Nowości w wersji 2.87

Wszystkie moduły

 • Wszystkie pliki wykonywalne oraz instalator programu zostały podpisane cyfrowym podpisem certyfikowanym.
 • Zakończenie wsparcia dla Windows 98 i Windows ME.
 • Przyspieszenie operacji magazynowych na bazach mySQL
 • Przyspieszenie migracji danych z pliku na bazach mySQL
 • Możliwość usuwania starych danych w bazach mySQL (menu Konfiguracja/Definiowanie baz danych i magazynów)
 • Lepsza obsługa skanera kodów kreskowych – nie trzeba aktywować specjalnego okna do wprowadzania kodów kreskowych. Program automatycznie rozpoznaje czy naciśnięcia klawiszy pochodzą od czytnika kodów kreskowych czy też generuje je człowiek. W zależności od tego zeskanowane dane są przeszukiwane w bazie towarów w polu kod kreskowy lub wprowadzane w pole edycyjne. Dzięki temu odczyt kodów kreskowych może odbywać się bezpośrednio w dokumencie sprzedaży lub magazynowych (bez konieczności włączania listy towarów) co jest nowością w tym przypadku.
 • Powiększenie pola skrót kontrahenta do 30 znaków
 • Opcja wyboru rodzajów danych zapisywanych w historii zdarzeń. Wyboru można dokonać w parametrach globalnych programu w Konfiguracji.
 • W ustawieniach numeracji dokumentów dodanie cechy określającej czy automatycznie ustawiać na 1 numerację w nowym roku (domyślnie włączone – działanie dotychczasowe)
 • W wydrukach etykiet towarowych możliwość drukowania nazwy towaru w dwóch wierszach
 • W konfiguracji w parametrach globalnych w sekcji konfiguracji e-mail dodanie parametru określającego adres e-mail, na który mają przychodzić odpowiedzi

Moduł Magazyn

 • Obsługa zamienników przy produkcji – w kartotece towaru w zakładce podzespoły dodanie pola do wybierania sposobu użycia zamienników podczas kompletacji. Możliwe są 3 warianty. 1 – nigdy nie używaj zamienników (domyślnie zaznaczone żeby zachować dotychczasowe działanie programu), 2 – „proponuj zawsze użycie zamienników” oraz 3 – „proponuj użycie zamienników gdy brak podzespołów”.
  W wariancie 2 i 3 podczas kompletacji pojawia się specjalne okno z listą podzespołów zarówno tych, które są dostępne w magazynie jak i tych, których nie ma. Do listy można dodać zamienniki w sposób manualny oraz automatyczny. Sposób automatyczny polega na dodaniu przez program minimalnej ilości zamienników, która umożliwi kompletację.
  Listę zamienników dla każdego podzespołu definiuje się w kartotece podzespołu w zakładce Zamienniki(funkcjonalność znana z poprzednich wersji – zamienniki dotychczas działały tylko przy sprzedaży). Przy kompletacji z obsługą zamienników stosowane są tylko zamiennik zwykłe (takie, które wymieniają się na 1 do 1 lub 1 do wielu takich samych produktów). Zamienniki złożone (składające się z wielu różnych towarów) nie są obsługiwane w procesie produkcji.
  Funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji możliwa jest do użycia z następujących miejsc: kartoteka towarów/zakładka podzespoły/przycisk kompletowania, podczas wprowadzanie towaru zawierającego podzespoły i niezawierającego etapów produkcji na dokument PW, podczas sprzedaży wyrobu na dokumencie sprzedaży lub WZ, gdy wyrób nie jest wyprodukowany.
  W wariancie drugim funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji można użyć do wytwarzania wyrobów, których skład na każdym razem jest inny np. wyroby zamówienie. W takim przypadku można jako zamienniki zdefiniować różne odmiany danego podzespołu i przy kompletowaniu wybierać właściwe zamienniki.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość zmiany nowego parametru obsługi zamienników w produkcji tak, żeby można było zmienić działanie programu dla wielu kartotek naraz.
 • Zmienione działanie kompletacji wywoływanej w kontekście dokumentu rezerwacji wyrobu z zaznaczoną opcją rezerwacji podzespołów – dotychczas utworzenie dokumentu PW do rezerwacji generowało dokument RW ze składem podzespołów wg aktualnej receptury. Obecnie będzie to skład, który został zapisany w rezerwacji. Dotyczy to tylko przypadku gdy nie ma etapów produkcji i kompletacja wykonuje się od razu po utworzeniu dokumentu PW.
 • W ustawieniach grupy towarowej dodanie pól do wpisania domyślnej marży/narzutu dla nowych towarów. Dodanie nowego towaru do takiej grupy towarowej skutkuje ustaleniem domyślnej marży/narzutu. Dotyczy tylko towarów z ustawioną opcją utrzymywania stałych marż procentowych/narzutów.
 • W parametrach globalnych programu dodanie dwóch opcji z wartościami domyślnymi dla nowych towarów. Są to „Domyślna marża/narzut liczona od” oraz „Utrzymuj stałe”. Są to analogiczne odpowiedniki pól z kartoteki towarowej z zakładki Ceny.

Moduł Sprzedaż

 • W liście dokumentów sprzedaży dodano kolumnę z datą wystawienia.
 • W liście dokumentów sprzedaży dodano kolumnę NIP nabywcy (domyślnie ukryty pomiędzy nabywcą a datą wystawienia)
 • W definiowaniu sposobów płatności dodano opcję czyszczenia daty dostawy/wykonania usługi przy sprzedaży. W zależności od wybranego sposobu płatności może być niewypełniana data dostawy/wykonania usługi – przypadek wysyłki za pobraniem (nieznana jest wtedy data dostarczenia i brak płatności przed dostawą, co czyni nieznanym moment powstania obowiązku podatkowego)
 • Możliwość pokazania na wydruku dokumentu sprzedaży historii płatności wraz ze sposobami płatności (opcja wydruku 'Informacje o wpłacie’ – Pokaż)
 • Nowy wydruk dokumentu sprzedaży – Zwrot VAT dla podróżnych – potocznie TAX FREE. Może być użyty na wypadek sprzedaży osobie spoza Unii, niemającej stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE, w celu otrzymania przez tą osobę zwrotu VAT. Domyślnie tylko dodana definicja wydruku. Żeby użyć trzeba dodać nowy wydruk i w polu 'Dostępne wydruki’ wybrać 'Zwrot VAT dla podróżnych’.
 • Możliwość utworzenia akcji rabatowej na podstawie dokumentu sprzedaży
 • W oknie dokumentu sprzedaży dodano opcję „Ceny jednostkowe brutto”. Opcja niedostępna w fakturach brutto, paragonach (tam zawsze włączona) i korektach (tam ustawiona tak samo jak w dokumencie korygowanym). Opcja umożliwia zmianę ceny jednostkowej z netto na brutto i na odwrót, a jednocześnie zmianę sposobu obliczania podatku VAT (albo od netto albo od brutto). Dotychczas było to ustawiane w ustawieniach danego rodzaju dokumentu. Obecnie to ustawienie jest domyślne czyli dotyczy tylko stanu początkowego dla nowych dokumentów. Wydruki dokumentów sprzedaży dostosowują automatycznie cenę jednostkową do nowych ustawień albo pokazują cenę jednostkową netto albo brutto.
 • Nowy parametr w ustawieniach dokumentów sprzedaży – domyślna stawka vat gdy nabywca jest płatnikiem vat spoza kraju.
 • Możliwość rozliczania kilkoma fakturami końcowymi jednej faktury zaliczkowej – wprowadzono na fakturze końcowej możliwość edycji kwoty rozliczenia z faktury zaliczkowej.
 • Nowe zestawienie – rejestr reklamacji i zwrotów, wykorzystywane do ewidencji zwrotów z paragonów fiskalnych.
 • W danych kontrahenta dodano pole 'Płatnik VAT’ oraz W danych towaru dodano pole 'Odwrotne obciążenie’
 • Obsługa odwrotnego obciążenia w sprzedaży – gdy dokument sprzedaży spełnia cechy odwrotnego obciążenia wówczas na wydruku pojawia się napis 'odwrotne obciążenie’. Żeby zaistniały przesłanki do odwrotnego obciążenia muszą być spełnione jednocześnie wszystkie wymienione warunki: – właściciel (menu Konfiguracja/Właściciel) oznaczony jako płatnik vat, nabywca również oznaczony jako płatnik vat oraz towar/usługa wprowadzana na dokument sprzedaży oznaczona jako 'Odwrotne obciążenie’. Dodając do dokumentu sprzedaży taki towar/usługę stawka podatku VAT zmieni się automatycznie na NP.
 • W danych towaru można ręcznie ustawiać kurs cennika PLN w przypadku towaru w obcej walucie. Domyślnie wyłączone, co oznacza dotychczasowe działanie czyli pobierany jest najświeższy kurs z listy kursów walut. Po włączeniu ręcznego ustalania kursu można samemu sterować ceną w PLN wynikającą z ceny walutowej. Dzięki temu można uniknąć zmiany ceny PLN mimo fluktuacji kursu waluty
 • W funkcji ustalania cen dodanie możliwości ustawienia domyślnej marży/narzutu dla istniejących towarów z wybranej grupy towarowej.

Moduł Kasa

 • Przy rozliczaniu kontrahenta z opcji „Rozliczenie automatycznie” i podaniu kwoty do rozliczenia przekraczającej sumę nierozliczonych dokumentów, dodano opcję księgowania nadpłaty do ostatniego rozliczanego dokumentu.
 • Opcja drukowania formularzy przelewów do dokumentów kosztowych
 • Możliwość przypisywania do dokumentów kasowych (gotówkowych KP oraz bankowych) sposobu płatności. Okna z których generuje się te dokumentu zostały zmodyfikowane i dodane zostało pole wyboru sposobu płatności.
 • Możliwość powiązania dokumentu KW z dokumentem kosztowym
 • Możliwość wykonywania kompensat w walucie innej niż PLN. Waluta na wydruku kompensaty dostosowuje się do waluty dokumentu.