Nowości w wersji 2.82

Smart SPRZEDAŻ

 • W danych kontrahenta uzupełnianie miasta i ulicy na podstawie wprowadzonego kodu pocztowego
 • Możliwość ustalania uprawnień na poszczególne rodzaje dokumentów sprzedaży dla konkretnego użytkownika
 • Automatyczne zaokrąglanie cen sprzedaży – do wyboru: brak (tak jak do tej pory), do pełnych złotych w cenie netto, do dziesiątych złotych w cenie netto, do 5 groszy w cenie netto, do 50 groszy w cenie netto , do pełnych złotych w cenie brutto, do dziesiątych złotych w cenie brutto, do 50 groszy w cenie brutto, do 5 groszy w cenie brutto. Dotyczy wszystkich towarów/usług w walucie PLN. Włączane w globalnych opcjach programu.
 • W opcjach dokumentu sprzedaży dodanie opcji 'VAT liczony od marży’. Gdy ustawione na TAK to wartość podatku VAT w zestawieniu VAT sprzedaży i raporcie rejestru VAT sprzedaży liczona jest od różnicy ceny sprzedaży i ceny zakupu, różnica ta również wprowadzana jest automatycznie do KPiR.
 • Pokazanie parametrów pozycji dokumentu sprzedaży w oknie właściwości dokumentu sprzedaży w liście pozycji
 • Zmiana typu dokumentu sprzedaży rozszerzona o wybór typu dokumentu magazynowego. Po wybraniu typu dokumentu magazynowego dokument sprzedaży jest usuwany a w jego miejsce tworzony jest dokument magazynowy. Możliwość zamiany dokumentu sprzedaży na dokument magazynowy dotyczy tylko tych dokumentów sprzedaży dla których nie jeszcze utworzono dokumentu magazynowego.
 • Zmiana w oknie dokumentu sprzedaży w zakładce Dokumenty magazynowe – Nazwa przycisku „Utwórz dok. sprzedaży z dokumentu magazynowego” zmieniona na „Dodaj pozycje dokumentu”, przycisk żółtego plus zmieniony na „Dodaj dokument bez pozycji”.
 • W oknie dokumentu sprzedaży w zakładce Dokumenty magazynowe dodanie przycisku „Dodaj pozycje dokumentu i scalaj” – powoduje dodanie dokumentu magazynowego (WZ) i scalenie pozycji z już istniejącymi na dokumencie sprzedaży – w ten sposób można dodać kilka dokumentów magazynowych, a powtarzające się towary zostaną scalone do jednej pozycji (ilości zsumowane, cena uśredniona). Dodane dokumenty magazynowe ulegają automatycznemu anulowaniu, a po zapisie dokumentu sprzedaży tworzy się nowy dokument magazynowy zawierający scalone pozycje z dodanych dokumentów magazynowych.
 • W trakcie tworzenia dokumentów sprzedaży możliwość wykluczenia usług w tworzonych automatycznie do nich dokumentach magazynowych
 • Kartoteka towaru, zakładka Ceny – pole zatytułowane „Utrzymuj stałe” – „ceny sprzedaży/marże %/marże kwotowe” nie było zapamiętywane w każdej kartotece.
  Obecnie wartość tego pola jest zapisywana w każdej kartotece towaru osobno. Ponad to ustawienia aby utrzymywać stałe marże procentowe lub kwotowe będzie powodowało, że ceny sprzedaży będą automatycznie zmieniane w ślad za zmieniającą się ceną od której liczona jest marża (np gdy od ceny zakupu towaru to utrzymywana będzie stała marża w ślad za zmianą ceny zakupu i ceny sprzedaży będą dostosowywane do tej marży).
  Domyślne ustawienie tego pola po aktualizacji programu do tej wersji to utrzymywanie stałej ceny sprzedaży czyli ceny nie będą się zmieniać w ślad za ceną zakupu. Przestawienie na utrzymywanie stałej marży i ustawienie marży w towarze spowoduje, że cena sprzedaży będzie modyfikowana wraz z modyfikacją ceny zakupu.
 • Kartoteka kontrahenta, zakładka Zakupy – usystematyzowanie funkcjonalności i usunięcie trudnych w konfiguracji opcji aktualizacji cen sprzedaży. Pozostawiono widełki cenowe, wybór którą cenę sprzedaży aktualizować i ustalanie marż na grupach towarowych.
 • Rabat dla handlowca naliczany od ceny jaką ma handlowiec ustawioną w swojej kartotece (dotychczas rabat był naliczany od ceny ustawionej w kartotece nabywcy).
 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży i w oknie pozycji dokumentu magazynowego w momencie dodawania towaru do dokumentu pokazywanie z jakiej akcji rabatowej jest rabat

Smart MAGAZYN

 • Możliwość ustalania uprawnień na poszczególne rodzaje dokumentów magazynowych dla konkretnego użytkownika
 • Utrzymywanie ceny w walucie w dokumencie magazynowym (do tej pory wprowadzenie dokumentu magazynowego w walucie przeliczało go na PLN przy pierwszym zapisie)
 • Pod prawym przyciskiem myszy w liście pozycji dokumentu magazynowego dodano opcję „Grupowa zmiana rabatów”. Opcja dostępna tylko w dokumentach magazynowych, w których domyślną ceną jest cena sprzedaży. Opcja umożliwia podnoszenie, obniżanie rabatów oraz zerowanie rabatów dla zaznaczonych pozycji dokumentu magazynowego.
 • W liście dokumentów magazynowych dodano opcję ukrywania dokumentów powiązanych ze sprzedażą. Włączenie ukrywa dokumenty, do których istnieje już dokument sprzedaży.
 • Rozbudowa zestawienia 'Towary – Wartość magazynu syntetycznie’ – pokazywany jest wykaz dokumentów magazynowych w podanym okresie analizy. W związku z tym prezentowany jest stan magazynu na początku okresu, następnie pokazywany jest wykaz dokumentów w podanym okresie w ujęciu wartościowym wg cen zakupu (grupowanie po nazwie typu dokumentu magazynowego), następnie pokazywany jest stan na koniec okresu. Dodatkowo uwidoczniono ilość która jest tylko przydatna gdy zawężamy wydruk do jednego towaru – wtedy widać ile było tego towaru na początku okresu, na jakich dokumentach wydano go, na jakich przyjęto i wreszcie jaki był stan tego towaru na koniec okresu.
 • Rozbudowa zestawienia 'Deklaracja kosztu własnego sprzedaży’ – pokazywany jest wykaz towarów sprzedanych w okresie i dla każdego z nich podawany jest koszt sprzedaży. Lista grupowana jest po nazwie towaru.
 • Pokazanie parametrów pozycji dokumentu magazynowego w oknie edycji dokumentu magazynowego w liście pozycji
 • W oknie właściwości towaru przy definiowaniu podzespołów do produkcji możliwość określenia, z którego magazynu będzie wydawany surowiec do produkcji. Dzięki temu można wykonywać produkcję w jednym magazynie (np. magazynie produkcji) a od razu przyjmowany jest gotowy produkt na inny magazyn (np. magazyn wyrobów gotowych). W przypadku produkcji wieloetapowej kolejne etapy produkcji czerpią informację o magazynie na jaki należy przyjąć półfabrykat z etapu nadrzędnego np. wyrób gotowy A w magazynie 1 powstaje z półfabrykatu B w magazynie 2, a z kolei B powstaje z surowca C w magazynie 3. Powoduje to powstanie dokumentu wydania surowca C w magazynie 3, przyjęcia półfabrykatu B w magazynie 2, następnie wydania półfabrykatu B z magazynu 2 i przyjęcia produktu gotowego A w magazynie 1.
 • W oknie pozycji dokumentu magazynowego dodanie pola wyboru rabatu. Pole pokazuje się gdy domyślna cena w dokumencie magazynowym jest cena sprzedaży (hurtowa, detaliczna, specjalna 1, specjalna 2 lub pobierana z ustawień kontrahenta).
 • Dodanie możliwości regulacji wielkości czcionki w wydruku dokumentu magazynowego. Regulacja dotyczy tabeli z pozycjami towarowymi.

Smart KASA

 • W oknie listy kosztów dodanie kolumny wartości netto.

Smart ZAMÓWIENIA

 • Możliwość ustawienia domyślnej ilości w trakcie ręcznego tworzenia zamówienia do dostawcy – w ustawieniach zamówienia do dostawcy dodano opcję „Domyślna ilość na pozycjach zamówienia”.
 • Grupowe generowanie zamówień do dostawców – dodano do menu pod przyciskiem Zamówienia – opcja dostępna również z listy kontrahentów
 • W liście zamówień do dostawców kolorowanie na czerwono daty dostawy gdy przekroczono termin dostawy (dotyczy tylko zakładki „Zamówienia w drodze”)
 • W oknie pozycji zamówienia do dostawcy pokazanie wyliczonych przez system propozycji zamówienia

Smart RAPORTY

 • Nowy raport „Informacje o podatkach” w module Raporty. Informuje o kwotach wymaganych do wypełnienia w deklaracji VAT-7 oraz comiesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy. Raport wylicza podatek wg skali (zasady ogólne) oraz liniowo 19%. W zwarty sposób prezentuje informacje konieczne do corocznego przekazania do PIT36 lub PIT36L. Dzięki możliwości wyboru sposobu opodatkowania można przeanalizować jakie zaliczki płacilibyśmy będąc na liniowym, a jakie na zasadach ogólnych i kiedy przestałoby się opłacać być na tym drugim. Raport zbiera i prezentuje narastająco w cyklach miesięcznych informacje z wpisów KPiR, rejestru VAT sprzedaży krajowej, rejestru VAT zakupu krajowego.
 • Dodanie filtrowania raportów i zestawień po parametrach zdefiniowanych przez użytkownika. Dodano obsługę parametrów towarów w filtrach Spisu z natury oraz raportu obrotów na magazynie. Od tej wersji możliwe będzie dodanie do filtrów raportów i zestawień również innych rodzajów parametrów.
 • Dodano zestawienie różnic kursowych
 • Raport „Obroty z kontrahentami miesięcznie” – dodania pokazywania obrotów ilościowych

Smart Rabaty

 • W akcjach rabatowych możliwość ustalania indywidualnej ceny sprzedaży (dotychczas tylko była możliwość ustalania rabatu).

Pozostałe zmiany

 • Pomoc kontekstowa w postaci dymków (wyłączana w prawym górnym rogu aplikacji) – zastąpienie dotychczasowej pomocy kontekstowej pokazywanej w osobnym oknie.
 • Przyspieszenie komunikacji ze sklepem internetowym PrestaShop.