Nowości w wersji 2.84

Smart SPRZEDAŻ

 • Przy korektach sprzedaży możliwość dodawania nowych pozycji do dokumentu.
 • Eksport danych o sprzedaży do Rewizora.
 • Obsługa drukarki fiskalnej Elemis Giga/Farex Topaz
 • Obsługa nowej wersji sklepu internetowego Prestashop 1.4
 • Nowy parametr globalny dla obsługi sklepu PrestaShop – Określa znak rozdzielający zawartość skrótu towaru na dwie części: jedna do identyfikacji produktu w sklepie (tak jak do tej pory), a druga do określenia kodu kombinacji atrybutów produktu (czyli wariantu produktu). Przykładowo jeśli w parametrze wpiszemy znak @ a skrót towaru nazwiemy AAA@BBB to wówczas program będzie poszukiwał w sklepie produktu o kodzie AAA oraz o kodzie kombinacji atrybutów BBB. Jeśli znajdzie obie informacje to zaktualizuje stan magazynowy w sklepie na danym wariancie produktu odpowiadającym określonemu kodowi kombinacji atrybutów. Kombinacje atrybutów nie są wysyłane ze Smarta do sklepu, dlatego jeśli nie masz kombinacji atrybutów a chcesz je mieć to musisz ręcznie je dodać do produktów w panelu administracyjnym sklepu. Ustawienie odpowiednich kodów dla tych kombinacji atrybutów pozwoli na synchronizację stanów magazynowych w różnych wariantach produktu.
 • Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży użycie funkcji „Przepisz z dokumentu” sprawdza czy przepisywane pozycje mają aktualną stawkę VAT (wg listy towarów), a jeśli nie to do tworzonego dokumentu są wprowadzane pozycje z aktualną stawką VAT.
 • Przy korekcie dokument sprzedaży pokazywanie w liście pozycji na czerwono pól, w których wartości uległy zmniejszeniu (ilość, cena jednostkowa lub VAT), oraz na zielono pola, które uległy zwiększeniu.
 • Możliwość zmiany waluty i kursu na walutowym dokumencie sprzedaży w sytuacji gdy istnieje już wpłata do tego dokumentu
 • Przypisywanie banku sprzedawcy do kontrahenta i uzależnienie wydruków dokumentów sprzedaży od tego ustawienia – w danych kontrahenta w zakładce Sprzedaż dodano powiązanie banku sprzedawcy. Umożliwia to przypisanie dla różnych grup odbiorców różnych nr rachunków do wpłaty i uwidocznienie tego nr na wydruku dokumentu sprzedaży
 • Grupowa edycja wpisów w KPIR po stronie sprzedaży – nowa opcja w oknie kartoteki KPIR.
 • Umożliwienie automatycznego powiązania importowanej aukcji z allegro.pl z właściwym towarem. Dotychczas nazwa aukcji musiała być identyczna z nazwą towaru, aby automatycznie aukcja i towar zostały powiązane, a tym samym towar wydany został z magazynu. Teraz dodano parametr (w ustawieniach dokumentu sprzedaży), którego wartość jest poszukiwana w treści lub nazwie aukcji. Jeśli w tym parametrze wpiszemy przykładowo *** to program wyszuka w opisie i nazwie aukcji dwóch wystąpień podanego ciągu znaków. Przykładowo, jeśli w treści aukcji wpisanie jest ***abc*** to program wyciągnie tekst abc i potraktuje go jako skrót towaru. Z towarem o tym skrócie powiązana zostanie importowana aukcja. Do wyszukiwania skrótu używana jest treść html opisu aukcji, więc poszukiwany tekst niekonieczne musi być widoczny dla użytkownika oglądającego aukcję.
 • Umożliwienie wystawiania faktur rozliczających korekty zaliczki – przykładowo zaliczka + korekta tej zaliczki, a potem faktura na towar uwzględniająca zaliczkę i korektę do tej zaliczki.
 • Możliwość automatycznego pobierania kursów walut z Internetu przy każdym uruchomieniu programu. Domyślnie wyłączone. Włączenie funkcji następuje w parametrach lokalnych programu. Funkcja pobiera od razu wszystkie kursy z okresu od ostatniego pobrania do dziś.
 • W grupowej edycji kontrahentów dodano możliwość przypisywania banku sprzedawcy

Smart Magazyn

 • Możliwość wykonywania korekt do korekt magazynowych oraz korekt do wydań magazynowych
 • Nowe okno planowania produkcji. Okno wyświetla bieżące rezerwacje klientów (zamówienia od klientów) oraz pokazuje wg kolejności chronologicznej zaplanową produkcję. Na liście możemy dodawać kolejne zlecenia produkcyjne, zmieniać ilość do wyprodukowania we wcześniej ustalonych zleceniach produkcyjnych, zmieniać kolejność wykonywania zleceń produkcyjnych. W tym oknie istnieje możliwość rozpoczęcia produkcji na podstawie wcześniej wprowadzonej rezerwacji dla klienta oraz można rozpocząć produkcję własną (nie powiązaną z zamówieniami klientów). Lista zleceń produkcyjnych wyświetla tylko pierwszy dokument magazynowy (to w przypadku produkcji wieloetapowej). Można usunąć zlecenie produkcyjne co powoduje usunięcie wszystkich powiązanych z tym zleceniem dokumentów magazynowych.
 • Reorganizacja sposobu wyświetlania listy zadań w harmonogramie produkcji.
 • Dodanie okien harmonogramu produkcji i planowania produkcji pod ikonę modułu Magazyn.
 • Usprawnienie automatycznego przydzielania zadań pracownikom do tworzonej produkcji – przy zmniejszeniu ilości do produkcji nie były zmieniane czasy wcześniej zaplanowany. Obecnie są zmieniane proporcjonalnie do zmniejszonej ilości produkcji.
 • W dokumencie magazynowym dodano funkcję do podnoszenia wartości dokumentu – podnosi ceny jednostkowe na wszystkich pozycjach dokumentu proporcjonalnie do ich wartości. Przydatne do wprowadzenia do ceny zakupu dodatkowego kosztu np. kosztu transportu.
 • Możliwość aktualizowania cen sprzedaży/ustalania marży w czasie wprowadzania towaru do magazynu – w oknie pozycji PZ dodano zakładkę z prezentacją cen sprzedaży i marż (te same dane co w kartotece towaru w zakładce Ceny). Zakładka dostępna jest tylko dla najnowszego dokumentu PZ w kategorii danego towaru.
 • Możliwość powiązania pozycji dokumentu magazynowego z pozycją rezerwacji.

Smart Kasa

 • Eksport danych o zakupach do Rewizora.
 • Możliwość rozliczania dokumentów kosztowych z kontrahentem incydentalnym (niepowiązanym z listą kontrahentów). Rozliczenie dokumentu kosztowego następuje automatycznie przy zapisie dokumentu jeśli tylko sposób płatności generuje automatyczne rozliczenie.
 • Przypisywanie magazynu do dokumentu kosztowego
 • Możliwość zmiany danych kontrahenta w już wystawionym dokumencie kosztu np. w celu uzupełnienia NIP itp.
 • Powiadomienie przy uruchomieniu programu o przeterminowanej płatności dokumentu kosztowego (domyślnie wyłączone, włączenie w lokalnych opcjach programu)

Smart Zamówienia

 • Rozbudowane opcje generowania automatycznego zamówienia do dostawcy – możliwość generowania zamówienia dopiero wówczas, gdy czas trwania dostawy miałby zakłócić ciągłość sprzedaży. Podajemy ilość dni, w której dojdzie dostawa, program oblicza przewidywaną średnią dzienną sprzedaż do dnia terminu dostawy i jeśli do tego czasu zabraknie towaru, który obecnie jest w magazynie to generowane jest zamówienie na ten towar. W przeciwnym wypadku zamówienie nie jest tworzone. Taka optymalizacja pozwala poczekać na wykonanie zamówienia do czasu aż w magazynie pojawi się niezbędne minimum pozwalające na ciągłość sprzedaży bez przestoju w czasie dostawy zamówienia.
 • Pokazywanie w rotacji towarów spisu zamówień do dostawców.

Wszystkie moduły

 • W konfiguracji parametrów towarów dodano szablony tworzące nowe parametry towarów, które z kolei pozwalają na wyświetlenie na liście towarów dodatkowych informacji typu ilość zarezerwowana, ilość zamówiona czy stan magazynowy wg jednostki dodatkowej.
 • W oknie głównym programu przesunięto aktywator okien z dołu ekranu do góry, tuż pod przyciski z ikonami modułów.
 • Obsługa baz danych MySQL – w oknie definiowania baz danych dodano wybór rodzaju bazy danych: do wyboru MS Access, MS SQL lub MySQL. W oknie konfiguracji wielooddziałowej dodano wybór pomiędzy połączeniem do serwera MSSQL lub MySQL.
 • Udostępniono funkcje migracji z plikowej bazy do mySql.
 • Podświetlanie zaznaczonych zakładek w liście towarów, kontrahentów , dokumentów sprzedaży , magazynowych , kasowych i zamówień do dostawców. Podświetlenie jest aktywne tylko gdy zakładki nie są wyświetlane jako przyciski.
 • Zmodyfikowanie sposobu działania eksportu do Excela i Open Office Calc.