pojawiać się okno wypłaty (takie samo jak przy sprzedaży), którym można wygenerować dokument KW lub Bank-Obciążenia. Domyślnie okno będzie włączone, wyłączenie pokazywania okna w lokalnych parametrach programu jako nowa opcja.
 • Możliwość definiowania typów kosztów w Konfiguracji/Dokumenty i wydruki/Zarządzanie typami dokumentów. Dzięki temu można uzależnić sposób księgowania w KPIR w zależności od typu kosztu. Domyślnie wszystkie nowe koszty są dopisywane do 'Pozostałe wydatki’ lub gdy pochodzą z PZ to dopisywane są do 'Zakup towarów handlowych’, ale poprzez zdefiniowanie nowego typu kosztu w konfiguracji można ustalić inny sposób księgowania w KPIR.