Nowości w wersji 2.83

Smart SPRZEDAŻ

 • Grupowa zmiana zaokrągleń cen sprzedaży – jest w opcji „Grupowa modyfikacja towarów” pod prawym przyciskiem myszy na zakładce grupy towarowej w liście towarów.
 • Możliwość ustalania ceny sprzedaży netto w precyzji do 4 miejsc po przecinku. Ustawienie to wybiera się w kartotece towaru w zakładce Ceny. Ma to zastosowanie do wszystkich dokumentów w których używana jest cena sprzedaży netto czyli dokumenty magazynowe i dokumenty sprzedaży w których vat liczony jest od netto.
 • Możliwość ukrywania poszczególnych zakładek typów dokumentów w liście dokumentów sprzedaży.
 • Nowe okno edycji wpisów w KPiR – wywołanie z menu Kartoteki – pojawiają się tam tylko wpisy z istniejących powiązań z dokumentami sprzedaży
 • Możliwość wejścia w dokument sprzedaży wprost do KPiR bez możliwości zmiany zawartości dokumentu oprócz danych KPiR. Wejście z listy dokumentów sprzedaży oraz listy KPiR.
 • Możliwość utworzenia dokumentu magazynowego do wybranych pozycji dokumentu sprzedaży (nową opcję dodano pod prawym przyciskiem myszy na liście pozycji dokumentu sprzedaży).
 • W dokumencie sprzedaży dodano opcję „Dodaj pozycje korygujące zmianę stawki VAT”. Nowa opcja umożliwia skorygowanie kwoty VAT z faktury VAT wystawianej w nowym roku (z nowym VATem) rozliczającej fakturę VAT zaliczkową z poprzedniego roku (ze starym VATem).
 • Rozszerzenie ustawień ustalania kursu w dokumencie sprzedaży – dla nowego dokumentu sprzedaży albo proponowany jest najbardziej aktualny kurs (domyślnie) albo kurs z dnia poprzedniego względem daty wystawienia. W ustawieniach dokumentu sprzedaży pojawił się parametr sterujący datą kursu dla nowego dokumentu.
 • Podział funkcji importu z Allegro na dwie funkcje – pierwsza (szybsza) zatytułowana „Import najnowszych aukcji z Allegro” powoduje przyrostowe pobieranie kolejnych aukcji. Kolejne wywołanie tej funkcji pobiera aukcje następujące po aukcji ostatnio pobranej oraz druga funkcja (wolniejsza) „Import wszystkich aukcji i wpłat z Allegro” powoduje pobranie wszystkich aukcji występujących w panelu Allegro w zakładce Sprzedane oraz pobierane są ewentualne wpłaty do aukcji, informacje z formularzy po sprzedażowych i koszty dostawy. Pierwsza funkcja dedykowana jest dla tych, którym zależy tylko i wyłącznie na uzgadnianiu stanów magazynowych, druga funkcja z racji, że jest nieco wolniejsza zapewnia większe możliwości – poza uzgadnianiem stanów magazynowych wprowadza do dokumentów obciążenia dotyczące kosztów transportu, a także informacje z formularzy po-sprzedażowych – wpłaty wykonywane poprzez Allegro oraz dane do faktur vat.
 • Możliwość skopiowania parametru pozycji dokumentu magazynowego z dostawy do wydania np w celu obsługi nr seryjnych od dostawcy. Pozwala to na pokazanie na wydruku dokumentów sprzedaży numeru seryjnego wprowadzonego na dostawie. Do działania tej funkcjonalności potrzebne jest włączenie ustalania wartości magazynu wg metody FIFO oraz zdefiniowanie parametru pozycji dokumentu magazynowego z wartością inicjalizującą z tego samego parametru.
 • Możliwość prezentacji wydruku walutowego dokumentu sprzedaży z rozbiciem na dwa konta bankowe: jedno dla płatności tylko podatku VAT, drugie dla płatności w walucie kwoty netto dokumentu.
 • Wyeliminowanie konieczności ręcznego wprowadzania klucza wersji serwisu w celu konfiguracji połączenia z Allegro
 • Funkcja importu danych z Allegro – Importowanie płatności z Allegro wykonywanych poprzez funkcję „Płacę z Allegro”. Zaimportowana płatność zapisywana jest w module Kasa jako dokument Bank-Wpływy. Dokument ten jest następnie wiązany z dokumentem sprzedaży odpowiadającym opłaconej aukcji.
 • Funkcja importu danych z Allegro – Importowanie kosztów transportu z Allegro i dodawanie jako osobnej pozycji w dokumencie sprzedaży. Koszty transportu importowane są dopiero w przypadku realizacji płatności poprzez „Płacę z Allegro” – dopiero wówczas wiadomo za które aukcje następuje zapłata i tylko do jednej z nich dołączany jest koszt transportu.
 • Funkcja importu danych z Allegro – Importowanie danych kontrahentów z wypełnionych formularzy po zakupowych (w tym dane do faktur).
 • Zwiększenie dokładności w polu Ilość z 4 miejsc po przecinku do 8 miejsc po przecinku z liczbą maksymalnie 16 cyfrową.
 • Grupowa modyfikacja ustawień kontrahentów
 • Obsługa drukarki fiskalnej Posnet HS pracującej w nowym protokole Posnet (odróżnieniu od drukarek Posnet Thermal pracujących w protokole THERMAL).
 • Możliwość powiązania dokumentu sprzedaży z wpłatą gotówkową KP większą niż wartość dokumentu sprzedaży (w oknie wpłaty gotówkowej przy zatwierdzaniu dokumentu sprzedaży). W takim przypadku generowane jest KW na kwotę nadpłaty i wiązane jest z dokumentem sprzedaży oraz KP niepowiązane z dokumentem sprzedaży jako nierozliczona nadpłata poprzedniego KP.
 • W oknie dokumentu sprzedaży usunięto zbyt skomplikowane opcje „Przepisz z dokumentu pozostawiając pozycje dostępne/niedostępne w magazynie”. Zamiast tych funkcji dodano funkcjonalność zastępującą w tym rozszerzającą pole działania obsługi rezerwacji. Dodano tam opcję „Przepisz z dokumentu pozycje niewydane i dostępne w magazynie”. Działanie tej opcji pozwala na wydanie z rezerwacji tej części towaru, która jest już dostępna w magazynie. Jednocześnie w rezerwacji odnotowywane jest to wydanie pomniejszając możliwość kolejnych wydań z tej rezerwacji.
 • Z poziomu listy towarów możliwość wywołania nowego okna grupowej zmiany stawek VAT w towarach z możliwością zachowania dotychczasowej ceny sprzedaży netto lub brutto. Dotyczy to nowych stawek vat od 2011r. W przypadku użycia opcji z zachowaniem cen sprzedaży brutto istnieje wyjątek gdy ceny sprzedaży brutto ulegnie zmianie. Będzie to jedynie dotyczyć towarów, w których cena sprzedaży ustalana jest na podstawie marży/narzutu. W takich towarach zmieni się stawka VAT i cena sprzedaży brutto mimo chęci pozostawienia cen brutto na dotychczasowym poziomie.
 • Możliwość ręcznego ustalania kolejności pozycji w dokumencie sprzedaży – dodano opcję „Zmiana LP”. Opcja dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w liście pozycji dokumentu sprzedaży. Domyślnie wydruki dokumentów sprzedaży sortowane są po staremu czyli wg kolejności wprowadzania. W celu zmiany należy zmienić kolejność sortowania w konfiguracji wydruku dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość ustawiania domyślnego rodzaju płatności w oknie wpłaty gotówkowej pokazywanej po zapisaniu dokumentu sprzedaży (dotychczas zawsze domyślnie KP)
 • Możliwość definiowania parametrów pozycji dokumentów sprzedaży, które swą wartość domyślną czerpią z innego parametru dokumentu sprzedaży
 • Na wydruku dokumentu sprzedaży możliwość łatwiejszego formatowania pola miejsce sprzedaży i dodatkowych informacji o sprzedawcy – te parametry wydruku sprzedaży muszą być zapisane w konfiguracji w jednej linii ale istnieje potrzeba wydruku wieloliniowego w związku z tym zapis w konfiguracji wydruku nadal jest jednolinijkowy lecz użycie znaku ^ powoduje w momencie wydruku przełamanie treści tego opisu znakiem entera.
 • Podczas wpisywania ręcznie kontrahenta na dokument sprzedaży (bez udziału listy kontrahentów) dokonywane jest sprawdzenie poprawności NIP-u.
 • Powiększenie pól nabywca, płatnik w oknie dokumentu sprzedaży.
 • Umożliwienie powiązania dokumentu sprzedaży z dokumentem kasowym (KP lub Bank-Wpływy) wygenerowanym z ręki. Podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży pojawia się okno wpłaty gotówkowej. Tam dodano zakładkę, w której pojawia się lista dokumentów KP lub Bank-Wpływy, które można powiązać z zatwierdzanym dokumentem. Wśród dokumentów kasowych pojawiają tylko takie, które nie są powiązane z żadnym dokumentem sprzedaży ani zakupu czyli tylko te utworzone ręcznie, lista zawężona tylko do dokumentów kasowych w tej samej walucie i na tego samego kontrahenta co płatnik zatwierdzanego dokumentu sprzedaży.
 • Funkcja „Utwórz nowy dokument magazynowy” dostępna w module Sprzedaż pozwala na wydanie tej części towaru, która jest dostępna w magazynie (poprzednio wszystkie pozycje dokumentu sprzedaży musiały być w magazynie by użyć tej funkcji). Jeśli w ten sposób tworzymy dokumentu wydania magazynowego z rezerwacji to spowoduje to teraz zmniejszenie ilości zarezerwowanej (choć dokumencie rezerwacji wskazywać będzie wciąż na pierwotnie zarezerwowaną ilość).
 • Import zamówień ze sklepów internetowych typu osCommerce – Umożliwia pobranie zamówień z tego typu sklepu internetowego i przekazanie go do dokumentów sprzedaży. Automatycznie zakładany jest nabywca i płatnik w liście kontrahentów oraz pobierana lista zamówionych produktów. Jeśli model produkt zapisany w konfiguracji sklepu będzie taki sam jak skrót towaru zapisany w bazie Smarta to w momencie importu nastąpi automatyczne wydanie z magazynu takiego towaru. W konfiguracji globalnej dodano opcje umożliwiające rozpoczęcie importu ze sklepu osCommerce. Wywołanie funkcji importu w module Sprzedaż.
 • Dodano nowe uprawnienie – Dokumenty sprzedaży – kontrola warunków sprzedaży. Uprawnienie dziedziczy ustawienia z uprawnienia właściciela. Nowe uprawnienie pozwala kontrolować możliwość zapisu dokumentu sprzedaży w sytuacjach: sprzedaży po cenie sprzedaży poniżej ceny zakupu, poniżej marży minimalnej, gdy kontrahent ma zakaz sprzedaży, kontrahent przekroczył limit zadłużenia lub ma przeterminowane płatności. Nowe uprawnienie można ustalić na każdym magazynie osobno.

Smart Kasa

 • Powiadomienie przy uruchomieniu programu o przeterminowanej płatności dokumentu kosztowego (domyślnie wyłączone, włączenie w lokalnych opcjach programu)
 • Dodanie terminu płatności w historii operacji finansowych klienta.
 • Możliwość przejścia do edycji dokumentu magazynowego z dokumentu kosztowego
 • W module Kasa dodano funkcję grupowego tworzenia dokumentów kosztowych – funkcja powoduje utworzenie dokumentów kosztowych z dokumentów magazynowych, do których nie ma jeszcze dokumentu kosztowego. Brane są pod uwagę tylko te dokumenty magazynowe, z których można wygenerować dokument kosztowy.
 • Nowe okno edycji wpisów w KPiR – wywołanie z menu Kartoteki – pojawiają się tam tylko wpisy z istniejących powiązań z dokumentami kosztowymi
 • Poprawa wyglądu okna edycji dokumentu KP/KW oraz dokumentów bankowych.
 • W oknie rozliczania kontrahenta zawsze domyślnie zaznaczało się KP. Teraz sposób rozliczenia ustalany jest w momencie wyboru pierwszego dokumentu do rozliczenia. Wówczas z tego dokumentu odczytywana jest informacja czy sposób płatności tego dokumentu jest gotówkowy i w zależności od tego zaznaczane jest rozliczenie poprzez KP lub dokument bankowy.
 • W oknie pozycji sprzedaży dotyczącym dokumentu rezerwacji dodanie nowej zakładki, w której pokazywane są dokumenty magazynowe powiązane z rezerwacją – wydania z magazynu do rezerwacji
 • W oknie rozliczania płatności kontrahenta pokazywanie dokumentów kasowych jako możliwość kompensaty z dokumentami kosztowymi lub sprzedażowymi. Obsługa dwóch przypadków: Przypadek pierwszy gdy wpłacano dostawcy zaliczki, po czym otrzymano fakturę VAT zakupu i należy rozliczyć ją z wcześniej zapłaconych zaliczek, oraz drugi przypadek gdy otrzymywano zaliczki od nabywcy, ale nie wystawiono mu wcześniej faktury zaliczkowej i dopiero po jej wystawieniu można powiązać otrzymane zaliczki z fakturą sprzedażową.
 • Możliwa zmiana rozmiarów okna dokumentu kosztu oraz okna zestawień.
 • Opcja w wyświetlaniu w historii dokumentów kontrahenta (klawisz F9 w oknie listy kontrahentów) powodująca pokazanie również dokumentów niepowiązanych z dokumentami kasowymi (np faktury proforma). Zmieniona lista historii dokumentów z postaci struktury drzewiastej na listę.
 • Wprowadzanie kosztów w module Kasa bez potrzeby definiowania kontrahenta w liście kontrahentów – pozwala na szybkie dodanie incydentalnego kosztu.
 • Import przelewów bankowych z pliku – Jeśli twój bank udostępnia historię rachunku w formacie csv to w programie Smart można teraz taki plik zaimportować, co spowoduje automatyczne rozliczenie zobowiązań, za które wykonano przelewy oraz zadłużeń, za które otrzymano przelewy. Program automatycznie rozpozna i powiąże odpowiedni przelew z odpowiednim dokumentem. Jeśli w tytule przelewu jest podany pełny numer dokumentu oraz kwota przelewu jest taka sama jak kwota tego dokumentu to nastąpi automatyczne jego rozliczenie w programie Smart. Nowa funkcja znajduje się w module Kasa. Aby jej użyć należy w menu Konfiguracja/Lista banków uzupełnić parametry importu danych. W tej chwili obsługiwane są tylko pliki w formacie csv. Jeśli potrzebują Państwo pliki w innym formacie to prosze przesłać przykładowy plik, a w niedługim czasie zostanie udostępniona możliwość importu również tego pliku.
 • Modyfikacja wyglądu okna rozliczenia kontrahenta (dłużnika/wierzyciela) dla modułu Kasa – zmiany kosmetyczne w wyglądzie okna.

Smart Magazyn

 • Możliwość ukrywania poszczególnych zakładek typów dokumentów w liście dokumentów magazynowych
 • W oknie towaru obok pola kodu kreskowego dodano przycisk umożliwiający wygenerowanie kodu kreskowego wg prefiksu ustalonego w parametrach globalnych programu. Kod kreskowy generowany jest w standardzie EAN-13.
 • Dodano możliwość eksportu oraz importu dokumentów magazynowych do plików tekstowych csv/txt. Umożliwi to współpracę z czytnikami kodów kreskowych typu kolektory danych. Dotychczas stosowane pliki z rozszerzeniem .mg nadal są importowane lecz nie można już eksportować w tym formacie. W kolejnych wersjach nastąpi całkowita likwidacja obsługi formatu .mg dlatego należy już eksportować do formatu csv
 • Możliwość utworzenia kosztu z wybranego dok magazynowego (na liście dokumentów magazynowych opcja pod prawym przyciskiem myszy po uprzednim zaznaczeniu dokumentu dla którego można tworzyć dokumenty kosztowe).
 • Na liście podzespołów w danych towaru pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję pobrania listy podzespołów z innego produktu. Ta opcja pozwala na powielanie tych samych receptur w wielu towarach.
 • Na liście etapów produkcji w danych towaru pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję pobrania listy etapów produkcji z innego produktu. Ta opcja pozwala na powielanie tych samych etapów produkcji w wielu towarach.
 • Zwiększenie dokładności w polu Ilość z 4 miejsc po przecinku do 8 miejsc po przecinku z liczbą maksymalnie 16 cyfrową.
 • Sprawdzanie powielenia kodu kreskowego przy zapisywaniu danych towaru
 • Dodano nowe okno umożliwiające dokonywanie grupowej modyfikacji towarów. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy klikniętym na zakładce grupy towarowej w liście towarów.
 • Umożliwienie porównywania zawartości dokumentu magazynowego BO ze stanem magazynowym z końca poprzedniego roku – pokazywanie różnic na oknie dokumentu magazynowego BO. W dokumencie BO pod prawym przyciskiem myszy na liście pozycji dodano opcję umożliwiającą wykazanie różnic. Użycie powoduje dodanie na listę pozycji dokumentu BO w kolorze niebieskim, pozycji stanowiących różnicę w stosunku do końca poprzedniego okresu, oraz pokolorowanie na czerwono pozycji, które występują tylko w dokumencie BO, a nie ma ich w bazie poprzedniego roku. Dzięki temu można szybko odnaleźć różnice wprowadzone w bazie poprzedniego roku, a dokonane po otwarciu nowego roku i nie przeniesione do bazy nowego roku. Użycie w nowym roku spowoduje automatyczne odnalezienie bazy poprzedniego roku. Użycie dla baz tego roku i wcześniejszych wymaga dodatkowego wybrania bazy poprzedniego roku.
 • Czas pracy w definiowaniu produkcji w godzinach, minutach i sekundach.
 • Dodanie obsługi jednostki dodatkowej przy dodawaniu podzespołów do towarów
 • Możliwość skopiowania wybranych pozycji dokumentu magazynowego do nowego dokumentu magazynowego (opcja pod prawym przyciskiem myszy na liście pozycji dokumentu magazynowego).
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu magazynowego w walucie.
 • Do okna rotacji dodano zakładkę „Rotacja towaru – chronologicznie” (dotychczasowa funkcjonalność okna rotacji) oraz zakładkę „Rotacja towaru w rozbiciu na dostawy”
 • Modyfikacja sposobu tworzenia dokumentów magazynowych do korekt dokumentów sprzedaży – dotychczas zwracając w korekcie towar tworzony był dokument magazynowy WZ z ujemną ilością. Obecnie tworzony do korekty sprzedaży jest dokument magazynowy zawierający ilość wydaną na dokumencie sprzedaży pomniejszoną o ilość korygowaną.
 • We właściwościach towaru w zakładce Podzespoły obliczanie zdolności kompletacji dla wszystkich poziomów i podawanie sumarycznej wielkości (dotychczas obliczenie odbywało się tylko do pierwszego napotkanego poziomu w drzewie podzespołów)

Smart Rabaty

 • Umożliwienie rabatowania kwotowego lub cenowego uzależnionego od sprzedawanej ilości – np ilość >100 to rabat 10%, ilość >200 rabat 20%. Możliwość określania zakresu ilości w której obowiązuje dany rabat lub cena.

Smart Raporty

 • Dwa nowe raporty w module Raporty – dwa zestawienia spisu akcji rabatowych: jedno z podziałem na kontrahentów (w gałęzi Kontrahenci), drugie zestawienie spisu akcji rabatowych z podziałem na towary (w gałęzi Towary).
 • Przygotowanie raportów rejestru VAT do nowych stawek VAT.

Smart Zamówienia

 • Dodany wydruk zamówienia do dostawców w języku angielskim.
 • Zwiększenie dokładności w polu Ilość z 4 miejsc po przecinku do 8 miejsc po przecinku z liczbą maksymalnie 16 cyfrową.

Smart Abonamenty

 • Obsługa 6 stycznia jako dnia nieroboczego dla abonamentów realizowanych w dniu roboczym

Wszystkie moduły

 • Przeniesienie ustalania zaokrągleń w cenach sprzedaży z globalnych parametrów programu do kartoteki towarowej. Teraz w każdym towarze z osobna można ustalać zaokrąglenie ceny sprzedaży. Dotychczasowe ustalanie zaokrąglenia w globalnych parametrach programu będzie pełniło rolę domyślnego ustalania zaokrągleń w przypadku dodawania nowego towaru.
 • Rozbudowa funkcji eksport kontrahentów i towarów. Dodano możliwość wyboru kolejności i rodzaju danych, które są eksportowane do pliku tekstowego. Daje to szersze możliwości importowania w programach zewnętrznych m.in. sklepach internetowych, programach do kolektorów danych itp.
 • Możliwość wyboru jakie dane mają być wysyłane do sklepu internetowego PrestaShop. W konfiguracji w Globalnych parametrach programu dodanie parametru „Wybór danych wysyłanych do sklepu internetowego”.
 • Pola nipu i regonu w oknie danych kontrahenta podświetlają się na czerwono w przypadku niepoprawnej wartości.
 • Nowa opcja w parametrach globalnych – Aktualizowanie danych kontrahenta w czasie importu zamówień ze sklepu internetowego – zaznaczenie (ustawienie domyślne) powoduje, że kolejne (nie pierwsze) zamówienie klienta pobierane ze sklepu internetowego powoduje ponowne pobranie danych klienta ze sklepu i zapisanie w kartotece kontrahenta. Wyłączenie opcji nie aktualizuje danych kontrahenta podczas importu zamówień ze sklepu internetowego.
 • Nowe uprawnienie do zakładki KPiR w sprzedaży i kosztach oraz do nowego okna listy KPiR.
 • W oknie edycji użytkownika dodano opcję blokowania. Zablokowany użytkownik nie jest dostępny na liście użytkowników pokazywanych podczas uruchamiania programu.
 • Przyśpieszenie zapisywania informacji o podzespołach – występowało spowolnienie zapisu podczas dodawania podzespołu do towaru.
 • Do menu Pomoc dodanie informacji o historii zmian programu.
 • Eksport do Excela – nie wykonywany jest eksport nagłówków strony dla stron o numerach większych od 1. Powoduje to uzyskanie lepszego wyglądu w Excelu.
 • Numeracja dokumentów z ustawieniem od 1 każdego nowego miesiąca – usprawnienie polegające na pobraniu numeru z poprzedniego miesiąca w przypadku wystawienia dokumentu w nowym miesiącu, ale z datą z poprzedniego miesiąca. Wtedy pobierany będzie największy numer dokumentu spośród nieanulowanych dokumentów poprzedniego miesiąca, powiększany o 1 i używany w tak tworzonym dokumencie.
 • Modyfikacja procedury zakładania nowego roku – dodanie opcji usuwania lub pozostawiania starych dokumentów w bazie nowego roku
 • Usprawnienie edycji pól liczbowych
 • W wersji wielooddziałowej umożliwienie umieszczenia bazy konfiguracyjnej na innym serwerze SQL niż baza magazynu. Daje to możliwość skorzystania z hostingu serwerów SQL.
 • Możliwość zawężenia definicji wydruku do pojedyńczego lub wielu magazynów
 • W liście definicji wydruków pokazano dodatkowe kolumny z domyślną drukarką i domyślną ilości kopii
 • Eksport do Rachmistrza
 • Kolejkowanie danych wysyłanych do sklepu internetowego – dane o towarach nie są już wysyłane bezpośrednio przy każdej zmianie, ale są grupowane w paczki i wysyłane do sklepu w określonych odstępach czasu. W menu Program można wywołać tą funkcję wysyłania danych i ustawić przedział czasu na ponowienie wysyłki.
 • Eksport towarów do sklepów internetowych typu osCommerce – Wysyłane są nazwa towaru, skrót towaru, opis, cena detaliczna burtto i ilość. Ilość jest przesłana na bieżąco po zmianie stanu magazynowego. Eksport towarów do sklepu możliwy jest do wykonania z menu Konfiguracja. Wcześniej jednak należy w menu Konfiguracja/Globalne parametry wybrać grupy towarowe do eksportu towarów.
 • W ustawieniach banku dodano opcje importu z plików csv.
 • Dodano możliwość deaktywacji poszczególnych walut w liście walut. Waluty nieaktywne nie będą dostępne do wyboru w czasie wystawiania dokumentów.
 • Nowy typ parametru – link – umożliwia wstawienie linku do pliku z dysku. W liście parametrów danego objektu (np w towarze) kliknięcie dwukrotne myszą w parametr otwiera plik w programie skojarzony z rozszerzeniem tego pliku. Działa również na link do strony www – w tym przypadku link otwierany jest w przeglądarce internetowej. W efekcie umożliwia to przypisanie do tworzonych dokumentów innych dokumentów z dysku np załączniki do umów, projektów itp.
 • Możliwość kopiowania wartości parametrów pozycji dokumentu sprzedaży do parametrów pozycji dokumentów magazynowych w sytuacji przenoszenia lub kopiowania dokumentu sprzedaży do dokumentu magazynowego. W tym celu w definicji parametru pozycji dokumentu sprzedaży dodano opcję „Wartość inicjacyjna z parametru pozycji dok. magazyn.” co umożliwia skojarzenie jednego parametru pozycji dokumentu sprzedaży z innym parametrem pozycji dokumentu magazynowego.
 • Zestawienie „Towary – Wartość magazynu syntetycznie” zmieniło nazwę na „Towary – wartość magazynu”
 • Dotychczasowe zestawienie „Towary – spis z natury” zmieniło nazwę na „Towary – Informacje”
 • Zestawienie „Towary – Wartość magazynu analitycznie” zmieniło nazwę na „Towary – spis z natury”
 • Zestawienie „Towary – Stany magazynowe” zmieniło nazwę na „Towary – Informacje”
 • Dodano przycisk Zestawienia do grupy przycisków w oknie głównym pomiędzy przyciskiem Rotacja a Sprzedaż. Kliknięcie w nowym przycisk wykonuje to samo co kliknięcie w menu Zestawienia
 • Uzupełnienie informacji w pomocy kontekstowej
 • W trakcie dodawania nowego kontrahenta znajdowanie miasta i ulicy na podstawie wpisanego kodu pocztowego (aktualna lista kodów pocztowych i powiązana z nimi lista miejscowości została pobrana ze strony internetowej poczty polskiej). W związku z tą zmianą zmieniono układ pól wprowadzania danych w oknie właściwości kontrahenta przesuwając pola kod i miasto nad pole ulicy.