Nowości w wersji 2.49

Smart – Sprzedaż

 • Na pierwszym wydruku dokumentu sprzedaży pojawia się napis Oryginał a na kolejnych wyraz Kopia. Poprzednio należało dokonywać skreśleń ponieważ zawsze widoczne były oba napisy.
 • Na pozycjach wydruku dokumentu sprzedaży pokazanie stawki podatku (Dotychczas była wartość podatku VAT)
 • W ustawieniach typu dokumentu sprzedaży dodano parametr określający od jakiej daty ma być liczony termin płatności (do wyboru albo od wystawienia albo od sprzedaży)

Smart – Magazyn

 • Nie można było anulować dokumentu magazynowego który nie zawierał pozycji. Anulowanie możliwe było dopiero po dodaniu jakiegoś towaru.
 • Możliwość jednoczesnego usuwania wielu towarów z pozycji dokumentu magazynowego poprzez zaznaczenie tych które mają zostać usunięte.

Smart – Kasa

 • Jeśli robiło się KW lub KP na klienta którego nie wprowadziło się do kartoteki kontrahentów to wydruku KP/KW nie pokazywał się ten klient.

Smart – Raporty

 • Pokazanie dodatkowych informacji w raporcie Kontrahenci – Sprzedaż wg grup towarowych
 • Dodanie nowego raportu, który wykorzystają te firmy, które używają Inwestycji. Raport pokazuje bieżącą wartość wydań wg cen średnich zakupu w zawężeniu do inwestycji otwartych. Wyszczególnione zostały tu te towary które znajdują się na inwestycjach a nie zostały jeszcze zafakturowane.

Wszystkie moduły

 • Kilka drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.
 • W oknie logowania użytkownika do programu dostępna jest teraz lista użytkowników (poprzednio trzeba było go wpisać).
 • Możliwość ukrycia logo startowego programu pojawiającego się podczas jego uruchamiania (dodano opcję w lokalnych parametrach programu).
 • W opcjach globalnych dodano parametr określający adres strony skąd pobierane są aktualizacje raportów (domyślnie ten parametr jest już ustawiony).
 • W opcjach wydruku pokazanie nazwy wydruku i typu dokumentu (poprzednio tylko nazwa wydruku) skojarzonego z daną drukarką.
 • W oknie projektowania wydruku dodano opcję pozwalającą na przywrócenie domyślnego projektu wydruku (to znaczy takiego jaki dostarczył producent programu).

Nowości w wersji 2.48

Wszystkie moduły

 • Pobieranie kursów walut z internetu. Opcja dostępna w oknie listy kursów i walut.
 • Na podglądzie wydruku udostępniona została funkcja powiększania / pomniejszania zawartości podglądu wydruku.
 • Kilka drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.

Nowości w wersji 2.47

Smart Sprzedaż

 • Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży z logiem firmy. W konfiguracji wydruku należy w tym celu wskazać ścieżkę do pliku BMP.
 • Przy zmianie kontrahenta na dokumencie sprzedaży zmienia się również odbierający.
 • Możliwość zmiany parametrów pozycji dokumentu sprzedaży po tym jak dokument jest już rozliczony w module Kasa.
 • Możliwość zmiany stanu uwzględniania bądź nie danej pozycji dokumentu sprzedaży w zamówieniach nawet gdy dokument jest już rozliczony w module Kasa.

Wszystkie moduły

 • Zmiany dotyczące ergonomii w programie do projektowania raportów dla programu Smart.

Nowości w wersji 2.46

Smart Sprzedaż

 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży możliwość ukrywania / pokazywania marży. Przydatne jeśli klienci widzą ekran monitora a my nie chcemy by znali marżę po jakiej sprzedajemy.

Wszystkie moduły

 • Szereg drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.

Nowości w wersji 2.45

Smart Sprzedaż

 • Dodanie zakładki Historia płatności w oknie dokumentu sprzedaży, w której pokazują się wszystkie rozliczenia dokumentu.
 • Dodanie dwóch parametrów w globalnych opcjach programu sterujących automatycznym nadawaniem skrótów nowemu kontrahentowi i towarowi. Jest możliwość ustawienia by skróty nie tworzyły się automatycznie

Nowości w wersji 2.44

Smart Sprzedaż / Smart Magazyn

 • Parametryzacja kartotek kontrahentów, towarów i dokumentów sprzedaży oraz magazynowych. Ta opcja daje możliwość zwiększania funkcjonalności wybranych okien w programie poprzez możliwość zdefiniowania w nich pól, których istnienia w systemie producent programu nie przewidział. I tak można w kartotece towarów np zdefiniować pole Waga w które użytkownik może wpisywać ile waży dany towar. Podobnie w danych kontrahenta można zdefiniować różne informacje opisowe itd.
  Każdy parametr w zależności od tego do czego przynależy (np.do kartoteki towarowej) można przypisać do wybranych grup, w których on będzie się pojawiał. I tak w przypadku towarów można parametr przypisać do wybranych grup towarowych, w przypadku kontrahentów można przypisać parametr do wybranych grup kontrahentów, a w przypadku dokumentów sprzedaży lub magazynowych można powiązać parametr z danym typem zdefiniowanego dokumentu.
 • W związku z powyższym w kartotece kontrahenta dodano nowa zakładkę, w której pojawiają się zdefiniowanie parametry. W kartotece towarowej również dodano zakładkę Parametry. To samo dotyczy dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych, w których także pojawiła się taka zakładka.
 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży i oknie pozycji dokumentu magazynowego również pojawiła się zakładka z parametrami. W tym przypadku można tak zdefiniować parametr ze sam się wypełni domyślnie danymi i innego parametru zdefiniowanego w kartotece towarowej.
 • Parametry można definiować wywołując stosowna opcje w menu Konfiguracja / Parametryzacja / …
 • Optymalizacja czasu wykonywania operacji zapisu i finalizacji dokumentu inwestycji.

Nowości w wersji 2.43

Smart Sprzedaż

 • Dodanie obsługi dokumentów sprzedaży w walutach obcych. W liście dokumentów sprzedaży pojawiła się Faktura VAT WDT oraz Faktura VAT WDT Korekta. Oba dokumenty umożliwiają sprzedaż do unii europejskiej. Wydruki tych dokumentów są przetłumaczone na język angielski.
 • W nowych dokumentach sprzedaży pojawił się wybór waluty i pole na wpisanie kursu. Wybranie innej waluty niż PLN powoduje przeliczenie pozycji dokumentu po odpowiednim kursie. Kwoty prezentowane w oknie są w wybranej walucie, podsumowanie w obu walutach PLN i wybranej.
 • W związku z tym w menu Konfiguracja pojawiła się lista waluta i kursów, gdzie owe informacje się definiuje a potem one są proponowane w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży
 • W menu Konfiguracja pojawiła się także lista banków. Dotychczas banki do wydruku na dokumentach sprzedaży były definiowane w danych właściciela a banki do obsługi modułu Kasa w liście dokumentów bankowych. Teraz nastąpiło ujednolicenie i banki definiuje się w jednym miejscu. W związku tym po instalacji jest konieczność przydzielenia odpowiedniego banku do każdego wydruku dokumentu sprzedaży (menu Konfiguracja / Dokumenty i Wydruki / Wydruki / Dokumenty sprzedaży)
 • W danych banku dodano pole SWIFT (pokazywane na wydruku FV WDT) oraz pole oznaczające dany bank jako domyślny na wydrukach tekstowych dokumentów sprzedaży.
 • W liście dokumentów sprzedaży wartości dokumentów sprzedaży prezentowane są w zł oraz w walucie w jakiej zostały stworzone.
 • W liście towarów pod prawym przyciskiem myszy ukryto możliwość zmiany waluty w jakiej pokazują się ceny na liście towarów
 • W raporcie definiowanym Towary – Cennik możliwość wyboru waluty. Ceny pokazują się w walucie po ostatnio wprowadzonym kursie dla danej waluty

Smart Kasa

 • W listach dokumentów bankowych i kasowych prezentowane są wartości w PLN oraz walucie jeśli rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż PLN
 • Z listy dokumentów kasowych usunięto dokumenty zaliczek. Operacje dotyczące zaliczek można wykonywać dokumentami KP lub KW
 • W oknie rozliczenia kontrahenta oraz w oknie tworzenia kompensaty możliwość ustalenia waluty i kursu po jakim następuje rozliczenie dokumentu
 • W oknie wprowadzania kosztu możliwość ustalenia waluty i kursu
 • Raport kasowy pogrupowany po walutach
 • Zestawienie dokumentów bankowych pogrupowane po walutach

Smart Raporty

 • Dodanie raportu – Sprzedaż – Analiza zysku i kosztów – Raport pokazuje w wybranym okresie dokumenty sprzedaży i jaki osiągnięto zysk oraz koszty sprzedaży
 • Dodanie raportu – Kontrahent – Sprzedaż towarów – Raport pokazuje w wybranych okresie z jakich grup towarowych kupowali jacy kontrahenci

Nowości w wersji 2.42

Smart Sprzedaż

Lista dokumentów sprzedaży:

 • Możliwość dodawania własnych typów dokumentów.
 • Dokument zwany do tej pory Nota zmienia nazwę na Faktura VAT wewnętrzna. Faktury wewnętrzne tam wprowadzane służą naliczeniu polskiego VAT-u przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru.
 • Dodanie kolumny pokazującej nr korekty do dokumentu korygowanego.
 • Dodanie kolumny pokazującej czy dokument sprzedaży został zafiskalizowany.
 • Zmiana nazwy kolumny „Na zlecenie” na „Opis”.
 • Zmiana nazwy zakładki „Inwestycje” na „Dokumenty magazynowe”. Funkcjonalność zakładki pozostaje jednak ta sama – pojawiają się tam dokumenty inwestycji oraz dokumenty magazynowe z modułu Magazyn.
 • Lista zakładek poukładana alfabetycznie wg nazw dokumentów.
 • Dodanie nowego typu dokumentu sprzedaży – Faktura VAT Brutto Korekta – Tam będą lądować wszystkie korekty do Faktur VAT Brutto. Po instalacji nastąpi automatyczny podział dotychczas wystawionych korekt. jedne pozostaną tam gdzie były (korekty do faktur netto) a te od faktur brutto pojawią się z nowej zakładce.
 • Usunięty eksport dokumentu do pliku (to umożliwiało zaimportowanie z lat poprzednich teraz robi się to inaczej).
 • Tworzenie korekty do dokumentu z poprzedniego roku polega teraz na wejściu w zakładkę korekty i naciśnięciu +. Dalej należy wybrać magazyn, typ dokumentu z tego magazynu oraz podać nr dokumentu sprzedaży, który ma być poddany korekcie.
 • Możliwość tworzenia korekty do korekty – wystarczy kliknąć prawym na korektę i wybrać opcję korekta.
 • Po przyciskiem podglądu wydruku pojawia się lista wszystkich zdefiniowanych wydruków. Domyślnie po instalacji będzie ich 5 do wyboru: faktura w trybie graficznym (domyślny wydruk), faktura w trybie graficznym z napisem Duplikat, faktura w trybie tekstowym, Faktura VAT Marża, Faktura wewnętrzna.
 • Możliwość zmiany typu dokumentu po jego wystawieniu np z faktury w cenach netto na fakturę w cenach brutto. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem na liście.
 • Pod prawym przyciskiem na zakładkach funkcja edycji typu dokumentu. Opcja dostępna dla użytkowników z uprawnieniami właściciela.

Dokument sprzedaży:

 • Dodana z powrotem opcja 'Uwzględnij dokument w zamówieniach’ – Zaznaczenie pyta się czy zaznaczyć we wszystkich pozycjach dokumentu. Odznaczenie pyta czy odznaczyć we wszystkich pozycjach dokumentów. Jeśli w jednej pozycji zaznaczone na uwzględniaj a w drugiej nie to w oknie dokumentu sprzedaży pole „uwzględnij w zamówieniach” wyszarzone.
 • Nazwa pola „Na zlecenie” zamieniona na „Opis skrócony” a w przypadku korekty na „Powód korekty”.
 • Naciśniecie przycisku dodającego towar do dokumentu podobnie jak w dokumencie magazynowym zapisuje dokument ( u ich użytkowników pojawi się wtedy na liście z pustym polem nr dokumentu oraz brakiem możliwości edycji).
 • To samo dzieje się przy wybraniu funkcji „przepisz z…” czyli dokument zapisuje się do bazy.
 • Naciśniecie przycisku Anuluj usuwa dokument jeśli jeszcze nie ma nadanego numeru.

Pozycja dokumentu sprzedaży

 • Pamięta rodzaj wybranej ceny sprzedaży mimo ze ewentualnej zmiany ceny w kontrahencie.

Dokument korygujący sprzedaż:

 • Zintegrowany z oknem sprzedaży czyli wygląda tak samo jak okno faktury.
 • W powyższego wynika, że można już wprowadzać poprawki do wcześniej wystawionej korekty czego nie było można zrobić w poprzedniej wersji programu.
 • Dotychczas w korekcie były dwie listy: ze stanem przed i stanem po korekcie. Teraz jest tylko ta ze stanem po korekcie. Wywołanie tworzenia nowej korekty wczytuje wczytuje tam zawartość dokumentu korygowanego. Dalsza edycja odbywa się tak jakby był to dokument sprzedaży z tym ze można ustawić ilość = 0 co powoduje całkowity zwrot towaru.
 • Pod przyciskiem operacje ukryta funkcja zerowania ilości na wszystkich pozycjach korekty.
 • Zablokowanie możliwości zwrotu większej ilości korektą niż wynika to z dokumentu korygowanego.
 • Udostępniona opcja nadawania/odbierania rabatów akwizytorowi.

Kartoteka kontrahenta

 • Dodanie pola Państwo

Nowości w wersji 2.41

Smart Magazyn

 • Dodanie kilku metod wyznaczania wartości magazynu
  • FIFO – Wartość magazynu ustalana jest wg zasady pierwsze weszło pierwsze wyszło czyli najpierw wydany jest towar z najstarszych dostaw.
  • LIFO – Wartość magazynu ustalana jest wg zasady ostatnie weszło pierwsze wyszło czyli najpierw wydany jest towar z najmłodszych dostaw.
  • Cen największych – Najpierw wydawany jest towar z dostawy o najwyższej cenie.
  • Cen najmniejszych – Najpierw wydawany jest towar z dostawy o najniższej cenie.
 • Towar składający się z podzespołów dodany do dokumentu PW powoduje dekompletację podzespołów poprzez wytworzenie dokumentu RW dla tych podzespołów. Opcja może być włączana i wyłączana na dowolnym dokumencie magazynowym. Przy wyłączonej opcji program działa po staremu czyli nie bierze pod uwagę podzespołów wchodzących w skład towaru przyjmowanego/ wydawanego z magazynu.

Nowości w wersji 2.40

Smart Magazyn

 • napisane praktycznie od podstaw jądro operacji magazynowych jak również duże zmiany w interfejsie użytkownika podczas wystawiania dokumentów.
 • definiowane typy dokumentów magazynowych (menu Konfiguracja / Dokumenty i wydruki / Zarządzanie typami dokumentów).
 • każdy typ dokumentu magazynowego ma oddzielnie definiowane swoje cechy które dziedziczone są podczas tworzenia dokumentu danego typu. Można dowolnie przydzielać różne cechy różnym dokumentom zmieniając tym samym ich właściwości oraz wpływ na magazyn.
 • definiowane wydruki dokumentów magazynowych (menu Konfiguracja / Dokumenty i wydruki / Definiowanie wydruków).
 • wydruki dokumentów magazynowych mogą być definiowane zarówno dla trybu graficznego jak i trybu tekstowego.
 • możliwość anulowania dowolnego dokumentu (wcześniej nie dało się anulować niektórych dokumentów magazynowych).
 • możliwość usunięcia dowolnego dokumentu (wcześniej nie dało się usuwać niektórych dokumentów magazynowych).
 • możliwość scalania dokumentów magazynowych ze sobą.
 • możliwość zamiany dokumentów magazynowych na dokument sprzedaży.
 • rozszerzone możliwości generowania dokumentów między-magazynowych. Dowolny dokument magazynowy może w tle generować inny dokument magazynowy.
 • możliwość określania które dokumentu brać pod uwagę podczas automatycznego generowania zamówienia do dostawcy.
 • możliwość utworzenia kopii dokumentu na podstawienie innego dokumentu magazynowego (utworzona kopia może być dowolnym typem dokumentu, nie koniecznie takim samym jak dokument źródłowy).
 • pole Koszt dodatkowy znane z dokumentu PZ dotyczy teraz ceny netto a nie jak było wcześniej ceny brutto.
 • możliwość uzyskania informacji o stanie magazynu na dany dzień (czyli na dowolny dzień wstecz). Informacja ta przygotowywana jest w czasie rzeczywistym tj. podczas wystawiania dokumentów baza jest na bieżąco aktualizowana tak by stan magazynowy na dany dzień zawsze był poprawny.
 • w oknie obrotów nie ma już przycisku odświeżania bazy gdyż wszystkie informacje aktualizowane są na bieżąco.
 • w oknie obrotów możliwość przejścia do wybranego dokumentu magazynowego po dwukrotnym kliknięciu w wybrany dokument w oknie obrotów.
 • menu Raporty rozszerzone o Raporty definiowane – możliwość pobierania raportów z internetu jeśli producent stworzy nowe raporty, możliwość projektowania własnych raportów.
 • opcja zmiany stanu magazynu wywoływana z listy towarów generuje dokument magazynowy.
 • w danych towaru w zakładce podzespoły dodano kolumnę Cena, która określa cenę dla kompletacji lub dekompletacji podzespołu. Zostanie ona użyta w przypadku gdyby w wyniku kompletacji/dekompletacji miał powstać dokument z ceną zerową.
 • Na liście dokumentów magazynowych możliwość zmiany kolejności kolumn (poprzez operację drag’n’drop na kolumnie listy). Zmieniona kolejność jest zapamiętywana dla każdego typu dokumentu.
 • Dodanie w towarze pola Cło. Wartość tu wpisana ma przełożenie na cenę średnią nabycia wyliczaną każdorazowo po przyjęciu towaru na magazyn.
 • W menu Program opcja umożliwiająca dokonanie aktualizacji cen ewidencyjnych w wystawionych dokumentach. Umożliwia dokonanie poprawnej wyceny zapasów oraz kosztu własnego sprzedaży w przypadku gdy najpierw coś sprzedajemy a potem przyjmujemy na magazyn.

Smart Sprzedaż

 • możliwość przypisania dokumentu magazynowego do dokumentu sprzedaży (prawy przycisk myszy na zakładkach w oknie listy dokumentów sprzedaży)
 • rozszerzone możliwości raportu zestawienia VAT sprzedaży. Teraz może pokazywać VAT przy rozliczaniu metodą kasową z urzędem skarbowym czyli w tym przypadku pokazuje VAT należny jeśli nastąpi rozliczenie w Kasie danej faktury lub od daty płatności faktury minęło 90 lub więcej dni.
 • wybranie kontrahenta do faktury brutto lub paragonu wpisuje go automatycznie do pola Odbierający.
 • przeniesienie opcji 'Bierz pod uwagę w zamówieniach’ z faktury na pozycję faktury oraz na pozycję korekty.

Smart Zamówienia

 • wcześniej program funkcjonował pod nazwą Smart Zakupy i Zamówienia. W nowej wersji zakupy czyli PZ zostały przeniesione do modułu Magazyn.
 • w oknie definiowania magazynów (menu Konfiguracja / Magazyny / Definiowanie magazynów) możliwość ustalenia, który magazyn ma być brany pod uwagę podczas generowania zamówienia z automatu.
 • w definicji typu dokumentu magazynowego możliwość określania czy dokument ma być brany pod uwagę podczas automatycznego generowania zamówienia do dostawcy.
 • przyspieszenie generowania automatycznych zamówień.

Moduł Raporty

 • pojawiła się nowa ikonka w pasku narzędzi – Raporty definiowane – tu są dostępne nowe raporty, również można pobierać nowe raporty z internetu. (Możliwe jest selektywne dostarczanie wybranych raportów do wybranych odbiorców). Wśród nowych raportów definiowanych znajdziemy raport podający saldo rozliczeń z kontrahentami na dany dzień.

Moduł Kasa

 • Częściowo rozliczony kosz można modyfikować do czasu zatwierdzenia pierwszego dokumentu rozliczającego ten koszt.
 • wystawienia kosztu ujemnego generuje KP a nie jak dotychczas ujemne KW.
 • Podwójne kliknięcie w historii operacji przenosi do wskazanego dokumentu.
 • Zapamiętuje ostatnio wybraną grupę kontrahentów w oknie Dłużnicy/Wierzyciele.

Wszystkie moduły

 • W ustawieniach archiwizacji dodano ścieżki dla bazy konfiguracyjnej oraz bazy rabatów kontrahentów. Umożliwia to rozdzielenie na różne katalogi plików archiwów tworzonych przy wyjściu z programu lub przy ręcznym wywołaniu archiwizacji.
 • Zmiany w licencjonowaniu – Program w wersji niezarejestrowanej działa w pełni funkcjonalnie lecz z ograniczeniem do 100 dokumentów magazynowych lub sprzedaży. Przekroczenie tej liczby uniemożliwia wejście do modułu Raporty i Rabaty a w pozostałych modułach da się wejść ale nie da się wygenerować nowych dokumentów.
 • Przyspieszone uruchamianie programu.