Nowości w wersji 2.38

Smart Sprzedaż

 • Możliwość usuwania towarów z wydań lub zwrotów w inwestycjach.
 • Finalizacja inwestycji do korekty magazynowej bierze tylko towary a nie usługi.
 • Poszerzenie pola dodatkowej informacji pokazującej się na wydruku faktury ze 150 do 250 znaków.
 • Wypełnianie daty wystawienia w dokumencie sprzedaży aktualizuje pozostałe daty na tym dokumencie co przyspiesza wprowadzanie dokumentu do komputera
 • Na liście pozycji w dokumencie sprzedaży wyróżnia towary poniżej marży minimalnej oraz poniżej ceny zakupu.
 • W liście kontrahentów nie ustawia się na zakładce odbiorcy tylko pamięta ostatnio wybraną zakładkę i na niej się ustawia.
 • Wydruk korekty sprzedaży teraz również posiada regulowane marginesy górny i dolny na wydruku podobnie jak faktura
 • Dodanie możliwości rezerwacji numerów dla dokumentów sprzedaży. Możliwość określenia daty i typu dokumentu sprzedaży dla którego rezerwuje się numer. Po dokonaniu rezerwacji jeśli zaistnieją warunki określone w rezerwowanym numerze status rezerwacji zmienia się sygnalizując możliwość użycia zarezerwowanego numeru. Wówczas mamy możliwość zmiany tego status po to by wykorzystać zarezerwowany numer. Można również zrezygnować z rezerwacji w dowolnym momencie.
 • Przy anulowaniu dok sprzedaży pyta o ponowne użycie numeru dokumentu. Jeśli jest to ostatnio wystawiony dokument to automatycznie wchodzi do list numerów zarezerwowanych ze statusem do wykorzystania przy pierwszej okazji. Jeśli natomiast dokument jest z datą wcześniejszą to dopiero przy wystawieniu dokumentu z tą datą możliwe będzie wykorzystanie numeru z anulowanego dokumentu.
 • Wszelkie zestawienia dokumentów sprzedaży (w tym zestawienia VAT) pokazują teraz informacje łącznie z korektami sprzedaży co dodatnio wpływa na prawdziwość wiedzy płynącej z tych zestawień
 • Dodanie możliwości definiowania podzespołów w towarze. Możliwa jest kompletacja i dekompletacji podzespołów przypadających na dany towar. Ta operacji generuje automatycznie dokumenty magazynowe PW dla towaru kompletowanego i RW dla podzespołów z których kompletowany jest towar.
 • Uniemożliwienie zmiany numeru dokumentu sprzedaży gdy dokument jest rozliczony w Kasie.
 • Możliwość wydrukowania duplikatu faktury.

Smart Kasa

 • Możliwość ustalania dziennego limitu przelewów
 • Na liście dłużników/wierzycielu dorobienie filtru dostawcy/odbiorcy/wszyscy.
 • W oknie rozliczenia klienta pokazywanie informacji o tym czy dana faktura ma przeterminowana płatność.
 • Dodanie pola terminu płatności w Koszcie.
 • Wypełnianie daty wystawienia w Koszcie aktualizuje pozostałe daty na tym dokumencie co przyspiesza wprowadzanie dokumentu do komputera,
 • Możliwość rozliczania dokumentów sprzedaży i zakupu jednym dokumentem poprzez dodanie zakładki Wszystkie dokumenty w oknie rozliczenia kontrahenta.
 • Duże zmiany w raporcie kasowym i zestawieniu dokumentów bankowych. Oba raporty pokazują stan kasy poprzedni, który od tej pory obliczany jest poprzez zsumowanie wszystkich dokumentów których data dokumentów jest być większa lub równa dacie bilansu otwarcia roku. Jeśli nie był otwierany nowy rok to w nowej wersji nie zauważysz różnicy w stosunku do poprzedniej wersji. Jeśli jednak był już wykonywany bilans otwarcia tj był zakładany nowy rok to należy wprowadzić dokument korygujący stan kasy do wartości poprawnej, dlatego należy wprowadzić dokument kasowy i bankowy z datą wykonania bilansu otwarcia o wartości odpowiadającej zaistniałej różnicy w stosunku do stanu poprzedniego w wersji 2.36.

Smart Magazyn

 • możliwość anulowania i usunięcia PW i RW.
 • można łączyć więcej niż dwa WZ-tki ze sobą.
 • możliwość modyfikacji daty wystawienia WZ.
 • przy zamianie WZ na fakturę aktualizuje numery PKWiU.
 • W liście kontrahentów nie ustawia sie na zakładce odbiorcy tylko pamięta ostatnio wybraną zakładkę i na niej się ustawia.
 • Dodanie możliwości definiowania podzespołów w towarze. Możliwa jest kompletacja i dekompletacji podzespołów przypadających na dany towar. Ta operacji generuje automatycznie dokumenty magazynowe PW dla towaru kompletowanego i RW dla podzespołów z których kompletowany jest towar.

Smart Zakupy i Zamówienia

 • W zakładce Zakupy 2 w kontrahencie lista jego grup towarowych w przypadku gdy kontrahent jest dostawcą.
 • Wprowadzenie PZ dla towaru, który ma wszystkie ceny zerowe aktualizuje je do wartości marzy minimalnej lub jeśli ustawiona jest marża indywidualna na grupie towarowej to aktualizuje cenę sprzedaży na nią.
 • W liście kontrahentów nie ustawia się na zakładce odbiorcy tylko pamięta ostatnio wybraną zakładkę i na niej się ustawia.

Smart Raporty

 • Ulepszenia graficzne w raporcie średniej marży.
 • Umożliwienie raportom finansowanym i o dokumentach wyboru według której daty następuje filtrowanie
 • W zestawieniu kosztów dodanie filtru Zapłacone w całości oraz Oznaczone z VAT-em do odliczenia.
 • W zestawieniu dłużników pokazanie dodatkowo opóźnienia płatności gotówkowych.
 • Wszelkie zestawienia dokumentów sprzedaży (w tym zestawienia VAT) pokazują teraz informacje łącznie z korektami sprzedaży co dodatnio wpływa na prawdziwość wiedzy płynącej z tych zestawień.
 • Rozszerzenie funkcjonalności zestawienia dłużników i wezwania do zapłaty. Teraz odsetki za zwłokę obliczane są zgodnie z definiowalną tabelą odsetek za zwłokę.

Smart Ustawienia

 • Funkcjonalność tego programu została zintegrowana z pozostałymi modułami w związku z tym osobny program konfiguracyjny przestaje istnieć.

Zmiany globalne

 • Możliwość określenia czy magazyn jest archiwalny czy nie. Jeśli jest to nie jest wykonywana jego archiwizacja i nie pojawia się na liści magazynów w każdym module (chyba że zaznaczymy aby pokazywał magazyny archiwalne)
 • Dodanie opcji magazynu domyślnego. Zaznaczenie magazynu jako domyślny powoduje że przy uruchamianiu programu nastąpi automatycznie wejście na ten magazyn.
 • Na liście sposobów płatności możliwość określenia czy dla danego sposobu płatności ma się automatycznie generować KP przy sprzedaży lub KW przy tworzeniu kosztu
 • Rozszerzenie funkcjonalności uprawnień. Na dowolne uprawnienie użytkownikowi może zostać włączona konieczność autoryzacji innego użytkownika . W takim przypadku przy sprawdzeniu danego uprawnienia pojawia się okno w którym musi sie zalogować osoba która ma to uprawnienia. W przeciwnym wypadku użytkownik nie uzyska uprawnień do wykonania danej czynności.
 • Rozszerzenie funkcjonalności numeracji dokumentów. Teraz można tworzyć wspólne numeracje różnych typów dokumentów i/lub na różnych magazynach.
 • Dotychczas tworzone pliki archiwalne miały w nazwie datę. Teraz można wyłączyć dodawanie daty w nazwie pliku archiwalnego co spowoduje że nie będą powstawały nowe plik archiwalne a jedynie będą w miejsce istniejących tworzone nowe.
 • Przyspieszone uruchamianie
 • Przy tworzeniu bilansu otwarcia następuje cesja uprawnień wszystkich użytkowników do bazy danych nowego roku księgowego.
 • Dodanie dwóch nowych numeracji dokumentów – skrót użytkownika / rok i skrót użytkownika / miesiąc / rok.
 • Ulepszone zapamiętywanie ustawień użytkownika na komputerze oraz możliwość przenoszenia ich pomiędzy logowaniami na rożnych komputerach + możliwość rezygnacji z takiej funkcjonalności i wtedy na każdym stanowisku ustawienia użytkownika pamiętane są oddzielnie.
 • Dodanie tabeli odsetek za zwłokę umożliwiającą naliczanie różnych odsetek w różnym przedziale czasowym. Domyślnie lista ta wypełni się aktualnymi odsetkami ustawowymi publikowanymi w Rozporządzeniach Ministra Finansów.
 • Listy dokumentów/towarów/kontrahentów mają opcję, która pozwala na nie wczytywanie ich po otwarciu lecz dopiero przy wypełnieniu filtru co daje możliwość szybszego zlokalizowania szukanych informacji.

Nowości w wersji 2.36

Smart SPRZEDAŻ

 • Przy nadawaniu rabatu globalnego na fakturze zaznacza pozycje które są poniżej marzy minimalnej.
 • Dodanie kolumny LP w oknie dokumentu sprzedaży.
 • Rozszerzenie możliwości Faktury Pro Forma – gdy nie zostanie podany kontrahent to na wydruku zamiast napisu Faktura Pro Forma pojawi się napis Oferta.
 • Rabaty nadawane w fakturze pro forma nie były pokazywana. Błąd usunięto.
 • Dodanie sposobu płatności na raporcie Zestawienia Dokumentów Sprzedaży
 • Przyspieszenie wczytywania lisy kontrahentów i dokumentów sprzedaży.

Smart KASA

 • Przyspieszenie wczytywania list we wszystkich oknach.
 • Dodanie filtru Anulowane do listy dokumentów gotówkowych i bankowych
 • Zablokowanie możliwości anulowania kosztu gdy rozliczono go dokumentem niegotówkowym. Dopiero anulowanie tego dokumentu daje możliwość anulowania kosztu.

Smart Zakupy i Zamówienia

 • Dodanie oznaczenia dla dokumentów PZ czy posiadają koszt w module Smart Kasa.
 • Przy modyfikowaniu PZ nie pyta się ponownie o koszt gdy już jest.

Smart Ustawienia

 • Rozszerzenie możliwości bilansu otwarcia o zerowanie zadłużenia kontrahentów w przypadku gdy moduł Smart Kasa nie jest używany
 • W oknie Kosz dodanie możliwości usuwania nieaktywnych użytkowników (czyli takich którzy zostali usunięci listy do logowania a występowali w raportach jako twory dokumentów)
 • Możliwość ustalenia nazwy dla dokumentów sprzedaży potrzebne przy rozliczaniu kwartalnym z podatku VAT, wówczas faktura VAT powinna być oznaczona jako Faktura VAT MP.

Nowości w wersji 2.35

Smart KASA

 • Dalsza rozbudowa okna historia operacji.
 • Dodanie opcji pokazywania przeterminowanych kontrahentów (lista dłużników i wierzycieli / prawy przycisk myszy na liście).
 • Sortowanie listy kontrahentów przy uruchamianiu okna
 • Wyłączenie odświeżania listy kontrahentów przy wyborze kontrahenta do dokumentu jeśli lista ta jest już załadowana. W przypadku wyboru kontrahenta do kosztu przechodzi na wszystkich kontrahentów.
 • Daje się zrobić KP do kosztu ujemnego .
 • Daje się zrobić KW do nadpłaty faktury z powodu zbyt dużego rabatu udzielonego przy częściowej zapłacie za dokument.

Smart SPRZEDAŻ

 • Przy nadawaniu rabatu globalnego na fakturze podaje komunikat w przypadku przekroczenia kwoty poniżej kosztów oraz zaznacza pozycje, które są poniżej ceny zakupu.
 • Przy fakturze gotówkowej 0 dni płatności nie będzie pytał o KP gdy włączone jest pytanie o drukowanie tylko będzie od razu drukował.
 • Pyta o wpłatę zaliczki po zakończeniu wystawiania faktury . Opcja domyślnie wyłączona. Włączenie opcji w opcjach dodatkowych.
 • Po zapisaniu faktury przeskakuje do zakładki wystawionego dokumentu jeśli tylko lista dokumentów jest otwarta.
 • Lepsze ustawianie daty w oknie wykonywania raportów.

Pojawiło się logo startowe pokazywane za każdym razem przy uruchamianiu dowolnego modułu.

Nowości w wersji 2.34

 • Przyspieszenie wykonywania archiwizacji.
 • Rozbudowa okna Historia operacji w module Kasa.

Nowości w wersji 2.33

Smart ZAKUPY I ZAMÓWIENIA

 • Współpraca pomiędzy PZ a związanymi z tym dokumentem dokumentami kasowymi KW i/lub przelewami. Zatwierdzenie KW lub przelewu pochodzącego od danego PZ blokuje możliwość edycji temu PZ
 • Dodanie w danych kontrahenta pola limit kredytowy, które to jest uwzględniane podczas tworzenia zamówień gdzie jest sprawdzane i sygnalizowane czy kwota zobowiązań jest większa od ustalonego limitu kredytowego. Dodatkowo podczas przekroczenia limitu kredytowego jest pokazywane o ile został przekroczy ten limit licząc od kwoty brutto zamówienia. Dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami ustawienie limitu kredytowego na 0 wyłącza sygnalizowanie przekroczenia limitu.

Smart SPRZEDAŻ

 • Rozbudowa opcji obsługi akwizytorów:
  • Przeniesienie rezerwacji na wydanie sprawdza czy towar jest na magazynie, ten którego nie ma pozostaje na danej rezerwacji, ten który jest, jest przenoszony do wydania. Ewentualna wpłata przywiązana do rezerwacji zostaje przeniesiona dopiero wraz z ostatnim towarem przenoszonym z danej rezerwacji na wydanie
  • Gdy w zapisywanej inwestycji ilość danego towaru jest ujemna (zbyt dużo zwrotów w stosunku do wydań) program może wykonać wówczas dokument DP i przyjąć na stan nadmierną ilość towaru.
  • Zablokowanie możliwości dopisywania do istniejących wydań lub zwrotów na inwestycjach
  • W oknie lista dokumentów sprzedaży funkcja kopiująca daną fakturę pro forma do nowej rezerwacji
 • W oknie nowego dokumentu sprzedaży pojawiła się opcja ‚Przepisz z dokumentu z cenami po rabatach’. Umożliwia skopiowanie dokumentu sprzedaży z zachowaniem cen po rabatach bez pokazania rabatu
 • Przy modyfikowaniu faktury można teraz usunąć płatnika (dotychczas można było to zrobić tylko przy wystawianiu dokumentu a nie przy jego modyfikowaniu)
 • Dodanie opcji (menu konfiguracja/dodatkowe opcje) aby pole płatnik nie było automatycznie wypełniane przy wystawianiu dokumentu sprzedaży (domyślnie będzie wypełniane)
 • Dodanie przełącznika ‚Pozwól na opóźnienia w płatnościach’ do danych kontrahenta. Zaznaczenie przełącznika powoduje, dopuszczenie możliwości wystawiania faktur na tego kontrahenta nawet jeśli przekroczył on termin płatności za jakiś dokument. Ilość dni opóźnienia dla kontrahentów z zaznaczoną opcją ustala się ma w programie Smart Ustawienia (opcje globalne). (Normalnie wystawienie faktury kontrahentowi z przekroczonym terminem płatności powoduje komunikat ostrzegawczy i konieczność sprawdzenia uprawnień do takiego manewru).
 • Dodanie do okna właściwości pozycji sprzedaży pola pokazującego bieżącą wartość marży/narzutu. Zmiana ceny sprzedaży powoduje pokazanie nowej wartości marży/narzutu.
 • Umożliwienie powtórnego nadanie rabatów dla nabywcy na fakturze poprzez ponowne jego wybranie. Przy wyborze kontrahenta pojawi się pytanie z prośbą o potwierdzenie zmiany rabatów.
 • Łatwiejsze udzielanie rabatów na korekcie sprzedaży – pojawiło się pole, w którym można zmieniać wielkość rabatu
 • Łatwiejsze wyszukiwanie kontrahentów i towarów – wpisywanie tekstu do pola ‚szukaj’ owocuje automatycznym zaznaczaniem pozycji na liście (dotychczas trzeba było dawać enter lub F6 aby coś zostało wyszukane)
 • Drukowanie dokumentów w trybie tekstowym teraz pozwala na nie mapowanie portu drukarki (dotychczas drukując przez sieć należało mieć zmapowany port drukarki)
 • W danych kontrahenta zmieniono nazwę pola z ‚Opiekun klienta’ na ‚Skrót akwizytora’. Wybranie do faktury kontrahenta z wypełnionym polem skrót akwizytora kopiuje skrót akwizytora do okna faktury do ramki akwizytora.
 • Nowy raport zestawienie VAT paragonów.

Smart MAGAZYN

 • Łatwiejsze wyszukiwanie kontrahentów i towarów – wpisywanie tekstu do pola ‚szukaj’ owocuje automatycznym zaznaczaniem pozycji na liście (dotychczas trzeba było dawać enter lub F6 aby coś zostało wyszukane).
 • W opcjach drukowania pojawił się przełącznik do ukrywania cen sprzedaży na wydrukach dokumentów WZ.

Smart RAPORTY

 • Raport Złota 10 najlepszych kontrahentów na pozycji 10 pokazywał nazwę kontrahenta. 10 pole zamieniono na napis ‚Reszta kontrahentów’ (To samo zrobiono z raportem 50 najlepiej sprzedających się towarów).
 • Do raportów o zestawieniu dłużników oraz wierzycieli dodano pole dodatkowo filtrujące wydruk pod względem terminu płatności. Dzięki temu można robić sobie wydruki z listą kontrahentów i dokumentów, za które należy zapłacić do podanego dnia.
 • Nowy raport pokazujący średnią marżę w grupie towarowej i osobno dla każdego towaru (raporty o towarach). Podawana jest również średnia marża wszystkich towarów oraz marża maksymalna i minimalna. Jest możliwość filtrowania wydruku tylko dla jednego kontrahenta. Podobno wartość globalna średniej marży poniżej 10% mówi o nieopłacalności prowadzenia interesów.
 • Usunięcie raportów globalnych – może pojawią w nowych wersjach programu.
 • W raportach o dokumentach i kontrahentach oraz raportach finansowych możliwość wyboru magazynu.

Smart KASA

 • W oknie lista dokumentów bankowych można definiować dowolną liczbę banków (dotychczas maksymalnie 2 konfigurowane w danych właściciela)
 • W związku z powyższym w oknie rozliczenia kontrahenta po wybraniu płatność przelewem możliwość wyboru banku do/z którego wykonywana była płatność.
 • W nowym dokumencie KW przycisk Zasilenie konta którego włączenie automatycznie wypełnia dokument jakby miały zostać wydane pieniądze z kasy firmowej na cele zasilenia własnego konta firmowego.
 • W oknie nowego dokumentu przelewu możliwość wyboru banku (gdy ktoś się pomyli i źle wybierze potem może przenieść wybrany przelew do innego banku używając metody przeciągnij i upuść na liście dokumentów bankowych)
 • W oknie nowego dokumentu bankowego rozwijane pole tytułem do wyboru m.in. ODSETKI, PROWIZJA. Wybór jednego z nich automatycznie w pole kontrahenta wpisuje dane właściciela
 • Zmiany w zestawieniu dokumentów bankowych polegające na dodaniu sumy całkowitej, która pokazuje saldo na rachunku. Aby saldo zgadzało się z saldem faktycznym należy przy pierwszym użyciu programu wpisać nowy dokument bank-wpłaty zasilający konto kwotą salda jakie istniało w momencie rozpoczęcia roku księgowego w programie. Ponadto raport zestawienia dokumentów bankowych można filtrować według wzorca pozostawiając np. sumę odsetek lub prowizji na koncie w zadanym okresie potrzebną biurze księgowemu.
 • W oknie dokumentu Bank-Wpłaty przycisk zasilenie konta którego znaczenie jest analogiczne jak w dokumencie KW.
 • W liście dokumentów bankowych nowa kolumna o nazwie Uwagi. Klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym przelewie mamy możliwość zapisywania notatek do dokumentu (np. numer wyciągu).
 • W oknie lista dokumentów kasowych pojawiła się opcja zmiany numeru dokumentów KP, KW z możliwością automatycznego przenumerowywania pozostałych dokumentów dla celów zachowania ciągłości numeracji (należy bardzo uważać używając tej opcji)
 • Nowy wydruk przelewu

W wyniku optymalizacji kodu i wprowadzeniu nowego instalatora zaoszczędzono 1,7 MB w instalatorze w stosunku do poprzedniej wersji.

Nowości w wersji 2.32

 • W programie Smart Zakupy i Zamówienia w oknie lista zamówień pojawiła się opcja ‚eksport’ umożliwiająca przeniesienie zamówień na inny magazyn.
 • W danych kontrahenta pojawiła się opcja umożliwiająca opóźnienie płatności za fakturę. Gdy kontrahent ma zaznaczą te opcję wówczas dopuszczamy możliwość aby opóźnił on płatność za następną fakturę (normalnie u kontrahentów z nie włączonym pozwoleniem na opóźnienie pojawia się komunikat o przekroczonym limicie sprzedaży i aby móc kontynuować należy mieć uprawnienia administratora). Ilość dopuszczalnych dni opóźnienia możemy ustalać globalnie dla wszystkich wybranych kontrahentów w opcjach globalnych w programie Smart Ustawienia.
 • W programie Kasa umożliwienie odnotowania zbyt dużej zapłaty za dokument.
 • W programie Kasa przy zatwierdzaniu dokumentów pojawia się teraz pytanie o datę zatwierdzenia.
 • W programie Raporty zestawienie dokumentów PZ teraz pokazuje również sumę brutto.
 • W programie Smart Sprzedaż rozszerzenie parametrów okna Ustalanie Cen o możliwość wyboru od jakiej ceny liczona jest marża/narzut

Nowości w wersji 2.31

 • Wprowadzono opcję eksportu danych do programu Symfonia Finanse i Księgowość . Ponadto specjalnie w tym celu został stworzony plik szablonu importu, który pozwala Symfonii FK na prawidłowe zaimportowanie danych ze Smarta. Po zainstalowaniu plik ten znajduje się w katalogu, w którym instalowane są pliki wykonywalne programu Smart (podkatalog System). Szablon importu pozwala na:
 • Import kontrahentów w formacie AM lub AMS z podziałem na kontrahentów stałych lub incydentalnych,
 • Import faktur netto, brutto (dla detalistów), paragonów, korekt sprzedaży (możliwe jest automatyczne rozbicie na różne rejestry VAT w zależności od typu dokumentu),
 • Import faktur kosztowych z rozgraniczeniem na typ zdefiniowanej faktury kosztowej i automatyczne przypisanie do niej odpowiedniego konta księgowego.
 • Ponadto w ustawieniach szablonu możliwe jest dowolne definiowanie numerów kont księgowych dla poszczególnych typów dokumentów.
 • Nowe okno ‚Historia operacji’ w module Kasa. Funkcja historia operacji wywoływana może być z listy dłużników i pokazuje wszystkie operacje wykonywane w module Kasa na wybranym kontrahencie.
 • Możliwość anulowania i usuwania Zaliczek w module Kasa.
 • Zaktualizowana pomoc kontekstowa w modułach Sprzedaż, Kasa, Magazyn, Rabaty indywidualne, Ustawienia.
 • W Ustawieniach opcja umożliwiająca włączenie lub wyłączenie aktualizacji ceny średniej przy anulowaniu dokumentu sprzedaży (ma to znaczenie tylko dla osób prowadzących magazyn).

Nowości w wersji 2.30

 • Przystosowanie programu do instalacji na Windows NT 4.0 PL (na wersji EN też można instalować tylko należy pozmieniać ustawienia regionalne na polskie).
 • Dodanie opcji dwojakiego naliczania podatku VAT w fakturach, albo od sumy wartości netto wszystkich pozycji, albo jako suma wartość VAT każdej pozycji (domyślnie). Opcja dotyczy tylko faktur wystawianych w cenach netto. Faktury wystawiane w cenach brutto używają drugiego sposobu automatycznie bez możliwości zmiany.
 • Na wydruku korekty sprzedaży w trybie tekstowym wystawiający był brany z faktury zamiast z korekty. Problem usunięto.
 • Umożliwienie uzyskania ujemnego rabatu globalnego w oknie faktury. Przydatne jest to gdy nadamy rabat nie ten co chcieliśmy, wówczas można wybrać z powrotem inny właściwy rabat.
 • Poprawienie działania okna Obroty, źle pobierał cenę średnią z korekt magazynowych.
 • Usunięcie stawki VAT o oznaczeniu zw. nie mogło być ponownie dodane. Problem usunięto.
 • W programie Smart -Raporty, raport o korektach sprzedaży pokazuje dodatkowo koszt własny sprzedaży.
 • W programie Smart -Raporty, raport o dokumentach sprzedaży pokazuje dodatkowo koszt własny sprzedaży.
 • Nowa wersja programu Serwer Wydruków Fiskalnych posiadająca możliwość dokonywania wydruków raportu dobowego i okresowego wprost z programu zamiast z drukarki.
 • Usunięcie rezerwacji z dokonaną wpłatą (okno inwestycji) możliwe jest teraz tylko gdy ma się uprawnienia do dokumentów gotówkowych.
 • Przeniesienie rezerwacji z dokonaną wpłatą do inwestycji trzyma datę wpłaty a nie nadaje bieżącą jak było dotychczas.
 • Umożliwienie wydruku bilansu otwarcia (zakładka dokumenty PW w programie Smart – Magazyn).
 • Możliwość ukrycia w oknie faktura przycisku akwizytor.
 • Możliwość zarejestrowania wersji demo bezpośrednio z programu poprzez internet, co daje możliwość używania programu komercyjnie przez okres próbny 60 dni
 • Ulepszone tworzenie bilansu otwarcia roku – dotychczas tworzenie roku księgowego wykonywało bilans kopiujący dane do nowego roku, teraz magazyny się będą dublowały a następnie w magazynach nowego roku będą usuwane niepotrzebne informacje. Poza znacznym zmniejszeniem rozmiarów bazy da to m.in. możliwość właściwego rozliczenia dokumentów kasowych na przełomie roku księgowego.
 • Pojawiła się możliwość zablokowania automatycznego generowania dokumentu KP dla paragonu. W związku z tym można zrobić jedno KP do wielu paragonów np. na koniec dnia. (Aktywacja opcji Smart – Ustawienia ->Menu Parametry programu->Opcje globalne)
 • Ulepszone opcje modyfikowania cen sprzedaży: Dodano możliwość wyboru od jakiej ceny liczona jest marża. Do wyboru są następujące: zakupu, średnia zakupu, hurtowa, detaliczna, specjalna 1 i 2. Daje to np. możliwość globalnego ustalania marży hurtowej od ceny zakupu a następnie marży detalicznej od ceny hurtowej.