Nowości w wersji 2.71

Wszystkie moduły

 • Wbudowanie w program ręcznego aktualizatora programu (menu Pomoc/Aktualizacja oprogramowania) – umożliwia sprawdzenie czy jest dostępna
  nowsza wersja programu Smart oraz ściąga aktualizację programu z internetu i udostępnia na wszystkie stanowiska jeśli program pracuje w sieci
  lokalnej
 • Powiększenie pola jednostka w kartotece towaru do 15 znaków
 • Możliwość grupowego podnoszenia lub obniżania cen sprzedaży towarów o podaną wartość wyrażoną w zł
 • Możliwość grupowego ustawiania cen sprzedaży na konkretną wartość w zł
 • „Wyświetlaj zakładki jako przyciski” nowa opcja pod prawym przyciskiem myszy na zakładkach grup towarowych, podgrup kontrahentów, typów
  dokumentów sprzedaży i typów dokumentów magazynowych. Nowa opcja blokuje dodatkowo zmianę sortu zakładek po ich kliknięciu.
 • Zmiany w uprawnieniach – podział uprawnień do czytania oraz do zapisywania dla dokumentów sprzedaży, magazynowych, zamówień do dostawcy.
 • Zablokowanie możliwości usunięcia zdefiniowanego przez użytkownika parametru w sytuacji gdy jest on ustawiony do pokazywania na jakimś
  wydruku.

Smart Magazyn

 • Na dokumentach WZ informowanie o przekroczonym limicie sprzedaży wynikającym z ustawionego limitu w danych kontrahenta
 • Opcja służąca do przenoszenia pozycji z jednego dokumentu magazynowego do innego dokumentu magazynowego została wzbogacona o
  możliwość przenoszenia pozycji do dokumentów między-magazynowych MW i MP.
 • W ustawieniach dokumentów wydania z magazynu dodano konfigurowanie sposobu ustalania stawki VAT na dokumencie magazynowym: z kartoteki
  towaru (tak jak dotychczas) lub z dokumentu przyjęcia na magazyn (opcja ta działa kiedy wycena magazynu nie jest wg cen średnich a zatem
  prowadzona jest ewidencja dostaw i wówczas nowa opcja umożliwia ustalenie takiej samej stawki VAT w wydaniu jaka była na przyjęciu towaru na
  magazyn)
 • Dodanie pokazywania parametrów pozycji dokumentu oraz towaru na wydruku dokumentu magazynowego w jednej linii (dotychczas parametry
  pozycji dokumentów oraz parametry towarów były prezentowane w drugiej linii tuż pod pozycją dokumentu. Nowe ustawienia umożliwiają skrócenie
  wydruku dokumentu magazynowego drukowanego wraz z parametrami).
 • W przypadku wyceny wartości magazynu wg FIFO lub LIFO dodano możliwość ręcznego określania, z którego przyjęcia wydać towar (domyślnie
  działa ustawienie globalne FIFO/LIFO, które w razie potrzeby można modyfikować w trakcie wystawiania dokumentu magazynowego).
 • Funkcjonalność umożliwiająca powiązanie dokumentów magazynowych ze sobą została rozszerzona o możliwość powiązania również dokumentów
  między-magazynowych
 • Dodanie wyświetlania parametrów towarów w liście towarów. Możliwe jest również wyszukiwanie po tych parametrach
 • W kartotece towaru zmiana nazwy zakładki z Zapasy na Uwagi. Z byłej zakładki Zapasy przeniesienie pól stanów alarmowych i zapotrzebowania oraz
  nadwyżek do zakładki Stany magazynowe
 • Skalowalne okno kartoteki towaru oraz dodanie funkcji dołączania zdjęcia produktu

Smart Zamówienia

 • Funkcjonalność automatycznego generowania zamówień do dostawców poszerzono o opcję ustalania ceny pozycji zamówienia na podstawie
  ostatniego zamówienia do dostawcy
 • Grupowe usuwanie pozycji z zamówienia do dostawcy – przy użyciu przycisku CTRL można zaznaczyć kilka pozycji zamówienia, a następnie je
  usunąć
 • W ustawieniach zamówień do dostawcy dodano opcję do określania domyślnego statusu dla zamówienia rozbieżności tworzonego automatycznie w
  przypadku modyfikowania zamówienia w drodze
 • Dodanie możliwości definiowania parametrów dokumentów zamówień do dostawcy oraz możliwość pokazania tych parametrów na wydruku
  zamówienia do dostawcy
 • Możliwość określania waluty w oknie zamówienia do dostawcy
 • W polu ilości towaru na zamówieniu do dostawcy istnieje możliwość wprowadzenia wartości z czterema miejscami po przecinku, a w przypadku zamówień walutowych również cztery miejsca po przecinku w polu cena zakupu.
 • Dodanie daty dostawy do okna zamówienia do dostawcy

Smart Sprzedaż

 • W oknie wpłaty gotówkowej (wyświetlanej po zapisie dokumentu sprzedaży) pokazanie hipotetycznego numeru KP oraz dodanie opcji „Pozostała
  kwota została opłacona na konto bankowe” powodującej rozliczenie pozostałej płatności w formie przelewu
 • Dla dokumentu sprzedaży rozliczającego zaliczkę na wydruku paragonu fiskalnego drukowana była pozycja „Rozliczenie zaliczki” niezależnie od
  ilości pozycji rozliczających zaliczkę. Teraz jeśli będzie istniała tylko jedna pozycja rozliczająca zaliczkę (pozycja towarowa) wówczas zamiast stałego
  tekstu „Rozliczenie zaliczki” na paragonie fiskalnym będzie drukowana nazwa towaru rozliczającego zaliczkę.
 • Dodanie pokazywania parametrów pozycji dokumentu sprzedaży oraz parametrów towarów na wydruku dokumentu sprzedaży w jednej linii
  (dotychczas parametry pozycji dokumentów sprzedaży oraz parametry towarów były prezentowane w drugiej linii tuż pod pozycją dokumentu
  sprzedaży. Nowe ustawienia umożliwiają skrócenie wydruku dokumentu sprzedaży drukowanego wraz z parametrami).
 • Przy ponownym dodaniu towaru do dokumentu sprzedaży program informuje podobnie jak w dokumencie magazynowym, że towar został już
  dodany do dokumentu i w razie akceptacji umożliwia ponowne dodanie tego samego towaru jako następnej pozycji w dokumencie sprzedaży.
 • Możliwość edytowania jednostek na pozycji dokumentu sprzedaży
 • W kartotece towaru dodanie zakładki Rezerwacje gdzie pokazywana jest aktualna lista rezerwacji wykonanych w module Sprzedaż
 • Dodano wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów, w oknie dokumentu sprzedaży dodano zakładkę umożliwiającą wykonanie wpisu w księdze
 • W menu Zestawienia dodano wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów

Smart Kasa

 • W oknie kosztu dodano zakładkę umożliwiającą wykonanie wpisu w KPIR
 • W oknie kosztu dodano zakładkę pokazującą wszystkie wykonane rozliczenia do kosztu

Smart Raporty

 • Dodanie wykresu sprzedaży w module Raporty
 • Dodanie obsługi uprawnień do zestawień i raportów (ustawianie w oknie danych użytkownika programu menu Konfiguracja/Użytkownicy i
  uprawnienia/Modyfikowanie użytkowników i uprawnień)