Nowości w wersji 2.59

Smart – Sprzedaż

 • Tworzenie dokumentu sprzedaży z uprzednio stworzonego dokumentu magazynowego jest bardziej przejrzyste – W liście dokumentów sprzedaży zlikwidowano zakładkę 'Dokumenty magazynowe’ i przeniesiono ją do okna edycji dokumentu sprzedaży. Zakładka ta pojawia się tylko podczas dodawania nowego dokumentu sprzedaży (podczas edycji już wystawionego dokumentu zakładka jest niedostępna). W nowej zakładce jest możliwość przeniesienia dokumentu magazynowego lub sfinalizowanej inwestycji do dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży wraz z formularzem przelewu.
 • Ulepszenie wizualizacji zakładek w których pojawia się edycja parametrów (parametrów towarów, kontrahentów, dokumentów, pozycji dokumentów)
 • Dodanie obsługi parametrów typu wybór – użytkownik programu może zdefiniować możliwe wartości które może przyjmować definiowany parametr i taki parametr pokazać na kontrahencie, towarze, dokumencie lub jego pozycji.
 • Podczas używania funkcji 'Przepisz i innego dokumentu’ następuje sprawdzenie czy towar składa się z podzespołów a jeśli tak to następuje skompletowanie określonej ilości podzespołów aby umożliwić wydanie towaru.

Smart – Kasa

 • Na wydruku raportu kasowego pokazanie kolumny LP

Smart – Magazyn

 • Ulepszenie wizualizacji zakładek w których pojawia się edycja parametrów (parametrów towarów, kontrahentów, dokumentów , pozycji dokumentów)

Smart – Raporty

 • Dodano nowy raport – 'Analiza zysku i kosztów analitycznie’ – raport obrazuje koszty sprzedaży i zyski na poszczególnych towarach. Całość grupowana po dokumentach sprzedaży.
 • W raporcie 'Zyskowność sprzedaży’ dodano kolumnę 'koszt sprzedaży’
 • ’Zestawienie dokumentów magazynowych’ – możliwość filtrowania po polu 'Nr dokumentu powiązanego’
 • Raport 'Zakupy – Zakupy towarów od dostawców’ zmienił nazwę na 'Obroty netto z kontrahentami – analitycznie’ ponieważ nie dotyczy już tylko dostawców
 • Raport 'Obroty z dostawcami towarów’ zmienił na zwę na 'Obroty netto z kontrahentami – miesięcznie’ ponieważ nie dotyczy już tylko dostawców

Wszystkie moduły

 • Usunięcie błędu polegającego na tym, że po dodaniu nowego magazynu na nowym magazynie ceny sprzedaży były zerowe (naprawić stan w już istniejących towarach można poprzez użycie okna ustalania cen sprzedaży gdzie należy podnieść ceny o 0%).
 • Rozbudowa systemu uprawnień

Nowości w wersji 2.58

Smart – Sprzedaż

 • Przy sprzedaży pokazuje ostatnią cenę, po której sprzedano danemu kontrahentowi oraz ostatnią cenę zakupu.
 • Możliwość automatycznego ustawiania numeracji na 1 po zmianie miesiąca
 • Możliwość ustalenia dowolnej ilości cen sprzedaży przypisanych do towaru – W ramach towaru można teraz ustawić, że cena jest jedna na wszystkich magazynach bądź na każdym magazynie jest inna cena sprzedaży. Wtedy poprzez dodanie magazynu mamy do dyspozycji kolejne 4 ceny sprzedaży możliwe do użycia dla danego towaru.
 • W związku z powyższym w danych kontrahenta w sekcji ustalania domyślnej ceny sprzedaży dodano możliwość wyboru, z którego magazynu pobierać cenę dla kontrahenta.
 • Również w ustawieniach dokumentu sprzedaży dodano wybór magazynu, z którego pobierać cenę sprzedaży jeśli nie wybrano kontrahenta

Smart – Magazyn

 • Możliwość przeniesienia wartości zdefiniowanych parametrów na pozycji dokumentu magazynowego do parametrów na pozycji dokumentu sprzedaży w przypadku przenoszenie WZ do dokumentów sprzedaży
 • Możliwość automatycznego ustawiania numeracji na 1 po zmianie miesiąca
 • Możliwość automatycznego wybierania kontrahenta podczas tworzenia nowego dokumentu magazynowego (wybór kontrahenta należy dokonać w ustawieniach typu dokumentu magazynowego a każdorazowe dodanie dokumentu będzie zawsze go wybierało automatycznie).
 • Możliwość ustalenia dowolnej ilości cen sprzedaży przypisanych do towaru (ważne dla WZ) – W ramach towaru można teraz ustawić, że cena jest jedna na wszystkich magazynach bądź na każdym magazynie jest inna cena sprzedaży. Wtedy poprzez dodanie magazynu mamy do dyspozycji kolejne 4 ceny sprzedaży możliwe do użycia dla danego towaru.
 • W związku z powyższym w danych kontrahenta w sekcji ustalania domyślnej ceny sprzedaży dodano możliwość wyboru, z którego magazynu pobierać cenę dla kontrahenta.
 • Również w ustawieniach dokumentu magazynowego dodano wybór magazynu, z którego pobierać cenę do dokumentu

Wszystkie moduły

 • Modyfikacja funkcji eksportu i importu towarów z pliku txt

Nowości w wersji 2.57

Smart – Sprzedaż

 • Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży dla danego kontrahenta proponowana będzie cena sprzedaży, której użyto we wcześniejszej sprzedaży temu kontrahentowi. Aby skorzystać z tej funkcji należy w danych kontrahenta w zakładce 'Sprzedaż’ ustawić opcję 'Sprzedaż w cenie:’ na 'ostatnio użytej’

Wszystkie moduły

 • Możliwość uruchamiania pod Windows w różnych wersjach językowych
 • Możliwości lokalizacji programu na inne języki. Program automatycznie tworzy zbiór opisów polskich pojawiających się w interfejsie programu i na tej podstawie udostępnienie okno tłumaczeń (w menu Program), w którym można dokonać tłumaczenie programu na inne języki. Aby aktywować funkcję należy zmienić wartość parametru 'Wybór języka’ w Globalnych parametrach programu

Nowości w wersji 2.56

Smart – Sprzedaż

 • Pojawi się nowy typ dokumentów sprzedaży nazwany Rezerwacje. Utworzenie takiego dokumentu powoduje rezerwację towaru na magazynie. Jeśli potem sprzedawane są towary znajdujące się na rezerwacji to użytkownik będzie informowany o tym fakcie i może zadecydować czy sprzedać towar komu innemu czy pozostawić na rezerwacji. Dokumenty rezerwacji są powiązane z modułem Kasa w związku z tym klient może zrobić przedpłatę do rezerwacji.
 • Pod prawym przyciskiem na liście dokumentów sprzedaży nowa opcja umożliwiająca utworzenie zamówienia do dostawcy. Przed utworzeniem zamówienia program sprawdza czy towar jest na magazynie, jeśli nie ma w odpowiedniej ilości to zamawia – przydatne do używania łącznie z rezerwacjami towarów.
 • Raport obroty z odbiorami pokazuje obroty wg cen sprzedaży oraz wg cen zakupu

Smart – Magazyn

 • Dodano funkcję anulowania i usunięcia dokumentu – jednym kliknięciem wykonywane są obie czynności.

Smart – Zamówienia

 • Funkcja automatycznego tworzenia zamówień do dostawców uwzględnia nowy rodzaj dokumentu rezerwacji. Należy tylko pamiętać aby w danych dostawcy zaznaczona była grupa towarowa do której należy towar na dokumencie rezerwacji.

Nowości w wersji 2.55

Smart – Sprzedaż

 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów sprzedaży umożliwiający wejście do ustawień wydruków oraz wybór dodatkowo zdefiniowanego wydruku do podglądu
 • Wydruki seryjne dokumentów sprzedaży

Smart – Magazyn

 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów magazynowych umożliwiający wejście do ustawień wydruków oraz wybór dodatkowo zdefiniowanego wydruku do podglądu

Smart – Zamówienia

 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów zamówień umożliwiający wejście do ustawień wydruków oraz wybór dodatkowo zdefiniowanego wydruku do podglądu

Smart – Kasa

 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów kasowych umożliwiający wejście do ustawień wydruków oraz wybór dodatkowo zdefiniowanego wydruku do podglądu

Wszystkie moduły

 • Zmiana linków prowadzących do strony Smarta
 • Zmiana linków do aktualizacji raportów z internetu
 • Okno listy właścicieli połączone z oknem logowania
 • Modyfikacja funkcji służacej do zmiany wersji lokalnej programu na sieciową

Nowości w wersji 2.54

Smart – Sprzedaż

 • W kartotece towaru w zakładce Ceny możliwość wyboru pomiędzy marżą a narzutem. Ustawienie to jest pamiętane indywidualnie dla każdego towaru (w przeciwieństwie do poprzedniej wersji gdzie w ustawieniach globalnych ustawiało się czy używa się marży czy narzutu).
 • Możliwość zdefiniowania w definicji typu dokumentu sprzedaży w jaki sposób ma być liczony podatek VAT w tym typie dokumentu (w poprzednich wersjach było jedno ustawienie globalne, które dotyczyło wszystkich typów dokumentów sprzedaży)
 • Możliwość pokazania zdefiniowanych własnych parametrów na wydruku dokumentu sprzedaży
 • Możliwość pokazania skrótu towaru na wydruku dokumentu sprzedaży
 • Możliwość szybkiego przejścia z okna pozycji sprzedaży do okna obrotów
 • Możliwość ustalania ilości w opakowaniu do 4 miejsc po przecinku
 • W liście towarów pod prawym przyciskiem myszy opcja pokazująca rozbicie dostaw wybranego towaru na wydania (nie działa gdy wybrano liczenie magazynu wg cen średnich)
 • Podczas sprzedaży towaru, który zawiera inną ilość w opakowaniu niż 1 do 1 system umożliwia przeliczenie z opakowań na sztuki i odwrotnie.

Smart – Kasa

 • Możliwość zamykania raportów kasowych. Równolegle będzie istniał raport kasowy niewymagający zatwierdzania oraz drugi (nowy) raport kasowy, który będzie wymagał zatwierdzenia i ręcznego ustalenia stanu kasy (z menu Dokumenty Kasowe / Zamykanie raportu kasowego)

Smart – Magazyn

 • Możliwość przeniesienia dokumentu magazynowego do dokumentów sprzedaży jeśli nie został wybrany kontrahent
 • Uczynienie niewymaganym pola Nr dokumentu powiązanego w oknie dokumentu WZ (możliwość ustawienia tego pola również jako wymaganego z poziomu edycji typu dokumentu magazynowego)
 • W liście towarów pod prawym przyciskiem myszy opcja pokazująca rozbicie dostaw wybranego towaru na wydania (nie działa gdy wybrano liczenie magazynu wg cen średnich)
 • Możliwość modyfikowania parametrów pozycji dokumentów magazynowych mimo zablokowania samego dokumentu magazynowego przed zapisem
 • Możliwość szybkiego przejścia z okna pozycji dokumentu magazynowego do okna obrotów
 • Możliwość ustalania ilości w opakowaniu do 4 miejsc po przecinku
 • Podczas wystawiania dokumentu magazynowego system umożliwia przeliczenie z opakowań na sztuki i odwrotnie.

Wszystkie moduły

 • W kartotece kontrahenta część pól z zakładki 'Zakupy 1′ została przeniesiona do zakładki 'Zakupy 2′
 • W kartotece kontrahenta pole Opis w zakładce 'Zakupy 2′ zostało zintegrowane z zakładką 'Notatki’
 • W kartotece kontrahenta zmiana nazwy zakładki 'Zakupy 1′ na 'Zakupy’, nazwa zakładki 'Zakupy 2′ zmienia się na 'Zamówienia’,
 • Na podglądzie wydruku eksport wydruku do pliku JPG.
 • Na podglądzie wydruku dodanie przycisku przesuwającego podgląd wydruku na ostatnią stronę
 • Na podglądzie wydruku dodanie przycisku przesuwającego podgląd wydruku na poprzednią stronę
 • Eksport/Import kontrahentów/towarów do/z pliku tekstowego

Nowości w wersji 2.53

Smart – Raporty

 • Zakończenie implementacji nowego systemu raportującego
 • Dodano kilka nowych raportów:
  • Obroty netto z dostawcami kosztów – w rozbiciu na miesiące pokazuje wartość zakupów netto z kosztów w Kasie dla poszczególnych kontrahentów
  • Obroty netto z dostawcami towarów – w rozbiciu na miesiące pokazuje wartość zakupów netto z dokumentów magazynowych dla poszczególnych kontrahentów
  • Zysk netto z odbiorcami – w rozbiciu na miesiące pokazuje zysk ze sprzedaży poszczególnym kontrahentom
  • Zyskowność sprzedaży – pokazuje jaki zysk, obroty , marże oraz ilość sprzedanych na poszczególnych towarach kartoteki towarowej
 • Zoptymalizowano szybkość działania niektórych raportów
 • Łatwiejszy wybór raportów
 • Zwiększone możliwości filtrowania
 • Możliwość indywidualnego dostosowywania raportów
 • Możliwość zamawiania u producenta nowych raportów specjalnie dostosowanych do Państwa firmy.

Wszystkie moduły

 • Znaczne skrócenie (o 50 % pliku instalacyjnego) dzięki rezygnacji z raportów wykonanych w starej technologii Crystal Reports 6.0 na rzecz nowego autorskiego systemu raportującego Reporter

Nowości w wersji 2.52

Smart – Sprzedaż

 • Możliwość ukrycia rabatu na wydruku dokumentu sprzedaży
 • Nowy wydruk dokumentu Inwestycji. Wydruk można redefiniować we własnym zakresie.
 • Nowa wersja raportów Zestawienie VAT sprzedaży, Obroty netto z odbiorcami, Deklaracja kosztu własnego sprzedaży. We wszystkich nowych raportach rozszerzona możliwość filtrowania wyników.
 • Przy wystawianiu i zatwierdzaniu dokumentu sprzedaży w oknie komunikatu w możliwości wpłaty zaliczki dodano pole z wyborem czy ma to być KP czy też Bank-Wpływy. Umożliwi to odnotowanie przelewu w przypadku gdy wystawiamy fakturę dopiero po tym jak pieniądze wpłyną na nasze konto bankowe.

Smart – Magazyn

 • Eksport dokumentu magazynowego do pliku. Można wyeksportować wszystkie typy dokumentów prócz dokumentów między-magazynowych
 • Import dokumentu magazynowego z pliku
 • Utworzenia dokumentu zamówienie z dokumentu magazynowego.

Smart – Zamówienia

 • Nowe wydruki zamówień z możliwością ukrycia ceny. Wydruk można redefiniować we własnym zakresie.

Smart – Kasa

 • Nowe wydruki Raportu kasowego, Raportu bankowego, Zestawienia kosztów, Zestawienia dokumentów finansowych.

Nowości w wersji 2.51

Smart – Sprzedaż

 • Wydruk korekty dokumentu sprzedaży zawiera teraz tylko pozycje poddane korekcie.

Smart – Magazyn

 • Dodanie opcji do szybkiego przenoszenia części towarów z jednego dokumentu magazynowego do innego już istniejącego.

Smart – Kasa

 • Zmodyfikowanie wydruku kompensaty rozrachunków.

Wszystkie moduły

 • Ulepszenie działania wszystkich wydruków.
 • Kilka drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.

Nowości w wersji 2.50

Smart – Sprzedaż

 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży dodano przycisk szybkiego wywołania kartoteki towaru.
 • W oknie dokumentu sprzedaży pod przyciskiem Operacje dodano opcję informującą o przyczynach niemożliwości edycji dokumentu
 • Dodano opcję anulującą i usuwającą dokument sprzedaży (poprzednio były dwie osobne funkcje).
 • W liście dokumentów sprzedaży pokazanie numeru dokumentu WZ.

Smart – Magazyn

 • Rozbudowa raportu 'Spis z natury’.
 • W kartotece towaru dodanie zakładki w której pojawia się lista magazynów i aktualny stan ilościowy na każdym z nich.
 • W oknie pozycji dokumentu magazynowego dodano przycisk szybkiego wywołania kartoteki towaru.
 • Możliwość szybkiego przenoszenia wybranych towarów z jednego dokumentu magazynowego do innego.

Smart – Kasa

 • Przy rozliczaniu faktury sprzedaży dokonanej przelewem podpowiada się bank, który został wydrukowany na fakturze.
 • Możliwość wprowadzania uwag do dokumentów gotówkowych.

Smart – Zamówienia

 • Możliwość modyfikacji numeru zamówienia.

Smart – Raporty

 • Nowy raport Towary – Obroty – pokazuje ruchy magazynowe oraz wartość rozchodu/przyjęcia wybranych towarów w zadanych okresie.

Wszystkie moduły

 • Kilka drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.
 • Możliwość eksportu wydruku do pliku BMP.
 • Szybsze przełączanie pomiędzy modułami. Nie trzeba logować się za każdym razem tylko można skorzystać z menu Uruchom, które wykonuje automatyczne logowanie do wybranego modułu.
 • W danych właściciela możliwość dopisania symbolu PL w NIP-ie.
 • Instrukcja pierwszej pomocy.

W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji szczególnie z wersji 2.49 dotychczasowe raporty nie ulegną aktualizacji do wersji 2.50. W tym celu po aktualizacji należy wywołać w programie opcję aktualizacji raportów z internetu dostępną w menu Raporty.