Podsumowanie zmian do wersji 2.92

Wszystkie moduły

 • Usunięcie ikony Rotacja z widoku głównego. Funkcja nadal dostępna poprzez skrót CTRL+O. Funkcja możliwa również do wywołania z listy towarów oraz w nowym menu rozwijanym obok przycisku Towary w panelu głównym.
 • We właściwościach towaru zintegrowanie dwóch zakładek ‚Podzespoły’ oraz ‚Etapy produkcji’ w jedną zakładkę ‚Produkcja’.
 • W lokalnych opcjach drukowania nowa opcja ‚Czy pytać o drukowanie’ ustawiana dla każdego rodzaju dokumentu osobno.
 • Możliwość zapisywania w historii zdarzeń danych dotyczących towarów (dane podstawowe, magazynowe, etapy produkcji, podzespoły, zamienniki)
 • Modyfikacja mechanizmu zawijania tekstu do nowej linii na wszystkich wydrukach graficznych.
 • Obsługa szyfrowania SSL przy wysyłce emaili na porcie 465
 • W danych kontrahenta nowe pole ‚Dopuszczalne terminy płatności’.
 • Nowa opcja w lokalnych parametrach programu – scalaj przy skanowaniu – Ustawienie TAK – powoduje wykrywanie duplikacji towaru podczas skanowania kodu kreskowego towaru. Zamiast dodawać nową pozycję, powiększa o 1 już istniejącą. Nie dotyczy kodów magazynowych (zależnych od dostaw).
 • W danych kontrahenta nowa opcja do sprawdzania statusu VAT – program łączy się do bazy danych Ministerstwa Finansów i sprawdza dla podanego NIPu jaki jest status kontrahenta jako podatnika VAT (czynny/zwolniony/niezarejestrowany). Weryfikacja tej czynności jest logowana do bazy danych programu Smart. Zapisywana jest data i aktualny status VAT. Historię statusu VAT dla danego klienta można przejrzeć w liście kontrahentów.
 • Możliwość zmiany domyślnej waluty z zł na inną np funty itp.
 • Waga w danych towaru do 8 miejsc po przecinku
 • W oknie definiowania sposobu płatności możliwość wyboru domyślnego rejestru wpłat dla danego sposobu płatności. Do wyboru gotówkowy/bankowy. Domyślnie nowe pole ustawione zostanie zgodnie z dostępnymi opcjami ‚czy tworzyć automatycznie KP/KW’. Jeśli te opcje będą zaznaczone wówczas domyślnym rejestrem wpłat będzie rejestr gotówkowy, w przeciwnym wypadku ustawiony będzie rejestr bankowy.
 • Możliwość ustalenia własnej nazwy czcionki w listach dokumentów/kontrahentów/towarów itp. Nazwę czcionki wpisuje się w menu Konfiguracja/Lokalne parametry programu (ten komputer).

Produkcja

 • Podział modułu Magazyn na dwa moduły: Magazyn oraz Produkcja. Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to: ‚Planowanie produkcji’, ‚Harmonogram produkcji’, ‚Panel realizacji produkcji’. Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych: ‚PP – Przychód Produkcja’ oraz ‚RP – Rozchód Produkcja’. Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie – nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PP i RP w module Produkcja. Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja – dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów.
 • W ustawieniach dokumentu magazynowego produkcji (PP) nowa opcja ‚Produkcja: Wydawanie/Przyjmowanie towarów w Panelu Realizacji Produkcji’ – Ustawienie na TAK powoduje, że rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu produkcji z Panelu Realizacji Produkcji dokonuje automatycznego wydania towarów na produkcję, a zakończenie ostatniego etapu produkcji przyjmuje wyrób do magazynu.
 • Możliwość pracy na wielu etapach produkcji jednocześnie przez jednego pracownika.
 • Dodatkowe filtry w liście zleceń produkcyjnych.
 • Możliwa odrębna numeracja dokumentów zleceń produkcyjnych (inna niż magazynowych).
 • Zapis uwag i ilości wykonanej przy zakończaniu etapu produkcji w oknie panelu realizacji produkcji.
 • Przy zakańczaniu etapu produkcji z okna edycji zlecenia produkcyjnego możliwość wpisania ilości wykonanej przy zakańczaniu etapu produkcji (dotychczas tylko w panelu realizacji produkcji).
 • W panelu realizacji produkcji możliwość wpisania ilości wykonanej na wstrzymywaniu etapu produkcji (dotychczas tylko na zakończeniu etapu).
 • W panelu realizacji produkcji przycisk do wyświetlania składników.

Magazyn

 • Podział modułu Magazyn na dwa moduły: Magazyn oraz Produkcja. Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to: ‚Planowanie produkcji’, ‚Harmonogram produkcji’, ‚Panel realizacji produkcji’. Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych: ‚PP – Przychód Produkcja’ oraz ‚RP – Rozchód Produkcja’. Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie – nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PP i RP w module Produkcja. Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja – dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów.
 • W funkcji naprawy stanów magazynowych i cen dodany wybór magazynów.
 • W liście towarów nowa opcja naprawy stanów magazynowych tylko jednego dla wybranego towaru
 • Nowa opcja w ustawieniach dokumentu magazynowego MW – ‚Dziedziczenie daty dostawy’ – Ustawienie TAK (bo domyślnie jest NIE) powoduje przekazywanie daty dostawy wydawanego towaru do przyjęcia międzymagazynowego MP. Dzięki temu towar przesunięty na inny magazyn będzie wydawany wg daty pierwotnego przyjęcia towaru. Działa tylko gdy MW ma włączoną opcję ‚Automatycznie dzielenia na dostawy’.

Raporty

 • Nowy raport ‚Niewydane dostawy’ w module Raporty
 • Nowe wzory e-deklaracji VAT7(18),VAT7(19),VAT7k(12),VAT7k(13).
 • Wysyłka i podpisywanie jpk za pomocą danych autoryzujących.
 • Nowy raport ‚Dzienne rozliczenie produkcji’.

Sprzedaż

 • W adresie dostawy na dokumencie sprzedaży dodano dodatkowe pole, do którego wpisuje się nr telefonu klienta
 • Optymalizacja szybkości działania importu z Allegro. Przejście na nową technologię importu REST API. Przy pierwszym imporcie trzeba będzie sparować konto Allegro z aplikacją Smart System. W tym celu program Smart otworzy przeglądarkę internetową, w której trzeba będzie się zalogować do Allegro, następnie trzeba będzie w programie nacisnąć odpowiedni przycisk aby kontynuować import. Takie parowanie powinno być jednokrotne. Pierwszy import może dłużej trwać ponieważ na nowo trzeba wczytać wszystkie dokonane transakcje ale żeby temu zapobiec można ustawić filtr ‚Tylko transakcje od daty’ na dzień poprzedzający ostatnią zaimportowaną transakcję do systemu Smart.
 • Przy imporcie z Allegro ustalanie skrótu towaru na podstawie sygnatury (sygnaturę wpisuje się w osobnym polu w definiowaniu treści aukcji). Gdy tam nie ma to poszukiwanie skrótu wg dotychczasowych metod czyli w nazwie aukcji a potem w treści aukcji. Nowa metoda z użyciem sygnatury pozwala na przyspieszenie importu z Allegro.
 • W liście dokumentów sprzedaży dodana opcja wycofania statusu eksportu.
 • W dokumencie sprzedaży w przycisku wyboru nabywcy dodana opcja umożliwiająca poprawienie danych nabywcy na dokumencie, można użyć skrótu klawiszowego CTRL+ALT+K aby wywołać tą opcję.
 • W oknie dokumentu sprzedaży w obszarze wpisywania danych klienta niepowiązanego z listą kontrahentów dodanie przycisku sprawdzającego status VAT. Taka sama funkcja jest również pod przyciskiem Operacje.
 • Przy zamianie rezerwacji na dokument sprzedaży jeśli do rezerwacji istnieją częściowo wydane towary, a w wyniku zamiany ma zostać wydana brakująca reszta towaru wówczas data wydania istniejącego dokumentu magazynowego (zawierającego częściowo wydane towary) będzie zmieniona na datę bieżącą.
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży, opcja ‚Domyślny rodzaj płatności’ ulega zmianie na ‚Domyślny rejestr płatności’ oraz zmieni się dotychczasowa wartość tego pola we wszystkich rodzajach dokumentów sprzedaży na ‚Ustalony w sposobie płatności’. Inaczej mówiąc typ dokumentu sprzedaży nie będzie decydował już jaki jest domyślny rejestr wpłat, a informacja zawarta w sposobie płatności.
 • Przy imporcie zamówień ze sklepu jeśli zamówienie jest walutowe to kurs pobierany będzie z bazy programu Smart, a nie jak dotychczas z bazy sklepu.
 • Przy zmianie typu dokumentu sprzedaży zmieniany był sposób płatności na dokumencie – pobierany był aktualny z danych kontrahenta, teraz będzie pozostawał taki sam.
 • Możliwość zablokowania importu z Allegro dla wybranych rodzajów dokumentów sprzedaży – domyślnie wszystkie odblokowane, w ustawieniach danego rodzaju dokumentu sprzedaży można wprowadzić blokadę importowania z Allegro.

Kasa

 • W dokumencie kosztowym (oraz w abonamencie) zmiana nazwy ramki „Odliczenie od dochodu”. Obecnie nazywać się będzie ona jako „Odliczenie” i zawierać będzie dwie opcje: „od dochodu zwoln. z podatku” (poprzednia nazwa „Tak”) oraz „koszt uzyskania przychodu” (poprzednia nazwa „Nie”), przy czym można tutaj określać procentowo jak duża część kosztu idzie do KPIR
 • W liście dokumentów kosztowych dodana opcja wycofania statusu eksportu.
 • W dokumencie kosztu w przycisku wyboru kontrahenta dodana opcja umożliwiająca poprawienie danych kontrahenta na dokumencie, można użyć skrótu klawiszowego CTRL+ALT+K aby wywołać tą opcję.
 • Wybranie kontrahenta, który ma wyłączoną opcję ‚Płatnik VAT’ do dokumentu kosztu ustawia w dokumencie kosztu opcję ‚Odliczenie podatku VAT’ na Nie.

Zamówienia

 • Data dostawy w zamówieniu do dostawcy liczona albo wg dni kalendarzowych (tak jak dotychczas) albo wg dni roboczych – nowa opcja w ustawieniach zamówień do dostawców