Nowości w wersji 2.80

Smart SPRZEDAŻ

 • Pozycje w liście dokumentów sprzedaży pojawią się czerwoną czcionka gdy termin płatności dokumentu został przekroczony.
 • Na wydruku faktury dodanie kwoty udzielonego rabatu (opcja aktywna gdy jest rabat i włączono pokazywanie kolumny rabatu na wydruku).
 • Nowe możliwości w wydruku korekty dokumentu sprzedaży (dodano możliwość definiowania kolumn oraz obsługę parametrów towarów).
 • Możliwość zablokowania opcji wydawania towaru bez skutku magazynowego (opcja ustawiana w definicji typu dokumentu).
 • Eksport dokumentu sprzedaży blokuje jego edycję dla użytkowników nie posiadających uprawnienia właściciela.
 • Obsługa kodów kreskowych GTIN-13 dla towarów o zmiennej ilości(w kodzie kreskowym znajduje się ilość/waga).
 • W kartotece towaru dodano miejsce na wpisanie ceny katalogowej, od której można ustalać marżę/narzut.

Smart MAGAZYN

 • W kartotece towaru w zakładce Podzespoły dodanie nowego widoku listy podzespołów w postaci drzewa wzajemnych powiązań. Dodano również widok pokazujący zastosowania podzespołu czyli listę towarów, w których podzespół jest użyty.
 • Na wydruku dokumentu magazynowego dodano możliwość pokazywania zawartości dokumentów powiązanych. Lista pogrupowana jest po nazwie towaru, tak że widać sumaryczną ilość towaru na dokumentach powiązanych.
 • Na wydruku dokumentu magazynowego dodano pokazywanie podzespołów wchodzących w skład towarów z dokumentu magazynowego.
 • Grupowa edycja cen jednostkowych pod prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu magazynowego.
 • Możliwość ustawienia dowolnego typu dokumentu magazynowego tak, aby obliczał ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
 • W oknie dokumentu magazynowego dodanie opcji „Ceny jednostkowe brutto, VAT od cen brutto” – gdy jest zaznaczona VAT jest liczony od wartości brutto pozycji, w przeciwnym wypadku od wartości netto pozycji (opcja przydatna przy wprowadzaniu PZ po to, aby wartość dokumentu zgadzała się z wartością faktury zakupu).
 • Obsługa kodów kreskowych GTIN-13 dla towarów o zmiennej ilości(w kodzie kreskowym znajduje się ilość/waga).
 • W kartotece towaru dodano miejsce na wpisanie ceny katalogowej, od której można ustalać marżę/narzut.

Smart KASA

 • W liście dokumentów kosztowych dodano opcję umożliwiająca kopiowanie dokumentów – przydatne przy powtarzalnych kosztach np. abonament telefoniczny. Na liście dodatkowo uwidoczniono daty zakupu oraz płatności.
 • Czerwona czcionka w liście dokumentów kosztowych informuje o tym, że termin płatności za dany koszt został przekroczony.
 • W oknie dokumentu kosztowego dodanie nowych opcji: odliczenie od dochodu, odliczenie od podatku dochodowego, środek trwały. W zależności od ustawień można zaliczyć wydatek do odpowiedniej kategorii, a to pozwoli na wykonanie raportu informującego o podatkach do zapłaty.

Smart ZAMÓWIENIA

 • W dokumencie zamówienia do dostawcy dodano możliwość grupowej edycji cen jednostkowych (pod prawym przyciskiem myszy na liście pozycji zamówienia).
 • W liście dokumentów zamówień dodanie opcji scalania zamówień – z wielu zaznaczonych zamówień tworzy nowe ze zsumowanymi ilościami.
 • Dodanie opcji tworzenia zamówienia na podstawie braków w podzespołach – opcja dostępna z poziomu listy towarów. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w towar, który zawiera podzespoły. Użycie opcji stworzy zamówienia do dostawcy na brakujące w magazynie podzespoły towaru do odpowiednich dostawców (określenie którego dostawcę wybrać jest rozpatrywane poprzez odnalezienie ostatnio wykonanego zamówienia lub zamówienia w drodze na dany podzespół).
 • Dodanie funkcji optymalizacji zamówienia, która zmniejsza/usuwa z zamówienia pozycje dostępne w magazynie (pod prawym przyciskiem myszy na liście zamówień).

Smart RAPORTY

 • W filtrach raportów dodanie wielowyboru – poprzednio za pomocą rozwijanych pól wyboru można było wybrać jedną wartość teraz w wielu przypadkach można zaznaczyć kilka wartości (np kilka magazynów lub kilka typów dokumentów).
 • Dodano 2 nowe raporty dotyczące produkcji: pierwszy dotyczący specyfikacji receptur czyli lista podzespołów wchodzących w dany towar oraz lista etapów produkcji i grup pracowników potrzebna do wykonania produktu wraz ze specyfikacją czasu pracy na poszczególnych etapach produkcji.

Smart RABATY

 • Dodano funkcje umożliwiające tworzenie akcji rabatowych – dodano możliwość zakładania rabatów ograniczonych czasowo (podaje się od kiedy i do kiedy obowiązują). Dodatkowo można udzielić rabatu na dowolny towar (poprzednio tylko na grupy towarowe). Dodatkowo można w łatwy sposób udzielić rabatu od razu na całą podgrupę kontrahentów.

Smart ABONAMENTY

 • Nowy moduł umożliwiający seryjne wystawianie dokumentów sprzedaży oraz seryjne tworzenie dokumentów kosztowych. Z jednej strony można prowadzić obsługę abonamentów czyli powtarzalnych sprzedaży usług dla konkretnych kontrahentów, z drugiej strony można generować automatycznie powtarzalne dokumenty kosztowe np. czynsz, opłaty ZUS, a nawet odpisy amortyzacyjne. Jednak przede wszystkim jest to moduł dla wszystkich tych, którzy w powtarzalnych okresach np. co miesiąc muszą wystawić takie same dokumenty sprzedaży usług. Dodatkowo Abonamenty współpracują z modułem Magazyn dzięki temu można np. co miesiąc automatycznie wystawiać faktury dla wszystkich klientów. którym wystawiono WZ ale jeszcze go nie zafakturowano (dla wszystkich co nie przestrzegają ustawowego terminu 7 dni od WZ będzie to przydatna opcja).

Pozostałe zmiany

 • Dodanie opcji ustawiania lewego marginesu w wydrukach (w niektórych przypadkach wydruki są przesunięte zbyt do lewej krawędzi i za pomocą tej opcji można wyśrodkować wszystkie wydruki).
 • Dodano funkcje eksportu dokumentów sprzedaży i zakupu do programu Rachmistrz
 • W kartotece towaru pokazanie ilości na zamówieniu do dostawcy.
 • Jeśli mają Państwo program pracujący w wersji oddziałowej i zaistniała konieczność szybkiej aktualizacji programu na wszystkich stanowiskach w oddziale, to dodano parametr globalny umożliwiający ustalanie katalogu do aktualizacji oprogramowania. Po wpisaniu ścieżki do wspólnego katalogu dla wszystkich komputerów w oddziale użycie funkcji w menu Pomoc/Aktualizacja oprogramowania spowoduje udostępnienie nowej wersji programu od razu na wszystkich stanowiskach komputerowych tuż po aktualizacji tylko na jednym z nich.
 • Kiedy kliknie się w pole do wpisywania dat pojawi się małe okienko kalendarza ułatwiające szybkie ustalenie daty.
 • Rozbudowa funkcji odzyskiwania baz danych – teraz nie trzeba szukać pliku archiwum na dysku, ale pojawia się lista, z której wybiera się archiwum z odpowiednią datą.
 • Powiększenie do 30 znaków pól danych kontaktowych w kontrahencie, kodu kreskowego towaru do 40 znaków oraz skrótu towaru do 30 znaków.
 • Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży lub dokumentu magazynowego pokazują się czerwone, pulsujące podpowiedzi informujące w co należy kliknąć (pomoc dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę z programem).
 • Możliwość sprzedaży z inną stawką niż przyjęcie towaru na magazyn (poprzednio też można było, ale trzeba było za każdym razem zmieniać stawkę ręcznie). W kartotece towaru ustalamy stawkę sprzedaży, a w ustawieniach PZ ustawiamy aby stawka VAT była brana z poprzedniego PZ.