Podsumowanie zmian w wersji 2.92

Wszystkie moduły

 • Usunięcie ikony Rotacja z widoku głównego. Funkcja nadal dostępna poprzez skrót CTRL+O. Funkcja możliwa również do wywołania z listy towarów oraz w nowym menu rozwijanym obok przycisku Towary w panelu głównym.
 • We właściwościach towaru zintegrowanie dwóch zakładek 'Podzespoły’ oraz 'Etapy produkcji’ w jedną zakładkę 'Produkcja’.
 • W lokalnych opcjach drukowania nowa opcja 'Czy pytać o drukowanie’ ustawiana dla każdego rodzaju dokumentu osobno.
 • Możliwość zapisywania w historii zdarzeń danych dotyczących towarów (dane podstawowe, magazynowe, etapy produkcji, podzespoły, zamienniki)
 • Modyfikacja mechanizmu zawijania tekstu do nowej linii na wszystkich wydrukach graficznych.
 • Obsługa szyfrowania SSL przy wysyłce emaili na porcie 465
 • W danych kontrahenta nowe pole 'Dopuszczalne terminy płatności’.
 • Nowa opcja w lokalnych parametrach programu – scalaj przy skanowaniu – Ustawienie TAK – powoduje wykrywanie duplikacji towaru podczas skanowania kodu kreskowego towaru. Zamiast dodawać nową pozycję, powiększa o 1 już istniejącą. Nie dotyczy kodów magazynowych (zależnych od dostaw).
 • W danych kontrahenta nowa opcja do sprawdzania statusu VAT – program łączy się do bazy danych Ministerstwa Finansów i sprawdza dla podanego NIPu jaki jest status kontrahenta jako podatnika VAT (czynny/zwolniony/niezarejestrowany). Weryfikacja tej czynności jest logowana do bazy danych programu Smart. Zapisywana jest data i aktualny status VAT. Historię statusu VAT dla danego klienta można przejrzeć w liście kontrahentów.
 • Możliwość zmiany domyślnej waluty z zł na inną np funty itp.
 • Waga w danych towaru do 8 miejsc po przecinku
 • W oknie definiowania sposobu płatności możliwość wyboru domyślnego rejestru wpłat dla danego sposobu płatności. Do wyboru gotówkowy/bankowy. Domyślnie nowe pole ustawione zostanie zgodnie z dostępnymi opcjami 'czy tworzyć automatycznie KP/KW’. Jeśli te opcje będą zaznaczone wówczas domyślnym rejestrem wpłat będzie rejestr gotówkowy, w przeciwnym wypadku ustawiony będzie rejestr bankowy.
 • Możliwość ustalenia własnej nazwy czcionki w listach dokumentów/kontrahentów/towarów itp. Nazwę czcionki wpisuje się w menu Konfiguracja/Lokalne parametry programu (ten komputer).
 • Modyfikacja metody aktualizacji programu dla systemów Windows 7, 8 i 10.
 • Odświeżone nowe ikony głównego okna aplikacji.
 • Kopiowarka konfiguracji pomiędzy bazami danych (menu Konfiguracja/Definiowanie baz danych)
 • W oknie wydruku etykiet możliwość zapisywania ustawień okna jako profil danych. Umożliwia zapisanie wielu wzorów wydruków etykiet i szybkie ich przywoływanie. Możliwość udostępnienia dla innych użytkowników.
 • W oknie wydruku etykiet możliwość wybierania wielu towarów lub wybierania dokumentu magazynowego/zamówienia do dostawcy. Po wybraniu towaru/dokumentu do okna wydruku etykiet ładowany jest spis towarów z dokumentu i można określać ręcznie ilość drukowanych etykiet dla danej pozycji towarowej.
 • W lokalnych opcjach drukowania ustalanie lewego marginesu wydruku przypisywane do wydruku zamiast dotychczasowego ogólnego przypisania do wszystkich wydruków
 • W danych towaru dodanie nowego pola dla nowego JPK V7M/V7K. Now pole służy do cechowania towarów i usług odpowiednimi oznaczeniami dla raportowania w JPK transakcji sprzedaży.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość zmiany nowego pola dla JPK w wielu towarach na raz. Dodano również nowe pole w eksporcie i imporcie towarów do pliku CSV.”
 • Określanie wydruku domyślnego w zależności od uprawnień użytkownika – w przypadku jeśli dostępnych jest kilka wydruków domyślnych to pierwszeństwo w określeniu domyślności uzyskuje ten wydruk dla którego użytkownik posiada uprawnienia.
 • Uprawnienie 'KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów’ zostaje rozszerzone na zakładkę JPK w dok. sprzedaży i zmienia nazwę na 'KPiR i JPK – Księga Przychodów i Rozchodów oraz JPK’.
 • Przyspieszenie uruchamiania programu na dużych bazach danych.
 • Możliwość pobrania danych kontrahenta UE z VIES i weryfikacji aktywności VAT w VIES
 • W lokalnych parametrach programu dodano opcje sterujące domyślnym zaznaczaniem opcji 'Pozostaw tylko znalezione’ w liście towarów i w liście kontrahentów.
 • Opcja archiwizacji co określoną ilość godzin przeniesiona do lokalnych parametrów programu aby można nią sterować osobno na każdym stanowisku pracy.
 • W globalnych parametrach programu możliwość ustalenia znaku prefiksu dla nowego skrótu towaru. Domyślnie znak T jak dotychczas.
 • Umożliwienie wpisywania wielu dostawców do danych towaru.
 • W danych kontrahenta definiwanie wielu kont bankowych dla zakupów (dotychczas jedno konto)
 • Nowa opcja w globalnych parametrach programu 'Ścieżka do katalogu ze wzorami wydruków tekstowych’. Jeśli podana wówczas przeciąża ścieżkę podstawową (ścieżka podstawowa w wersji sql kieruje do podkatalogu Wydruki w katalogu aplikacji, a w wersji baz plikowych ścieżka podstawowa to ścieżka do katalogu z plikiem tools.mdb).
 • Możliwość usunięcia wszystkich kontrahentów z danej podgrupy kontrahentów.
 • Zapamiętywanie w danych towaru czy obrazek ma być rozciągnięty czy nie.
 • W danych towaru na powiązaniu towaru z dostawcą, dodanie możliwości wypisywania indeksu dostawcy (to miejsce będzie później wykorzystywane przy imporcie faktur zakupu z KSEF).

Produkcja

 • Podział modułu Magazyn na dwa moduły: Magazyn oraz Produkcja. Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to: 'Planowanie produkcji’, 'Harmonogram produkcji’, 'Panel realizacji produkcji’. Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych: 'PP – Przychód Produkcja’ oraz 'RP – Rozchód Produkcja’. Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie – nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PP i RP w module Produkcja. Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja – dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów.
 • W ustawieniach dokumentu magazynowego produkcji (PP) nowa opcja 'Produkcja: Wydawanie/Przyjmowanie towarów w Panelu Realizacji Produkcji’ – Ustawienie na TAK powoduje, że rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu produkcji z Panelu Realizacji Produkcji dokonuje automatycznego wydania towarów na produkcję, a zakończenie ostatniego etapu produkcji przyjmuje wyrób do magazynu.
 • Możliwość pracy na wielu etapach produkcji jednocześnie przez jednego pracownika.
 • Dodatkowe filtry w liście zleceń produkcyjnych.
 • Możliwa odrębna numeracja dokumentów zleceń produkcyjnych (inna niż magazynowych).
 • Zapis uwag i ilości wykonanej przy zakończaniu etapu produkcji w oknie panelu realizacji produkcji.
 • Przy zakańczaniu etapu produkcji z okna edycji zlecenia produkcyjnego możliwość wpisania ilości wykonanej przy zakańczaniu etapu produkcji (dotychczas tylko w panelu realizacji produkcji).
 • W panelu realizacji produkcji możliwość wpisania ilości wykonanej na wstrzymywaniu etapu produkcji (dotychczas tylko na zakończeniu etapu).
 • W panelu realizacji produkcji przycisk do wyświetlania składników.
 • Możliwość powiązania dok. produkcyjnego z dok. magazynowym i odwrotnie.
 • Modyfikacja wyglądu i skrótów klawiszowych w oknie Panelu Realizacji Produkcji.
 • W ustawieniach dokumentu PWP możliwość wyłączenia ewidencji obecności dostępnej w Panelu Realizacji Produkcji.
 • W ustawieniach dokumentu PWP możliwość wyłączenia przycisku 'Wstrzymaj’ pojawiającego się w Panelu Realizacji Produkcji. W takim przypadku wstrzymanie realizowane jest za pomocą ilości wpisanej przy zakańczaniu etapu produkcji.
 • W panelu produkcji zamiast jednego przycisku do zaznaczona obecności są dwa przyciski, jeden do zaznaczania obecności, a drugi do zaznaczania nieobecności.
 • Nowe okno aktywności produkcji – pokazuje aktualną listę obecności pracowników oraz listę aktywności pracowników w produkcji bieżącej. Przy uprawnieniach właściciela istnieje możliwość, aby w tym oknie korygować daty wejść/wyjść pracowników.
 • W definicji etapu produkcji dodano nowe pole 'Etap nigdy się nie kończy’ co umożliwi realizację etapu w nieskończoność.
 • W ustawieniach dokumentu PWP dodano opcję sterującą czy odnotowanie wyjścia przez pracownika będzie wstrzymywało aktualnie realizowane przez danego pracownika etapy produkcji. Domyślnie wyłączone dla zachowania dotychczasowego działania programu.
 • W ustawieniach dokumentu PWP dodano opcję sterującą wyświetlaniem uwag przy wznawianiu etapu produkcji realizowanego przez Panel Realizacji Produkcji.
 • W Panelu Realizacji Produkcji dodanie dwóch opcji 'Przerwa’ oraz 'Przerwa dla wszystkich’ umożliwiających odnotowanie przerwania realizacji etapów produkcji odpowiednio dla zeskanowanego pracownika lub dla wszystkich pracowników. Jednocześnie opcja 'Przerwa dla wszystkich’ jest obwarowana nowym uprawnieniem, które domyślnie jest zablokowane dla wszystkich pracowników.
 • Dodanie uwag do definiowania etapu produkcji.
 • Nowe uprawnienie pozwalające na zablokowanie jednoczesnej pracy na wielu etapach produkcji w Panelu Realizacji Produkcji.
 • W ustawieniach dokumentu PWP nowa opcja dla Panelu Realizacji Produkcji pozwalająca na zablokowanie ręcznego wybierania wyrobu i etapu produkcji (wybór możliwy tylko poprzez zeskanowanie odpowiedniego kodu produkcji wyrobu).
 • W harmonogramie produkcji dodanie edycji pozycji harmonogramu pracy.
 • Możliwość dodawania i usuwania etapów produkcji z okna harmonogramu produkcji.
 • Zmiana kolejności sortowania w oknie harmonogramu produkcji – aktualnie napierw najnowsze.
 • W oknie harmonogramu produkcji dodanie nowej zakładki 'Niezaplanowane etapy’, która wyświetlać będzie listę etapów produkcji które należy zaplanować. Wyświetlana tam jest też informacja o czasie etapu z definicji etapu oraz ile już czasu zostało przydzielone na wykonanie danego etapu.
 • Nowe uprawnienie do modyfikowania czasu pracy zrealizowanego na danym etapie produkcji lub na wejściu albo wyjściu.
 • W definicji etapu produkcji dodano opcję umożliwiającą automatyczne zamykanie etapu tuż po jego utworzeniu. Umożliwi to ewidencjonowanie kosztów stałych dla produkcji wyrobów.

Magazyn

 • Podział modułu Magazyn na dwa moduły: Magazyn oraz Produkcja. Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to: 'Planowanie produkcji’, 'Harmonogram produkcji’, 'Panel realizacji produkcji’. Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych: 'PP – Przychód Produkcja’ oraz 'RP – Rozchód Produkcja’. Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie – nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PP i RP w module Produkcja. Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja – dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów.
 • W funkcji naprawy stanów magazynowych i cen dodany wybór magazynów.
 • W liście towarów nowa opcja naprawy stanów magazynowych tylko jednego dla wybranego towaru
 • Nowa opcja w ustawieniach dokumentu magazynowego MW – 'Dziedziczenie daty dostawy’ – Ustawienie TAK (bo domyślnie jest NIE) powoduje przekazywanie daty dostawy wydawanego towaru do przyjęcia międzymagazynowego MP. Dzięki temu towar przesunięty na inny magazyn będzie wydawany wg daty pierwotnego przyjęcia towaru. Działa tylko gdy MW ma włączoną opcję 'Automatycznie dzielenia na dostawy’.
 • W wydaniach międzymagazynowych nie będzie automatycznie włączana opcja 'Towar rozliczany z magazynu’ w sytuacji ręcznego jej wyłączenia i w momencie zapewniającym odpowiedni stan magazynowy.
 • W dokumencie magazynowym w trybie inwentaryzacji dodano opcję zerowania pozycji dotychczas niezliczonych.
 • W lokalnych opcjach drukowania sterowanie czy pytać o wydruk etykiet przypisywane do typu dokumentu (możliwy wybór dla dokumentów magazynowych lub zamówienia do dostawcy)
 • W związku z faktem, że po powiązaniu dokumentu PZ z dokumentem kosztowym wszelkie zmiany nanoszone w jednym z tych dokumentów nie skutkują automatyczną zmianą tych samych danych w drugim powiązanym dokumencie, konieczne stało się monitorowanie i wskazywanie użytkownikom dokumentów, w których występują takie różnice. Dzięki temu będą oni w stanie ręcznie wprowadzić do nich poprawki uspójniające. W związku z tym w liście dokumentów PZ oraz w liście dok. kosztowych dodano wyświetlanie statusu informującego o wystąpieniu potencjalnej różnicy pomiędzy dokumentem magazynowym i kosztowym. W liście dok. kosztowych status ten prezentowany jest za pomocą znaku z literą M, a w liście dokumentów magazynowych taki status jest prezentowany w postaci znaku z listę K. W obu listach dodano opcje umożliwiające usunięcie statusu wskazującego na potencjalne różnice. Status ustawiać się będzie samoczynnie w przypadku dokonania w jednym z dokumentów modyfikacji w zakresie danych kontrahenta lub kwoty dokumentu.
 • Nowe uprawnienie 'Dokumenty magazynowe – pełny widok w edycji dokumentu’ – Brak uprawnienia powoduje ukrycie na dokumencie magazynowym danych ilościowych i wartościowych. Potrzebne do weryfikacji dokumentu żeby osoba weryfikująca wydanie nie sugerowała się ilością z dokumentu tylko rzetelnie zliczała sztuki.
 • Zapisywanie w dokumencie magazynowym stanu wciśnięcia przycisku weryfikacji wydania/dostawy/inwentaryzacji i przy powrocie do dokumentu odtwarzanie tego stanu.
 • Nowa kolmna 'Tryb weryfikacji’ na liście dokumentów magazynowych. Wyświetla informację czy dokument jest w trakcie weryfikacji oraz wyświetla graficznie status weryfikacji.
 • Podświetlanie na czerowno nr dokumentu na liście dok. magazynowych podczas gdy dokument jest otwarty (użytkownicy na innych stanowiskach widząc czerwony nr na liście wiedzą, że ktoś ma otwarty ten dokument).
 • Dodanie daty ważności do wyboru przy drukowaniu etykiet z kodami kreskowymi z dokumentów magazynowych.
 • Nowa opcja w ustawieniach dok. magazynowych (domyślnie wyłączona) – 'Przy cofaniu anulowania nie wydawaj brakujących towarów’ – Cofnięcie anulowania sprawdzi czego nie ma w magazynie i to czego brakuje zostanie oznaczone jako nierozliczone z magazynu, pozostałe pozycje będą wydane. Potem trzeba ręcznie rozliczyć z magazynu pozycje niewydane.
 • W ustawieniach dokumentu WZ dodano opcję 'GLS: Sposoby płatności uznawane za płatność przy odbiorze’, w której można przypisać jeden lub wiele sposobów płatności dla których podczas wysyłania danych do GLS będzie przesyłana kwota do zapłaty przy odbiorze przesyłki.

Raporty

 • Nowy raport 'Niewydane dostawy’ w module Raporty
 • Nowe wzory e-deklaracji VAT7(18),VAT7(19),VAT7k(12),VAT7k(13).
 • Wysyłka i podpisywanie jpk za pomocą danych autoryzujących.
 • Nowy raport 'Dzienne rozliczenie produkcji’.
 • Obsłużenie wariantu 2 w JPK_FA który wchodzi 1.07.2019r.
 • Wysyłka JPK z obsługą nowego certyfikatu z MF.
 • Zapamiętywanie ustawień filtrów w raportach i zestawieniach – aby zapamiętać ustawienie filtru należy kliknąć przyciskiem myszy w tytuł filtra raportu. Wtedy tytuł zostanie oznaczony wizualnie, a wartość filtru zapisana do bazy danych (per zalogowany użytkownik i baza danych)
 • W module Raporty nowy raport 'Porównywarka cen produkcji’ – porównuje ceny kompnentów dwóch wskazanych produkcji.
 • generowanie pliku JPK_FA w nowej wersji 3
 • Moduł Raporty – wprowadzono możliwość zapisywania wartośc filtrów jako szablon. Ponieważ często się zdarza, że używamy te same raporty dla różnych celów dlatego dla jednego celu można zapisać sobie jeden zestaw filtrów a dla innego celu inny.
 • Obsługa deklaracji VAT-7(20)
 • W module Raporty umożliwienie generowania JPK_VAT w nowym formacie (miesięcznie i kwartalnie), który wchodzi w życie od 1.07.2020r. Wtedy zostanie udostępniona dalsza funkcjonalność do wysyłania plików w nowym formacie wraz z deklaracją VAT.
 • W module Raporty nowa zakładka 'JPK z deklaracją’ do wysyłania JPK do US w nowym formacie wraz z deklaracją VAT za okresy od 10/2020.
 • Umożliwienie przygotowania i wysyłania JPK_V7 tylko części ewidencyjnej.
 • Nowa wersja formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).

Sprzedaż

 • W adresie dostawy na dokumencie sprzedaży dodano dodatkowe pole, do którego wpisuje się nr telefonu klienta
 • Optymalizacja szybkości działania importu z Allegro. Przejście na nową technologię importu REST API. Przy pierwszym imporcie trzeba będzie sparować konto Allegro z aplikacją Smart System. W tym celu program Smart otworzy przeglądarkę internetową, w której trzeba będzie się zalogować do Allegro, następnie trzeba będzie w programie nacisnąć odpowiedni przycisk aby kontynuować import. Takie parowanie powinno być jednokrotne. Pierwszy import może dłużej trwać ponieważ na nowo trzeba wczytać wszystkie dokonane transakcje ale żeby temu zapobiec można ustawić filtr 'Tylko transakcje od daty’ na dzień poprzedzający ostatnią zaimportowaną transakcję do systemu Smart.
 • Przy imporcie z Allegro ustalanie skrótu towaru na podstawie sygnatury (sygnaturę wpisuje się w osobnym polu w definiowaniu treści aukcji). Gdy tam nie ma to poszukiwanie skrótu wg dotychczasowych metod czyli w nazwie aukcji a potem w treści aukcji. Nowa metoda z użyciem sygnatury pozwala na przyspieszenie importu z Allegro.
 • W liście dokumentów sprzedaży dodana opcja wycofania statusu eksportu.
 • W dokumencie sprzedaży w przycisku wyboru nabywcy dodana opcja umożliwiająca poprawienie danych nabywcy na dokumencie, można użyć skrótu klawiszowego CTRL+ALT+K aby wywołać tą opcję.
 • W oknie dokumentu sprzedaży w obszarze wpisywania danych klienta niepowiązanego z listą kontrahentów dodanie przycisku sprawdzającego status VAT. Taka sama funkcja jest również pod przyciskiem Operacje.
 • Przy zamianie rezerwacji na dokument sprzedaży jeśli do rezerwacji istnieją częściowo wydane towary, a w wyniku zamiany ma zostać wydana brakująca reszta towaru wówczas data wydania istniejącego dokumentu magazynowego (zawierającego częściowo wydane towary) będzie zmieniona na datę bieżącą.
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży, opcja 'Domyślny rodzaj płatności’ ulega zmianie na 'Domyślny rejestr płatności’ oraz zmieni się dotychczasowa wartość tego pola we wszystkich rodzajach dokumentów sprzedaży na 'Ustalony w sposobie płatności’. Inaczej mówiąc typ dokumentu sprzedaży nie będzie decydował już jaki jest domyślny rejestr wpłat, a informacja zawarta w sposobie płatności.
 • Przy imporcie zamówień ze sklepu jeśli zamówienie jest walutowe to kurs pobierany będzie z bazy programu Smart, a nie jak dotychczas z bazy sklepu.
 • Przy zmianie typu dokumentu sprzedaży zmieniany był sposób płatności na dokumencie – pobierany był aktualny z danych kontrahenta, teraz będzie pozostawał taki sam.
 • Możliwość zablokowania importu z Allegro dla wybranych rodzajów dokumentów sprzedaży – domyślnie wszystkie odblokowane, w ustawieniach danego rodzaju dokumentu sprzedaży można wprowadzić blokadę importowania z Allegro.
 • W ustawieniach paragonu dodana opcja pozwalająca na przekazywanie skrótu towaru do drukarki fiskalnej
 • W ustawieniach globalnych opcja do wpisania limitu płatności gotówkowych wg art.19 ustawy Prawo Przedsiębiorcy. Domyślnie 15000 zł.
 • Przy imporcie z prestashop pobieranie stawki vat z kartoteki towarowej, ale tylko jeśli ustawieniach importowanego dokumentu nie wpisano stałej stawki VAT.
 • Jako pierwsi w Polsce dajemy dostęp do wykazu podatników VAT udostępnionego wczoraj 01.09.2019r. przez Ministerstwo Finansów. W danych kontrahenta w zakładce Zakup gdzie wpisać można nr rachunku bankowego dostawcy dodano przycisk do sprawdzania czy ten nr konta bankowego znajduje się w wykazie Ministerstwa Fianansów jako uprawnione konto bankowe do wykonywania na nie przelewów.
 • W liście dokumentów sprzedazy nowa funkcja do zbiorczej wysyłki e-maili z dokumentami sprzedaży – wysyła wszystkie niewydrukowane dokumenty danego rodzaju.
 • Przy imporcie z Allegro dane nabywcy uzupełniać się będą danymi kupującego, a adres dostawy danymi dotyczyącymi wysyłki.
 • W danych nabywcy i płatnika w dokumencie sprzedaży dodano adres e-mail jako kopię danych z listy kontrahentów. Przy wysyłce e-mail używany będzie ten adres e-mail, a gdy go nie będzie wówczas będzie użyty ten z listy kontrahentów (o ile nabywca/płatnik został wybrany z listy kontrahentów).
 • W ustawieniach dok. sprzedaży wybór czy przy imporcie danych z Allegro w dane nabywcy wpisywać dane kupującego czy adres do wysyłki.
 • Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności. W danych towaru oraz na pozycji faktury dodanie wyboru czy towar podlega procedurze mechanizmu podzielonej płatności. Więcej na stronie
 • Na dok. sprzedaży opcja sterująca napisem na wydruku faktur 'mechanizm podzielonej płatności’, która ustawia się zgodnie z dotychczasowymi warunkami (czyli z warunków na pozycjach dokumentu) ale można ręcznie ją włączyć/wyłączyć nadpisując automatycznie ustawianą wartość.
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży dodano wybór czy ręcznie sterować opcją 'mechanizm podzielonej płatności’, czy automatycznie jak dotychczas. Szczegóły
 • W danych kontrahenta możliwość wprowadzenia dowolnej ilości osób kontaktowych wraz z nr telefonu i emailem. Jeden z wprowadzonych kontaktów musi być domyślny i ten domyślny kontakt używany jest do wysyłki email. Ponadto w dokumencie sprzedaży wprowadzono możliwość wybierania/zmiany emaila osoby kontatkowej do której można wysłać mail z dokumentem.
 • W definiowaniu sposobu płatności nowa opcja 'Proponuj automatyczne rozliczenie niezależne od terminu płatności’. W takim przypadku możliwe jest takie skonfigurowanie sposobu płatności aby dokument sprzedaży/kosztowy z jego użyciem powodował domyślnie rozliczanie dokumentu niezależnie od terminu płatności.
 • Wyświetlanie sposobu płatności na liście dok. sprzedaży
 • Pobieranie sposobu płatności przy imporcie z Allegro
 • Nowe uprawnienie 'Wydawanie poniżej progu rezerwacji’. Umożliwia przekroczenie poziomu ilości zarezerwowanej w czasie wydania magazynowego. Domyślnie włączone czyli można przekroczyć jak dotychczas próg rezerwacji.
 • W dokumencie sprzedaży dodano nową zakładkę 'JPK’ w której umieszczono 2 pola: 'Typ dokumentu’ oraz 'Kategoria podstawy opodatkowania’. Pierwsze pole określa czy jest to faktura do paragonu, czy sprzedaż zbiorcza z drukarki fiskalnej, czy faktura wewnętrzna lub czy dokument należy do pozostałych kategorii. Z kolei pole 'Kategoria podstawy opodatkowania’ określa rodzaj sprzedaży np. dostawa na terytorium kraju, WDT itd. Czyli to gdzie w deklaracji VAT należy przypisać daną sprzedaż. Dotychczas to ustawiało się na typie dokumentu a teraz wartość ustalona na typie dokumentu służy do domyślnego ustawiania kategorii podstawy opodatkowania na nowym dokumencie. Analogicznie pole 'Typ dokumentu’ w ustawieniach typu dokumentu ma swoją domyślną wartość. W ślad za tą modyfikacją zmieniono raport 'Informacje o podatkach’ oraz sposób uzupełniania deklaracji VAT na podstawie zadanego okresu.
 • Przy imporcie z PrestaShop zamówienia importowane były zawsze do magazynu bieżącego. Obecnie jest to uzależnione od parametru domyślnego magazynu dla wydań ustawianego na typie dokumentu.
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży nowa opcja związana z importem ze sklepu internetowego – można przypisać użytkownika do danego typu dokumentu (podając jego login) i wówczas tylko ten użytkownika będzie w stanie wykonywać importy ze sklepu internetowego na danym typie dokumentu.
 • Integracja z platformą Shoper. Szczegóły w instrukcji.
 • W dokumencie sprzedaży, w zakładce JPK dodanie pola do wypełniania oznaczenia procedur opisujących dokumenty dla celów JPK.
 • Podświetlanie na czerowno nr dokumentu na liście dok. sprzedaży podczas gdy dokument jest otwarty (użytkownicy na innych stanowiskach widząc czerwony nr na liście wiedzą, że ktoś ma otwarty ten dokument).
 • Nowa wersja JPK_EWP dla danych od roku 2021
 • Zmiana nazwy pola 'Data dostawy/wykonania usługi’ na fakturze zaliczkowej i korekcie faktury zaliczkowej. Nowa nazwa pola 'Data zapłaty’.
 • W ustawieniach połączenia do sklepu Prestashop nowa opcja sterująca czy przy imporcie zamówień domyślną stawkę VAT brać z towaru (domyślnie, jak dotychczas) czy z zamówienia.
 • Nowa opcja w ustawieniach dok. Sprzedaży 'Sposób płatności: Domyślny przy zmianie typu dokumentu’. Określa jaki sposób płatności ustawić w momencie zmiany typu dokumentu.
 • Możliwość scalania rezerwacji klienta.
 • Przy scalaniu rezerwacji scalanie pola Uwagi na wydruku.
 • Eksport dokumentów sprzedaży do xml wg formatu zgodnego z KSEF wariant 2

Kasa

 • W dokumencie kosztowym (oraz w abonamencie) zmiana nazwy ramki „Odliczenie od dochodu”. Obecnie nazywać się będzie ona jako „Odliczenie” i zawierać będzie dwie opcje: „od dochodu zwoln. z podatku” (poprzednia nazwa „Tak”) oraz „koszt uzyskania przychodu” (poprzednia nazwa „Nie”), przy czym można tutaj określać procentowo jak duża część kosztu idzie do KPIR
 • W liście dokumentów kosztowych dodana opcja wycofania statusu eksportu.
 • W dokumencie kosztu w przycisku wyboru kontrahenta dodana opcja umożliwiająca poprawienie danych kontrahenta na dokumencie, można użyć skrótu klawiszowego CTRL+ALT+K aby wywołać tą opcję.
 • Wybranie kontrahenta, który ma wyłączoną opcję 'Płatnik VAT’ do dokumentu kosztu ustawia w dokumencie kosztu opcję 'Odliczenie podatku VAT’ na Nie.
 • W dokumencie kosztowym nowa opcja „Mechanim podzielonej płatności”. Zaznaczenie powoduje w przyszłości wysłanie informacji do pliku JPK, że zapłata ma być tą metodą, a teraz tylko służy do oznaczania, że należy zrobić przelew tą metodą.
 • Edytowalna kwota brutto w dokumencie kosztu
 • W dokumencie kosztowym dodano dodatkowe 2 pola do określania czy zakup jest importem towarów oraz na wydzielenia kwoty marży przy zakupie na podstawie VAT marża.
 • Nowe pole opisane wyżej będą służyły w kolejnych aktualizacjach do obsługi nowego sposobu przygotowywania i wysyłania deklaracji VAT i pliku JPK_VAT do MF.
 • W dokumencie kosztowym nowa zakładka JPK i tam nowe pole 'Oznaczenie dowodu zakupu’.
 • Parametryzacja dokumentów kosztowych – możliwość utworzenia w dokumencie kosztowym dodatkowych pól definiowanych w konfiguracji programu.
 • Możliwość grupowowej zmiany rodzaju kosztu w liście dok. kosztowych.

Zamówienia

 • Data dostawy w zamówieniu do dostawcy liczona albo wg dni kalendarzowych (tak jak dotychczas) albo wg dni roboczych – nowa opcja w ustawieniach zamówień do dostawców

Abonamenty

 • Możliwość utworzenia kopii abonamentu