Nowości w wersji 2.89

Wszystkie moduły

 • W opcjach magazynu dodanie adresu, który wyświetla się na wydrukach dokumentów sprzedaży, magazynowych i KP/KW.
 • Optymalizacja wydruków.
 • W danych użytkownika dodanie stawki za roboczogodzinę. Gdy jest wypełniona to inaczej wylicza się koszt robocizny w produkcji – zamiast stawki w danych etapu produkcji pobierana jest do wyliczeń stawka z użytkownika – dotyczy tylko etapów produkcji realizowanych na czas (bez akordów).
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki w listach (sterowanie w menu Konfiguracja/Lokalne parametry programu).
 • Odświeżona instrukcja.

SPRZEDAŻ

 • W funkcji importu z Allegro dodanie możliwości rezerwowania towarów w magazynie dla trwających aktualnie ofert – dzięki temu nie będzie sytuacji prowadzącej do kolizji sprzedaży (czyli zablokowana zostanie możliwość sprzedaży tego samego produktu jednocześnie w dwóch miejscach: na Allegro i z programie Smart).
 • Możliwość rezerwowania podzespołów do wykonania wyrobu w różnych konfiguracjach: podzespoły bezpośrednie, najniżej w hierarchii czy takie które są w magazynie. Dotyczy tylko rezerwacji na wyroby, które wykonują się od razu po utworzeniu PW, pozostałe wymagające produkcji wieloetapowej tworzą się zawsze z najniższej hierarchii.
 • W Serwerze Wydruków Fiskalnych dodanie opcji otwierania szuflady.
 • Obsługa rabatów kwotowych w imporcie z Prestashop.
 • Pobieranie danych kontrahentów z serwerów GUS (jednorazowo należy przepisać kod obrazka i można pobierać dane adresowe kontrahentów po podaniu nipu lub regonu).
 • Możliwość powiązania programu Smart z wieloma sklepami internetowymi Prestashop – w tym celu konfiguracja przeniesiona z Konfiguracja/Globalne parametry programu do Konfiguracja/Lista sklepów internetowych oraz do ustawień dokumentów sprzedaży. Zaktualizowana instrukcja dotycząca konfiguracji programu Smart ze sklepem internetowym.
 • W ustawieniach dokumentu sprzedaży możliwość określania domyślnego magazynu dla wydań magazynowych. Do wyboru dwie możliwości: albo z magazynu bieżącego czyli z magazynu do którego zalogowany jest użytkownik (to jest dotychczasowa funkcjonalność), albo domyślny magazyn ustawiany jest taki sam jak w danych kontrahenta będącego nabywcą (zakładka Sprzedaż w danych kontrahenta). Wg tej nowej opcji będzie ustawiany domyślnie magazyn w oknie pozycji dokumentu sprzedaży. To będzie również działać dla abonamentów oraz wygenerowania dokumentu sprzedaży z Allegro i z importu z Prestashop.
 • Lista towarów – wyświetlanie cen w wielu walutach jednocześnie (dotychczas wybierało się walutę i tylko w tej walucie była wyświetlana lista).

ZAMÓWIENIA

 • Możliwość przeniesienia wybranych pozycji zamówienia do dostawcy do innego nowego zamówienia.
 • Zmienione generowanie zamówienia do dostawcy z dokumentu sprzedaży – można wybrać różne konfiguracje zamawiania surowców (tak samo jak w oknie tworzenia zamówienia na podzespoły wywoływane z listy towarów). Działa tylko na wybranych pozycjach, na całym dokumencie działa po staremu czyli zamawia surowce z najniższego poziomu hierarchii.
 • W wydrukach zamówień do dostawców możliwość umieszczenia logo.
 • Możliwość przekształcenia zamówienia do dostawcy na zamówienie zrealizowane bez generowania dokumentu magazynowego.
 • W zamówieniu do dostawcy nowa zakładka wyświetlająca zamówione towary od dostawcy z innych zamówień.

RAPORTY

 • Nowy raport „lista obecności”
 • Nowe wzory e-deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K do wypełniania od roku 2016.

KASA

 • W kompensacie możliwość kompensowania zakupu z korektą zakupu – (zwrot zakupu). Korekty zakupu na minus (zwroty) będą pokazywać się na liście do skompensowania razem z dokumentami sprzedaży a zakładki w oknie kompensaty zmieniają nazwy z „Dok. zakupu”, „Dok. sprzedaży” na „Zobowiązania” i „Należności”.
 • W konfiguracji banku dodanie pola do określania kwoty przelewu od nadawcy – potrzebne przy imporcie przelewów z plików (teraz będzie podział osobno na kwotę od nadawcy i od odbiorcy).

MAGAZYN

 • Dodano panel realizacji produkcji, który umożliwia rejestrację czasu pracy w ramach wykonywanych etapów produkcji podczas produkcji wyrobów. Rejestracja czasu odbywa się za pomocą czytnika kodów kreskowych (ewentualnie za pomocą klawiatury/ekranu dotykowego). W Zestawieniach udostępniono wydruk etykiet z kodami kreskowymi dla pracowników. Skanowanie tych etykiet powoduje aktywowanie różnych opcji dla określonego pracownika w Panelu Realizacji Produkcji. I tak możliwe jest określenie obecności/nieobecności, oraz udostępniane są pola wyboru w których pracownik wybiera określoną pracę do wykonania i potwierdza jej rozpoczęcie/wstrzymanie/zakończenie. Te działania może również wykonać bezdotykowo tj. poprzez zeskanowanie drugiej etykiety – etykiety pracy. W Planowaniu produkcji w kontekście określonego zlecenia produkcyjnego udostępniono wydruk takich etykiet. Ponadto pracownik ma możliwość uzyskania dodatkowych wskazówek przy realizacji danego etapu produkcji bezpośrednio z Panelu Realizacji Produkcji – taka opcja jest dostępna jeśli w etapie produkcji zdefiniowano odpowiednią wskazówkę dla pracownika.
 • W oknie Planowania produkcji dodano informację wskazującą na ile procent produkcja rzeczywista odbiera od produkcji zaplanowanej (produkcja rzeczywista to ta która realizowane jest przez panel realizacji produkcji, produkcja zaplanowana to która została zdefiniowana w etapach produkcji danego wyrobu). Podobne informacje pojawiać się będą również w oknie dokumentu magazynowego w zakładce „Wyniki produkcji”.
 • W definicji etapu produkcji możliwość dodawania linka ze wskazówkami dla pracownika w jaki sposób należy wykonywać pracę na danym etapie produkcji.
 • Podczas ręcznego zakańczania etapu produkcji w oknie pozycji dokumentu magazynowego (tj. w przypadku nie używania panelu realizacji produkcji) istnieje możliwość wpisania czasu rzeczywistego wykonywanej pracy.
 • W dokumencie magazynowym w widoku dokumentów powiązanych możliwość zwijania widoku drzewa oraz pokazywanie stanu, ilości i braków dla dokumentów PW.
 • W oknie planowania produkcji wyświetlanie czerwonej strzałki w górę w sytuacji gdy możliwe jest przyjęcia do magazynu półproduktu lub wyrobu (gdy jest stan 100% wykonania pracy).
 • W zakładce realizacji etapów produkcji w pozycji dokumentu magazynowego pokazanie sumy kosztów planowanych i rzeczywistych z podziałem a wliczane oraz niewliczane do kosztów wyrobu.
 • Możliwość ustalania stanu minimalnego i maksymalnego w każdym magazynie osobno. W kartotece towarowej w zakładce „Stany magazynowe” można edytować stan min/maks dla poszczególnych magazynów.
 • W towarze można podawać linki do obrazka i wówczas pobierany on jest z Internetu za każdym otwarciem zakładki z uwagami towaru. Dwuklik na obrazku otwiera go w programie skojarzonym z odpowiednim rozszerzeniem.
 • W oknie dokumentu BO dodanie opcji umożliwiających wykonanie inwentaryzacji (ręcznej lub przy użyciu skanera kodów kreskowych). Po jej włączeniu pojawi się kolumna ilość zliczona oraz różnica dzięki czemu będzie można określać stan rzeczywisty i zapisywać go w dokumencie. Są również opcje do wygenerowania dokumentów korygujących stan magazynowy na zakończenie inwentaryzacji. Podobna opcja znajduje się w prawie wszystkich przyjęciach magazynowych przez co można zweryfikować czy dostawa jest zgodna z zamówieniem do dostawcy. Szczegóły w instrukcji.
 • Obsługa skanerów kodów kreskowych wysyłających kody seriami (kody z znakiem entera).