Nowości w wersji 2.85

Wszystkie moduły

 • Podczas importu towarów z opcją aktualizacji istniejących towarów, w przypadku jeśli w pliku importu są informacje o podzespołach wówczas lista podzespołów w towarze jest kasowana i dodawana jest lista podzespołów z importowanego pliku
 • Zmiany wizualne w oknie kontrahenta – pola dotyczące numeru i nazwy konta bankowego przeniesione do zakładki Zakup, pole konto księgowe ukryte z widoku.
 • Pokazywanie w jakim kontekście pracuje okno listy towarów, kontrahentów, dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych i listy koszyków dokumentów. np w przypadku listy kontrahentów pokazuje się dodatkowy opis z informacją, że teraz wybierany jest kontrahenta do dokumentu.
 • Wyświetlanie tła w kolorze jasno czerwonym dla pól parametrów zdefiniowanych przez użytkownika, oznaczonych jako wymagane.
 • Wyświetlanie w liście kontrahentów dodatkowych kolumn z wartościami zdefiniowanych parametrów kontrahentów
 • Możliwość wyłączania rozciągania obrazków w kartotece towarowej.
 • Możliwość wydruku etykiet z kodami kreskowymi na drukarkach serii Zebra (drukarki obsługujące język ZPL). Nowa funkcjonalność dostępna jest w menu Program.
 • Zestawienie Towary – Cennik rozszerzono o uwzględnianie rabatów danego kontrahenta z akcji rabatowych. Dzięki temu można przygotować cennik tylko dla poszczególnych klientów. Nowy cennik nie uwzględnia jednak rabatowania uzależnionego od ilości.
 • W konfiguracji baz danych dodano opcję migracji z bazy MS SQL lub MySQL do MS Access.
 • Umożliwienie wpisywania domyślnych wartości parametrów towarów i kontrahentów. Podczas tworzenia nowego kontrahenta lub towaru parametry będą automatycznie wypełniane wartościami domyślnymi.
 • Rozbudowa eksportu towarów o eksport do serwera FTP. W parametrach globalnych ustawia się parametry serwera (adres, użytkownik, hasło i zdalny katalog), w menu „Konfiguracja/Narzędzia administracyjne/Eksport/Import towarów” określa się jakie dane mają być wysyłane. Eksport wykonuje się z menu „Program/Eksport danych o towarach do serwera FTP.
 • W kartotece kontrahenta dodano przycisk do weryfikacji NIP-u w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość grupowej zmiany waluty oraz grupowego nadawania kodu kreskowego dla towarów, które jeszcze go nie mają wpisanego.
 • Eksport towarów rozszerzony walutę i ceny sprzedaży brutto (ceny brutto nie są brane pod uwagę przy imporcie towarów).
 • Import towarów rozszerzony walutę oraz ceny sprzedaży wyrażone w importowanej walucie.
 • Zmiana nazewnictwa dla inwestycji – obecnie nazywać się to będzie koszykiem dokumentów.
 • Zmiana nazewnictwa dla handlowca – obecnie wszędzie w programie będzie on nazywany pośrednikiem.
 • W ustawieniach wydruków graficznych dodanie wyboru orientacji wydruku
 • Dodanie opcji zatwierdzania dokumentów kasowych w oknach: rozliczania kontrahenta z zadłużenia/zobowiązania, w oknie wpłaty do dokumentu sprzedaży oraz w oknie tworzenia dokumentu kasowego. Opcja domyślnie włączona gdy w parametrach lokalnych programu włączono opcję automatycznego zatwierdzania dokumentów kasowych i użytkownik posiada uprawnienia do tworzenia tych dokumentów.

Moduł Sprzedaż

 • Dodanie domyślnego adresu dostaw w danych kontrahenta. Również na dokumencie sprzedaży pojawi się nowa zakładka „Adres dostawy”. Do tej zakładki będzie przepisywać się domyślny adres dostawy z nabywcy wybieranego do dokumentu sprzedaży.
 • Wydruki dokumentów sprzedaży zwykłe oraz walutowe, a także wydruki w trybie tekstowym, w miejscu gdzie prezentowane były na wydruku dane płatnika teraz będą pokazywać dane adresu dostawy, o ile został wpisany w dokumencie sprzedaży.
 • W zakresie importu zakończonych aukcji z allegro dodanie dodatkowego okna pokazującego log zdarzeń (podobnie jak w przypadku importu ze sklepu internetowego). Z tego okna istnieje możliwość ustawienia ponawiania importu z Allegro co określoną wcześniej ilość minut. Ponowienie importu doczytuje tylko aktualna zmiany z Allegro.
 • Dotychczas import z Allegro wykonywał import aukcji w taki sposób, że dla każdej aukcji tworzony był jeden dokument. To powodowało powstawanie dużej ilość dokumentów ciężkich do opanowania – gdy kupujący w ramach jednej transakcji kupował na kilku aukcjach. Obecnie w takiej sytuacji będzie powstawał jeden dokument zawierający wszystkie zakupione przedmioty przez danego kupującego. Jeśli za chwilę kupujący dokupi coś w innej Twojej aukcji to zostanie dodane do jego ostatniego dokumentu sprzedaży, który nie został jeszcze zamknięty. Zamknięcie w tym przypadku oznacza stan gdy dokument sprzedaży nie jest rozliczony w Kasie oraz nie ma nadanego numeru. Jeśli rozliczenie nie jest obsługiwane na dokumencie (wyłączone powiązanie z dokumentami kasowymi) wówczas o zamknięciu decyduje tylko czy nadano numer dokumentowi sprzedaży. W związku z tym do opisu skróconego na dokumencie nie będzie już wpisywany nr aukcji. Będzie on jednak wyświetlany na pozycji dokumentu sprzedaży. W momencie aktualizacji wszystkie numery aukcji z istniejących dokumentów zostaną przekopiowane na pozycje sprzedaży.
 • Import z Allegro uzupełnia adres dostawy na dokumencie sprzedaży. Dane pobierane są z formularzy po zakupowych wypełnianych przez kupujących.
 • Import z Allegro w przypadku dopłat do aukcji generuje kolejne dokumenty kasowe i podpina je do dokumentów sprzedaży rozliczających daną aukcję.
 • Gdy zapisywano dokument sprzedaży lub dokument wydania magazynowego to sprawdzane było czy można wydać towar ze względu na istniejące rezerwacje. Ilość rezerwacji nie była ograniczona liczbą magazynów. Obecnie sprawdzenie ogranicza się tylko do ilości rezerwacji z bieżącego magazynu.
 • Opcja dołączania kodu stawki VAT w treści nazwy towaru na wydruku paragonu fiskalnego – zapobiega zablokowaniu nazwy towaru w drukarce fiskalnej z powodu sprzedaży ze zmienioną stawką VAT
 • Możliwość wysłania e-maila do kontrahenta z wydrukiem w formacie pdf np. wydruk faktury vat. Do użycia tej funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie np. darmowy pdfCreator, który zamienia wydruk na plik pdf. Program Smart generuje wydruk i oczekuje na plik pdf w ustalonej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Gdy plik się pojawi to następuje wysyłka maila. Parametry skrzynki nadawczej konfiguruje się w menu Konfiguracja/Parametry globalne. Z każdego stanowiska można ustalić osobną treść i temat wiadomości (nie jest to zapisywane w bazie).
 • Wyświetlanie rezerwacje numerów dla dokumentów w liście dokumentów sprzedaży (dotyczy nowych rezerwacji numerów wykonanych od wersji 2.84.3047)
 • Możliwość odłączania (bez kasowania) płatności od dokumentu sprzedaży. Jeśli płatność była zatwierdzona to po jej odłączeniu od dokumentu, zapisaniu i ponownym otwarciu dokumentu uzyskujemy możliwość wykonywania zmian w dokumencie. Po zakończeniu wprowadzania zmian można z powrotem podłączyć płatność pod dokument sprzedaży.
 • Obsługa kanału szyfrowanego SSL w imporcie z Allegro
 • Obsługa numerów PESEL – numery PESEL wpisujemy w pole przeznaczone dla NIP-u. Program automatycznie wykrywa czy ma do czynienia z NIP-em czy PESEL-em i prezentuje na wydruku dokumentów odpowiedni opis. Dotyczy to wydruków dokumentów sprzedaży, magazynowych, kasowych, działających w trybie graficznym oraz tekstowym.
 • Wystawiając dokument sprzedaży można było określić z którego magazynu następuje wydanie towaru. Wtedy w tle program przekierowywał towar do magazynu bieżącego (za pomocą przesunięcia między-magazynowego) i z magazynu bieżącego automatycznie następowało wydanie. Obecnie po wyczyszczeniu opcji „Typ dokumentu przyjęcia między-magazynowego” znajdującej się w ustawieniach dokumentu sprzedaży można uzyskać generowanie wydań bezpośrednio z magazynu wybranego na pozycji dokumentu sprzedaży (pomijane jest przekierowanie towaru przesunięciem między-magazynowym).
 • Możliwość wydruku faktur VAT na niektórych drukarkach fiskalnych. Nowa opcja działa na drukarkach POSNET z serii HS i FV. W konfiguracji dokumentu sprzedaży rozbudowano opcję „Do wydruku na urządzeniach fiskalnych”. Były dostępne opcje „Tak” lub „Nie”. Teraz jest: „Tak, jako paragon”, „Tak, jako faktura”, „Nie”.
 • Dodanie nowych uprawnień umożliwiających tylko utworzenie dokumentu sprzedaży lub dokumentu magazynowego. Istnieje możliwość przypisania tych uprawnień do poszczególnych rodzajów dokumentów. Nowe uprawnienia umożliwiają zablokowanie możliwości wprowadzania zmian w dokumencie zaraz po jego utworzeniu. Tylko osoba z wyższym uprawnieniem (do tworzenia i modyfikowania) będzie miała dostęp do wnoszenia poprawek do dokumentu. Zapobiegnie to wprowadzaniu przez użytkowników zmian w starych dokumentach (których już nie powinni edytować).

Moduł Zamówienia

 • Możliwość scalania zamówień do dostawcy nie tylko gdy są „W przygotowaniu” ale również „W drodze”
 • Zapamiętywanie ustawień w oknie grupowego generowania zamówień do dostawców
 • W module Zamówienia możliwość wysłania e-maila do dostawcy z wydrukiem w formacie pdf zamówienia. Do użycia tej funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie np. darmowy pdfCreator, który zamienia wydruk na plik pdf. Program Smart generuje wydruk i oczekuje na plik pdf w ustalonej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Gdy plik się pojawi to następuje wysyłka maila. Parametry skrzynki nadawczej konfiguruje się w menu Konfiguracja/Parametry globalne. Z każdego stanowiska można ustalić osobną treść i temat wiadomości (nie jest to zapisywane w bazie).

Moduł Magazyn

 • Na liście dokumentów magazynowych w zakładkach dotyczących dokumentów produkcji (zwykle PW i RW) dodanie filtru pokazującego dokumenty rozpoczynające produkcję (w przypadku produkcji kilku etapowej tworzy się n dokumentów z który wyświetlany jest tylko ten pierwszy). Filtr domyślnie wyłączony.
 • W przypadku produkcji wieloetapowej gdy etap produkcji posiada czas wykonania równy 0 sekund wówczas przy zakładaniu dokumentów magazynowych obsługujących produkcję od razu wydawane są wszystkie surowce z magazynu. Gdy czas >0 wówczas konieczne dodatkowe potwierdzenie w celu wydania surowców (czyli tak jak dotychczas z zakładki „Dokumenty Powiązane” i opcja „Wydaj z magazynu”).
 • Sumowanie ilości w liście podzespołów.
 • Weryfikowanie na zapis dokumentu magazynowego czy numer dokumentu występuje już w bazie i zostałby zdublowany, jeśli tak to komunikat dla użytkownika z możliwością pobrania kolejnego numeru
 • Rozbudowa opcji zamawiania podzespołów wywoływanej z listy towarów – dodanie opcji żeby program zamawiał podzespoły z dowolnego poziomu hierarchii podzespołów (dotychczas tylko podzespoły bezpośrednie lub najniższe w hierarchii).
 • Wyświetlanie szacunkowej wartości zakupu w liście podzespołów w kartotece towarowej
 • Wyświetlanie łącznego kosztu robocizny w liście etapów produkcji w kartotece towarowej oraz dodatkowa kolumna z kosztem na danym etapie
 • Umożliwienie wykonywania korekt magazynowych do dokumentów z poprzednich lat – jeśli dokumentu nie ma w aktualnej bazie można go zaimportować z bazy roku wcześniejszego poprzez eksport do pliku i import z pliku w nowej bazie, a potem na tym dokumencie można wykonać korektę magazynową ilościową lub wartościową.
 • W związku z wprowadzeniem możliwości korygowania dokumentów magazynowych z lat poprzednich konieczna stała się modyfikacja procedury tworzenia nowego roku polegająca na tym, że z nowej bazy danych nie będą usuwane korygowane dokumenty magazynowe, które mają datę wystawienia sprzed daty otwarcia roku ale mają jednocześnie dokument korygujący z datą po dacie otwarcia roku (czyli PZ w starym roku zostaje gdy jest do niego korekta w nowym roku). Dla poprawnego działania wyliczania wartości magazynowej takie dokumenty korygowane powinny pozostać w bazie nowego roku.
 • Dotychczasowe dokumenty inwestycji tworzone w kontekście kontrahenta ulegają przekształceniu w Koszyki Dokumentów. Dostęp do nowych inwestycji będzie odbywał się po staremu (z listy kontrahentów) oraz z poziomu ikony Magazyn.
  Wprowadzenie do modułu Magazyn nowego rodzaju dokumentów – Koszyki dokumentów.
  Koszyki dokumentów pozwalają na zgrupowanie wybranych dokumentów magazynowych w koszyku, a to pozwala na określenie wartości inwestycji (np. wszystkie dokumenty z koszyka to wykonanie jakiejś sprzedaży) – można obliczyć wartość zakupu towarów z koszyka i wartość ich sprzedaży. To pozwala na obliczenie zysku z danej inwestycji.
  Koszyki dokumentów pozwalają także na zgrupowanie wydań magazynowych dla jednego odbiorcy i późniejsze szybkie wystawienia faktury (w dokumencie sprzedaży dodano opcję pobrania wydań magazynowych z wybranego koszyka dokumentów). Dodatkowo do koszyka może być przypisany pośrednik któremu w momencie zafakturowania zostaną udzielone prowizje od sprzedaży.
  Wszystkie koszyki dokumentów mogą mieć dwa stany albo są otwarte albo zamknięte. Jeśli tworzymy dokument sprzedaży na podstawie koszyka to koszyk automatycznie się zamyka (ale możliwe jest również jego późniejsze ponowne otwarcie).
  Jeśli tworzony jest nowy rok księgowy to dokumenty magazynowe z otwartych koszyków przechodzą do nowego roku, a kasowane są koszyki zamknięte i powiązane dokumenty magazynowe z zamkniętymi koszykami. Opcjonalnie można ustawić tak, aby otwarte koszyki (czyli wydane ale nie zakończone inwestycje) nie były widoczne dla inwentaryzacji i rozpoczęcia nowego roku czyli tak jakby wydania z koszyków nie miały miejsca dla ujawnianej wartości magazynu na koniec roku. Wtedy dokumenty z koszyka zmieniają daty na przyszłoroczne (pierwszy dzień od otwarcie roku księgowego) tak jakby były wydane dopiero w nowym roku księgowym. Ta funkcjonalność domyślnie jest wyłączona, ale w ustawieniach koszyków można ją włączyć.
  W koszykach dokumentów mogą znajdować się również dokumenty kasowe typu KP i KW czyli wpłaty i wypłaty gotówki. Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży wszystkie dokumenty kasowe z koszyka są podpinane do tworzonego dokumentu sprzedaży.
  Jeśli ktoś używał dotychczas inwestycji to były one domyślnie powiązane z dokumentami RW (wydania) i PW (zwroty), a w chwili sprzedaży generowany był WZ (a utworzone RW i PW były usuwane). Obecnie po przekształceniu inwestycji w koszyki dokumentów sugerowana jest zmiana z RW na WZ, tak żeby tworząc dokument w koszyku był to WZ. To pozwoli dla nowych inwestycji wycenę jej według cen sprzedaży a zatem i również określenie ceny zakupu i wyliczenie zysku z inwestycji.
  Jeśli ktoś używał dotychczas w inwestycjach wpłat oraz wypłat to zostaną one przekształcone na dokumenty KP i KW czyli nastąpi ujawnienie ich w raporcie kasowym. W raporcie kasowym można jednak ustawić żeby nie były uwzględniane wpłaty i wypłaty z koszyka, co uczyni raport kasowy identycznym z poprzednią wersją programu.
  Możliwość filtrowania wybranych raportów pod względem wybranego koszyka dokumentów – w tym Zestawienie dokumentów magazynowych, Obroty na magazynie, Zestawienie dokumentów finansowych.
  Wydruk w trybie tekstowym wydań/zwrotów/wpłat i wypłat z inwestycji został zastąpiony wydrukami dokumentów magazynowych i kasowych (wydruki te mogą być skonfigurowane dla trybu tekstowego).
  W dokumencie magazynowym w zakładce dokumenty powiązane będzie widoczne powiązanie z koszykiem dokumentów (o ile dokument został utworzony z koszyka dokumentów). Tutaj można będzie usunąć lub dodać powiązanie dokumentu magazynowego z wybranym koszykiem dokumentów.
 • Przy dodawaniu dokumentów magazynowych do dokumentu sprzedaży z opcją scalania następowało anulowanie dodawanego dokumentu magazynowego, a po zapisie dokumentu sprzedaży następowało utworzenie nowego dokumentu magazynowego zawierającego scalone pozycje. Obecnie takie anulowanie dokumentu magazynowego będzie występowało nie w trakcie wybierania dokumentu magazynowego ale dopiero na zatwierdzaniu dokumentu sprzedaży. Dzięki temu będzie można wycofać się z tej operacji pozostawiając dokumenty magazynowe w stanie nieanulowanym, co dotychczas nie było osiągalne. Szczególnie będzie to użyteczne przy wystawiania faktury do koszyka dokumentów zawierającego zwroty (zwroty wymuszały scalanie pozycji magazynowych).
 • Przekazywanie waluty i kursu oraz kwoty w walucie z dokumentu PZ do tworzonego dokumentu kosztowego
 • W kartotece towaru dodanie pola określającego wagę towaru (jednostka kg). Umożliwienie pokazywania sumy wag na wydruku dokumentu magazynowego, w podsumowaniu dokumentu oraz w poszczególnych pozycjach.
 • Istniejące uprawnienie 'Dokumenty sprzedaży (zapis)’ zmienia nazwę na 'Dokumenty sprzedaży (tworzenie i modyfikacja)’.
 • Istniejące uprawnienie 'Dokumenty magazynowe (zapis)’ zmienia nazwę na 'Dokumenty magazynowe (tworzenie i modyfikacja)’.
 • Dodanie nowych uprawnień umożliwiających tylko utworzenie dokumentu sprzedaży lub dokumentu magazynowego. Istnieje możliwość przypisania tych uprawnień do poszczególnych rodzajów dokumentów. Nowe uprawnienia umożliwiają zablokowanie możliwości wprowadzania zmian w dokumencie zaraz po jego utworzeniu. Tylko osoba z wyższym uprawnieniem (do tworzenia i modyfikowania) będzie miała dostęp do wnoszenia poprawek do dokumentu. Zapobiegnie to wprowadzaniu przez użytkowników zmian w starych dokumentach (których już nie powinni edytować).
 • Zakresem działania uprawnienia na tworzenie dokumentów można sterować z nowej opcji „Tworzenie dokumentu kończy się w chwili”, która dostępna jest w menu Konfiguracja/Globalne parametry programu. Do wyboru jest: „w chwili wydruku” lub „w chwili zapisu generującego numer dokumentu”. Czyli albo w chwili wydruku albo poza zapisaniu dokumentu z nadaniem mu numeru następuje blokada dostępu do dalszych zmian w dokumencie. W chwili instalacji tej aktualizacji wszystkie do tej pory utworzone dokumenty zostaną oznaczone jako wydrukowane. Nowe dokumenty będą uznawane za wydrukowane w chwili podjęcia próby wydruku (niekoniecznie pozytywnej) bądź eksportu dokumentu. Tylko użytkownik w uprawnieniem właściciela może wspomóc użytkownika dla którego dokument stał się niedostępny do edycji poprzez wykonanie dalszych poprawek w dokumencie lub wycofanie statusu wydrukowania dokumentu i umożliwienie dalszej edycji użytkownikowi z prawem tylko do tworzenia.
 • Możliwość anulowania dokumentów magazynowych/kasowych z koszyka dokumentów
 • Możliwość dodawania zwrotów do koszyka dokumentów
 • Możliwość ręcznego powiększania oraz zmniejszania cen jednostkowych dokumentu przyjęcia magazynowego o stawkę cła (jedno użycie zmienia ceny na całym dokumencie).
 • Możliwość ustalania kolejności wydawania podzespołów na dokumentach RW. W tym celu dodano w liście podzespołów automatyczne numerowania kolejnych pozycji oraz możliwość zmiany kolejności podzespołów w liście.
 • Możliwość powiązania dokumentu kosztowego z więcej niż jednym dokumentem magazynowym – wiązanie następuje automatycznie podczas zapisu dokumentu magazynowego po wykryciu istnienia takiego samego numeru i rodzaju dokumentu obcego w liście kosztów przy jednoczesnej identyczności kontrahentów w koszcie i dokumencie magazynowym

Moduł Raporty

 • W module Raporty udostępniono mechanizm przekazywania deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D do systemu e-Deklaracje zarządzanego przez Ministerstwa Finansów. Dane dotyczące zawartości formularzy VAT pobierane są z szablonów XSD udostępnianych na stronie e-Deklaracje.gov.pl, przez co zawartość formularza, w tym wszystkie wymagane pola jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Program posiada opcję do wstępnego wypełnienia formularza danymi dotyczącymi rozliczenia podatku należnego i naliczonego. Pozostałe pola w tym dane identyfikacyjne podatnik użytkownik wypełnia samodzielnie. Istnieje możliwość skopiowania do każdej kolejnej deklaracji danych z poprzedniej deklaracji przez co nie ma potrzeby co miesiąc/kwartał wypełniania na nowo tych samych danych. Wbudowano opcje do przekazywania deklaracji do systemu e-Deklaracje oraz pobierania z niego numeru referencyjnego, statusu i Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Do weryfikacji przekazanej deklaracji nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny,a przesłane dane autoryzuje się podając dane z wcześniejszych deklaracji PIT. Po poprawnym przesłaniu deklaracji otrzymujemy numer referencyjny oraz UPO. Numer referencyjny można zapisać w schowku i wkleić do formularza UPO udostępnianego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu będzie można wydrukować ważny dowód przekazania deklaracji do urzędu.
 • Możliwość zapisania e-deklaracji VAT do pliku XML.
 • Nowy raport Nota obciążeniowa w module raporty. Raport pokazuje zapłacone z opóźnieniem dokumenty sprzedaży i wylicza odsetki wg tabeli odsetek za zwłokę.
 • Rozbudowa raportu „Obroty na magazynie miesięcznie” – dodatnie możliwości pokazania wartości magazynu dla każdego kolejnego pierwszym dnia miesiąca danego roku. Pozwala to na określenie dynamiki wartości magazynu na poszczególnych grupach towarowych w czasie.
 • Dodano raport „Rezerwacje towarów”, który pokazuje sumę zarezerwowanych aktualnie towarów dla poszczególnych klientów. Raport pokazuje również informację o ilości i wartości towarów oczekujących na wydanie
 • Dodano funkcję powiadamiania e-mail. Opcja umożliwia wysyłanie e-maili do kontrahentów z przeterminowanym zadłużeniem przypominających o konieczności zapłaty. Można samodzielnie przygotować treść e-maila, która może być dynamiczna czyli zawierać informacje o niezapłaconych dokumentach sprzedaży. Zanim zacznie się używać tej funkcji należy w menu Konfiguracja/Globalne parametry programu uzupełnić dane konfiguracji skrzynki pocztowej e-mail.